Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hen phế quản ở người lớn

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

_______

HƢỚNG DẪN
Chẩn đoán và điều trị hen ngƣời lớn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4776 /QĐ-BYT ngày 04tháng 12 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
_____________________

I. ĐẠI CƢƠNG
1.1. Định nghĩa Hen:
Hen là tình trạng viêm mạn tính đường thở, với sự tham gia của nhiều tế bào
và thành phần tế bào, làm tăng tính đáp ứng đường thở (co thắt, phù nề, tăng tiết
đờm) gây tắc nghẽn, hạn chế luồng khí đường thở, làm xuất hiện các dấu hiệu khò
khè, khó thở, nặng ngực và ho tái diễn nhiều lần, thường xảy ra ban đêm và sáng
sớm, có thể hồi phục tự nhiên hoặc do dùng thuốc.
1.2. Hen - vấn đề sức khỏe toàn cầu:
Hen là một trong những bệnh mạn tính phổ biến trên thế giới và ở nước
ta, có xu hướng ngày càng gia tăng, tỷ lệ tử vong còn cao. Tổ chức y tế thế giới
(WHO) ước tính hiện có khoảng 300 triệu người mắc bệnh hen trên phạm vi toàn
cầu và đến năm 2025 con số này sẽ tăng lên 400 triệu. Tỉ lệ mắc hen tăng nhanh
chóng ở nhiều nước từ năm 1980, trung bình 10-12% trẻ dưới 15 tuổi, 6-8% người
lớn. Việt Nam chưa có số liệu điều tra toàn quốc, ước tính khoảng 5%.
Hen là một bệnh rất nguy hiểm với nhiều hậu quả nghiêm trọng:
Tử vong do hen cũng tăng rõ rệt ở nhiều nước. Mỗi năm trên thế giới có
khoảng 250.000 trường hợp tử vong do hen, điều quan trọng hơn là 85% những
trường hợp tử vong do hen có thể tránh được nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng
và kịp thời. Hen làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống (nghỉ học,
nghỉ việc, giảm năng suất lao động, tàn phế, chết sớm). Hen gây ra gánh nặng lớn
cho người bệnh, gia đình và xã hội.
II. NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ
2.1. Những yếu tố chủ thể của ngƣời bệnh:
- Yếu tố di truyền, cơ địa dị ứng, với những gen liên quan đến sự hình thành
IgE, các chất trung gian hóa học, sự gia tăng đáp ứng đường thở và yếu tố quyết
định tỷ lệ giữa đáp ứng miễn dịch Th1 và Th2.
- Béo phì, suy dinh dưỡng, đẻ non là yếu tố nguy cơ mắc hen.
- Giới tính: Trẻ nam có nguy cơ mắc hen nhiều hơn trẻ nữ, nhưng ở người
lớn thì nữ giới lại mắc hen nhiều hơn ở nam giới.
2.2. Những yếu tố môi trƣờng:
- Dị nguyên trong nhà: mạt bụi nhà, lông thú (chó, mèo, chuột...), gián, nấm,
mốc, thuốc men, hóa chất, v.v...
1

- Dị nguyên ngoài nhà: bụi đường phố, phấn hoa, nấm mốc, các hóa chất,
chất lên men, yếu tố nhiễm trùng (chủ yếu là virus), hương khói các loại.
- Nhiễm trùng: chủ yếu là nhiễm virus
- Các yếu tố nghề nghiệp: than, bụi bông, hoá chất, v.v......
1
BỘ Y TẾ
_______
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
_______________________
HƢỚNG DẪN
Chẩn đoán và điều trị hen ngƣời lớn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4776 /QĐ-BYT ngày 04tháng 12 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
_____________________
I. ĐẠI CƢƠNG
1.1. Định nga Hen:
Hen là nh trng viêm mn tính đường th, vi s tham gia ca nhiu tế bào
và thành phn tế bào, làm tăng tính đáp ứng đưng th (co tht, phù n, ng tiết
đờm) gây tc nghn, hn chế lung khí đưng th, làm xut hin các du hiu khò
khè, khó th, nng ngc và ho tái din nhiu ln, thưng xy ra ban đêm và ng
sm, có th hi phc t nhiên hoc do dùng thuc.
1.2. Hen - vn đề sc khe toàn cu:
Hen mt trong nhng bnh mn tính ph biến trên thế gii và nước
ta, xu hướng ngày càng gia tăng, t l t vong còn cao. T chc y tế thế gii
(WHO) ước nh hin khong 300 triu người mc bnh hen trên phm vi toàn
cầu và đến năm 2025 con số này s ng lên 400 triu. T l mắc hen ng nhanh
chóng nhiu nưc t năm 1980, trung bình 10-12% tr dưới 15 tui, 6-8% người
ln. Việt Nam chưa có số liu điều tra toàn quc, ưc tính khong 5%.
Hen là mt bnh rt nguy him vi nhiu hu qu nghm trng:
T vong do hen cũng ng rt nhiu nước. Mi năm trên thế gii
khong 250.000 trưng hp t vong do hen, điu quan trng n 85% nhng
trường hp t vong do hen th tránh đưc nếu được phát hin sm, điu tr đúng
và kp thi. Hen làm nh hưởng nghiêm trng đến chất lượng cuc sng (ngh hc,
ngh vic, giảm năng suất lao động, n phế, chết sm). Hen y ra gánh nng ln
cho người bệnh, gia đình và xã hội.
II. NGUYÊN NHÂN VÀ YU T NGUY CƠ
2.1. Nhng yếu t ch th ca ngƣời bnh:
- Yếu t di truyn, đa d ng, vi nhng gen liên quan đến s nh thành
IgE, các cht trung gian hóa hc, s gia ng đáp ng đường th và yếu t quyết
định t l gia đáp ng min dch Th1 và Th2.
- Béo phì, suy dinh dưỡng, đẻ non là yếu t nguy cơ mc hen.
- Gii nh: Tr nam nguy mắc hen nhiu n trẻ nữ, nhưng người
ln thì n gii li mc hen nhiều hơn ở nam gii.
2.2. Nhng yếu t i trƣờng:
- D nguyên trong n: mt bi nhà, lông thú (chó, mèo, chut...), gián, nm,
mc, thuc men, hóa cht, v.v...
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hen phế quản ở người lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hen phế quản ở người lớn - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hen phế quản ở người lớn 9 10 863