Ktl-icon-tai-lieu

HORMON VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN

Được đăng lên bởi Ngan Thao
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HORMON
VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN
PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
BộmônHóaDược
KhoaDược, ĐHYDHuế

ĐẠI CƯƠNG

HORMON

• Địnhnghĩa:
▫ Hormonlànhữngchấtđượctiếtrabởicáctếbàođặchiệuvàtácdụnglêncácreceptor
đặchiệu

• Đặcđiểm:
▫ Tácdụngvớiliềulượngrấtthấp
▫ Tácdụngđặchiệu
▫ Cáctuyếnliênhệvớinhauthànhhệthốngnộitiết
▫ LiênhệchặtchẽvớihệthốngTK

HORMON

• Bảnchấthóahọc:
▫ Cấutrúcsteroid:



Hormonvỏthượngthận,hormonsinhdục
Chứanhâncyclopentanoperhydrophenanthren

▫ Cấutrúcacidamin:


Hormontuyếngiáp,hormontủythượngthận



Hormontuyếnyên

▫ Cấutrúcpeptid,polypeptid

HORMON

• Cơchếtácđộng:

▫ Ảnhhưởngđếnhoạtđộnggenevàsựtổnghợpprotein:



Hormontan/lipid
Phứchợphormon-receptorgắnvàoADN




Hormoncấutrúcpeptid
LàmthayđổilượngcAMP




Hormonpolypeptid
Điềuhòasựtăngtrưởng,biệthóa

▫ TácdụngthôngquacácrepetorphụthuộcG-protein
▫ Hoạtđộngthôngqua protein kinase

HORMON

• Điềuhòabàitiếthormon:
▫ Vùngdướiđồilàtrungtâmđiềuhòacủahệthốngnộitiết:



Yếutốgiảiphóng(RF: releasingfator)
Yếutốứcchế(IF: inhibiting factor)

▫ Tuyếnyên:



Sảnxuấthormonchiphốihoạtđộngcủacáctuyếnkhác
Chịusựkiểmsoátcủavùngdướiđồi

HORMON

• Cácloạihormon
▫ Hormonvùngdướiđồi
▫ Hormontuyếnyên
▫ Hormontuyếngiáp
▫ Hormontuyếntụy
▫ Hormonvỏthượngthận
▫ Hormonsinhdục

HORMON VÙNG DƯỚI ĐỒI

Hormon

GHRH

Tênđầyđủ

GrowthHormon–

Chứcnăng

GâyphóngthíchGH

ReleasingHormon

Somatostatin(SRIH)

SomatotropinRealease–

ỨcchếphóngthíchGH, TSH, glucagon,

InhibitingHormon

insulinvàgastrin,ứcchếbàitiếtởdạdày-

Ápdụngtrịliệu







ChẩnđoánnguyênnhânthiếuGH
LàmtăngchiềucaoTEthiếuGH

Chứngtocực
Utụy,utátràng, utếbàotiếtglucagon

ruột

TRH

Thyrotropin–

KíchthíchbàitiếtTSHvàprolactin



Chẩnđoánbệnhtuyếngiáp

KíchthíchbàitiếtACTHvàbeta-endorphin



ChẩnđoánkhảnăngtiếtACTHcủatuyếnyên

Kíchthích/ứcchếtiếtgonadotropin



Thiếugonadotrpingâygiảmchứcnăngtuyếnsinh

ReleasingHormon

CRH

Corticotropin–
ReleasingHormon

GnRH

Gonadotropin–
ReleasingHormon

dục



Dậythìsớm,ungthưtuyếntiềnliệt,ungthưvúphụt
huộcestrogen

Dopamin(PIH)

Prolactin –
InhibitingHormon

Ứcchếtiếtprolactin



Kiểmsoáttăngprolactinhuyết

HORMON TUYẾN YÊN

Hormontuyếnyên
Hormontiềnyên

•
•
•
•
•

Hormonhậuyên

GH (somatotropin)
TSH (Thyroid-StimulatingHormon)
ACTH (Adrenocorticotropin)
Gonadotropin
Prolactin

•
•

Oxytoxcin
Vasopressin (AntidiureticHormon, ADH)

GH

• Làpeptidgồm191 acidamin
• ĐượcbàitiếtnhờGHRHvàứcchếbàitiếtbởisomatostatin
• Cơchếtácdụng:
▫ Trựctiếp:hormongắnvàoreceptor ởtếbàođích
▫ Giántiếp:kíchthíchsảnxuấtIGF ởganv...
HORMON
VÀ CÁC CH T LIÊN QUAN
PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
BộmônHóaDược
KhoaDược, ĐHYDHuế
HORMON VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HORMON VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN - Người đăng: Ngan Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
HORMON VÀ CÁC CHẤT LIÊN QUAN 9 10 504