Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân y tế tháng

Được đăng lên bởi Jimmi Hieu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH Y TẾ THÁNG 09 / 2014
1.Công việc chung:
- Mua thốc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe trẻ.
- Cân, đo trẻ quý I.
- Chấm biểu đồ theo dõi trẻ.
- Tổng hợp trẻ SDD lên bảng.
-Liên hệ với trung tâm y tế để khám sức khỏe đầu năm cho các cháu.
2. Công việc cụ thể:
Tuần 1 ( Từ 8- 6/12/2014)
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Thời gian
Địa điểm
thực hiện
2/8/9
Làm hồ sơ,sổ sách y tế.
Buổi sáng
Tại VP nhà
trường.
3/9/9
Dọn vệ sinh chuẩn bị cho khai Buổi chiều
Tại trường TT
giảng năm học.
4/10/9
Dọn vệ sinh chuẩn bị cho khai Buổi chiều
Tại trường TT
giảng năm học.
5/11/9
Mua thuốc phục vụ công tác y Buổi sáng.
Tại VP nhà
tế
trường.
Thứ, ngày
2/15/9

Tuần 2 ( Từ 15 - 19/9/2014 )
Nội dung công việc
Thời gian
thực hiện
Kiểm tra vệ sinh bếp ăn
Buổi sáng

Địa điểm
Nhà bếp

3/16/9

Cân ,đo trẻ theo quý.

Cả ngày

Các lớp

4/17/9

Cân, đo trẻ theo quý

Cả ngày

5/18/9

Chấm biểu đồ theo dõi trẻ SDD
toàn trường,cân bù trẻ vắng
Chấm biểu đồ theo dõi trẻ toàn
trường, cân bù các trẻ vắng.

Cả ngày
Cả ngày

Tại VP nhà
trường.
Tại VP nhà
trường.
Tại VP nhà
trường.

6/19/9

Tuần 3 ( Từ 22 - 26/9/2014 )
2/22/9
3/23/9
4/24/9

Liên hệ với Trung Tâm Y tế để Buổi sáng
khám sức khỏe cho các cháu
đầu năm học.
Thống kê trẻ SDD báo lên
Buổi sáng
phòng.
Kiểm tra môi trường các lớp.
Buổi Chiều

Trung tâm y tế
huyện hướng hóa
Tại trường
Các lớp

5/25/9
6/26/9

Kiểm tra môi trường các lớp.
Kiểm tra môi trường các lớp.

Buổi sáng
Buổi sáng

Các lớp
Các lớp

Đánh giá cuối tháng:
1. Những việc đã làm được:
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...
KẾ HOẠCH Y TẾ THÁNG 09 / 2014
1.Công việc chung:

 !"#
$%&'( )*&
+,-.//01%2
3&145&67'8 
2. Công việc cụ thể:
Tuần 1 ( Từ 8- 6/12/2014)
Thứ, ngày Nội dung công việc Thời gian
thực hiện
Địa điểm
9:;:< 3=(>,67 ?,& +@&AB=
CD
E:<:< /F4&G%H &
&2F
?,&&I +@&CD++
J:KL:< /F4&G%H &
&2F
?,&&I +@&CD++
M:KK:< 6
7
?,& +@&AB=
CD
Tuần 2 ( Từ 15 - 19/9/2014 )
Thứ, ngày Nội dung công việc Thời gian
thực hiện
Địa điểm
9:KM:< N&'4&%7 ?,& O=%7
E:KP:<   !" 2=6 05
J:KQ:<   !" 2=6 +@&AB=
CD
M:K;:< $%&'( )*&.//
 =CD%RS 2=6
+@&AB=
CD
P:K<:< $%&'( )*& =
CD%RS
2=6 +@&AB=
CD
Tuần 3 ( Từ 22 - 26/9/2014 )
9:99:< 3&145&++T7'
 
8F
?,& +67
64C5
E:9E:< +1.//% 01
U
?,& +@&CD
J:9J:< N&'&CD05 ?,&&I 05
Kế hoạch cá nhân y tế tháng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch cá nhân y tế tháng - Người đăng: Jimmi Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân y tế tháng 9 10 300