Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng phần mềm annhyd

Được đăng lên bởi tringuyen577-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ DNA
CHƯƠNG TRÌNH: AnnHyb 4.938

Học thuyết trung tâm
DNA

5’

3’

Phiên mã
Cắt ghép

mRNA

Dịch mã
Poly-peptide

Gấp cuộn

Protein

Chức năng

Chức năng

Phân tích trình tự DNA
• Trình tự DNA: nhập và xuất trình tự
– Trình tự bộ gene
– Trình tự một gene

• Phân tích:
– Chuyển đổi trình tự DNA
– Tìm kiếm trình tự con
– Dự đoán gene (tìm ORF)
– Thiết lập bản đồ enzyme cắt giới hạn

LẤY THÔNG TIN TỪ SERVER
Địa chỉ server

- Accession number
- Sequence ID

NHẬP VÀ LƯU THÔNG TIN TRÌNH TỰ

NHẬP THÔNG TIN CHO TRÌNH TỰ

XUẤT THÔNG TIN TRÌNH TỰ

XUẤT THÔNG TIN TRÌNH TỰ

THANH CÔNG CỤ CHO SEQUENCE

CHUYỂN ĐỔI TRÌNH TỰ DNA
Reverse:
5’-AAATTTGGGCCCAAAGGG-3’
5’-GGGAAACCCGGGTTTAAA-3’

Complement:
5’-AAATTTGGGCCCAAAGGG-3’
5’-TTTAAACCCGGGTTTCCC-3’
Reverse-Complement:
5’-AAATTTGGGCCCAAAGGG-3’
5’-CCCTTTGGGCCCAAATTT-3’

DỊCH MÃ TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE

TÌM KIẾM TRÌNH TỰ CON
DỰA TRÊN TRÌNH TỰ

5’ATGCTTTTAGGGATAGAGGATATTATAGGTACCTCTATCTATCGCTGATCGT-3’
TTTTAG

TÌM KIẾM TRÌNH TỰ CON
DỰA TRÊN VỊ TRÍ

TÌM KHUNG ĐỌC MỞ ORF
5’-ATGCTATGATTAGTGAT3’
3’-TACGATACTAATCACTA-5’

THIẾT LẬP BẢN ĐỒ
ENZYME CẮT GIỚI HẠN

Vị trí cắt

Các enzyme
được sử dụng
Chiều dài các
đoạn cắt

BẢN ĐỒ ENZYME CẮT GIỚI HẠN

Vị trí cắt của enzyme
trên bản đồ

RE loại I
RE loại II
RE loại III

• Làm bài tập trang 39

...
PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ DNA
CHƯƠNG TRÌNH: AnnHyb 4.938
hướng dẫn sử dụng phần mềm annhyd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng phần mềm annhyd - Người đăng: tringuyen577-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng phần mềm annhyd 9 10 814