Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn điều trị Đái tháo đường Type 2

Được đăng lên bởi Shin Đãng Trí
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH
ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2

BỘ TRƢỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu chuyên môn hƣớng dẫn chẩn đoán và điều
trị bệnh đái tháo đƣờng týp 2.
Điều 2. Tài liệu chuyên môn hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đƣờng týp 2 đƣợc
tham khảo và áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nƣớc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trƣởng, Cục trƣởng
và Vụ trƣởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ƣơng, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trƣởng Y tế các ngành
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƢỞNG
THỨ TRƢỞNG

Nơi nhận:
- Nhƣ Điều 4;
- Bộ trƣởng (để báo cáo);
- Các Thứ trƣởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lƣu: VT, KCB, PC.

Nguyễn Thị Xuyên

HƢỚNG DẪN
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Y tế)
I. KHÁI NIỆM
Đái tháo đƣờng là một rối loạn mạn tính, có những thuộc tính sau:
1. Tăng glucose máu;
2. Kết hợp với những bất thƣờng về chuyển hóa carbonhydrat, lipid và protein;
3. Bệnh luôn gắn liền với xu hƣớng phát triển các bệnh lý về thận, đáy mắt, thần kinh và các
bệnh tim mạch khác.
II. NGUYÊN NHÂN - CƠ CHẾ SINH BỆNH VÀ BIẾN CHỨNG

1. Nguyên nhân
Đặc điểm lớn nhất trong sinh lý bệnh của đái tháo đƣờng týp 2 là có sự tƣơng tác giữa yếu tố
gen và yếu tố môi trƣờng.
a) Yếu tố di truyền.
b) Yếu tố môi trƣờng: đây là nhóm các yếu tố có thể can thiệp để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh. Các
yếu tố đó là:
- Sự thay đổi lối sống: nhƣ giảm các hoạt động thể lực; thay đổi chế độ ăn uống theo hƣớng tăng
tinh, giảm chất xơ gây dƣ thừa năng lƣợng.
- Chất lƣợng thực phẩm.
- Các stress.
c) Tuổi thọ ngày càng tăng, nguy cơ mắc bệnh càng cao: Đây là yếu tố không thể can thiệp
đƣợc.
2. Cơ chế bệnh sinh
Suy giảm chức năng tế bào beta và kháng insulin
a) Tình trạng thừa cân, béo phì, ít hoạt động thể lực, là những đặc điểm thƣờng ...
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3280/QĐ-BYT
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 m 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN HƢỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH
ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2
BỘ TNG BY T
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý km, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu chuyên môn hƣớng dẫn chẩn đoánđiều
trị bệnh đái tháo đƣờng týp 2.
Điều 2. Tài liệu chuyên môn ớng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đƣờng týp 2 đƣợc
tham khảo và áp dụng tạic cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả ớc.
Điều 3. Quyết định y có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trƣởng, Cục trƣởng
và Vụ trƣởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ƣơng, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trƣởng Y tế các ngành
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Nhƣ Điều 4;
- Bộ trƣởng (để báo cáo);
- Các Thứ trƣởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lƣu: VT, KCB, PC.
KT. BỘ TRƢỞNG
THỨ TRƢỞNG
Nguyễn Thị Xuyên
HƢỚNG DẪN
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng B
Y tế)
I. KHÁI NIỆM
Đái tháo đƣờng là một rối loạn mạn tính, có những thuộc tính sau:
1. Tăng glucose máu;
2. Kết hợp với những bất thƣờng về chuyển hóa carbonhydrat, lipid và protein;
3. Bệnh luôn gắn liền với xu hƣng pt triển các bệnh về thận, đáy mắt, thần kinh và các
bệnh tim mạch khác.
II. NGUYÊN NHÂN - CƠ CH SINH BỆNH VÀ BIẾN CHỨNG
Hướng dẫn điều trị Đái tháo đường Type 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn điều trị Đái tháo đường Type 2 - Người đăng: Shin Đãng Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hướng dẫn điều trị Đái tháo đường Type 2 9 10 130