Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn đọc điện tim

Được đăng lên bởi La Lola
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 3202 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƢỚNG DẪN
ĐỌC ĐIỆN TIM
Giáo sư Trần Đỗ Trinh
Tặng các bạn quan tâm đến điện tâm đồ - Đặc biệt các
bạn cao học Nội 12 – Đại học Y Dược Huế.
DINHTUAN
11/1/2008

Page |2

MỤC LỤC

CHƢƠNG MỘT ............................................................................................................................ 8
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN ............................................................................................ 8
PHƢƠNG PHÁP GHI ĐIỆN TÂM ĐỒ ................................................................................. 8
ĐỊNH CHUẨN ......................................................................................................................... 9
CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỆN HỌC CỦA TIM .......................................................................... 11
SỰ HÌNH THÀNH ĐIỆN TÂM ĐỒ..................................................................................... 11
Mắc điện cực ...................................................................................................................... 12
NHĨ ĐỒ ................................................................................................................................... 12
THẤT ĐỒ ............................................................................................................................... 13
A- KHỬ CỰC..................................................................................................................... 13
B- TÁI CỰC ....................................................................................................................... 15
TRUYỀN ĐẠT NHĨ THẤT .................................................................................................. 16
CÁC CHUYỂN ĐẠO THÔNG DỤNG ................................................................................ 17
ĐIỆN TRƢỜNG TIM ........................................................................................................ 17
KỸ THUẬT ĐẶT CÁC ĐIỆN CỰC VÀ CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN .......................... 17
CÁCH ĐẶT CÁC CHUYỂN ĐẠO ...................................................................................... 18
CÁC CHUYỂN ĐẠO MẪU ............................................................................................. 18
CÁC CHUYỂN ĐẠO ĐƠN CỰC CÁC CHI .................................................................. 20
CÁC CHUYỂN ĐẠO TRƢỚC TIM ................................................................................ 21
CÁC CHUYỂN ĐẠO KHÁC ........................
HƢỚNG DN
ĐỌC ĐIỆN TIM
Giáo sư Trần Đỗ Trinh
Tng các bn quan tâm đến điện tâm đồ - Đặc bit các
bn cao hc Ni 12 Đại hc Y Dược Huế.
DINHTUAN
11/1/2008
hướng dẫn đọc điện tim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn đọc điện tim - Người đăng: La Lola
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
hướng dẫn đọc điện tim 9 10 326