Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giám sát y tế

Được đăng lên bởi Thảo Đông
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2931 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TTYT HUYỆN YÊN MINH
KHOA YTCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia
Tại trạm Y tế xã, thị trấn tháng 1 năm 2013
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TTYT ngày 2 tháng 1 năm 2013 của Trung tâm Y tế
huyện Yên Minh về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế
năm 2013;
Khoa Y tế công cộng lập kế hoạch đi kiểm tra, giám sát chương trình tăng huyết áp
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 như sau:
1. Thành phần.
- Ông Vũ Phương Đông;
- Ông Nguyễn Văn Hải.
2. Thời gian, địa điểm: (Có phụ lục đính kèm)
3. Nội dung.
- Việc xây dựng kế hoạch phòng chống THA tại đơn vị.
- Tình hình triển khai thực hiện chương trình phòng, chống THA tuyến xã, thị trấn
4. Phương tiện và kinh phí.
- Phương tiện: Tự túc (xe máy cá nhân)
- Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí của chương trình phòng chống Tăng huyết áp
thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 do Sở Y tế giao.
Trên đây là kế hoạch giám sát chương trình tăng huyết áp tại các trạm Y tế xã, thị
trấn kính trình lãnh đạo TTYT phê duyệt./.
Yên Minh, ngày
Khoa YTCC

Vũ Phương Đông

tháng 1 năm 2013

LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT

Danh sách
Thời gian, địa điểm các trạm Y tế được kiểm tra, giám sát
(Kèm theo kế hoạch giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia
Tại trạm Y tế xã, thị trấn tháng 1 năm 2013)
Stt

Địa điểm

1
2
3
4
5
6
7
8

TYT xã Du tiến
TYT xã Tháng Mố
TYT xã Du Già
TYT Phú lũng
TYT Xã Lũng Hồ
TYT Sủng Cháng
TTY xã Đường Thượng
TYT Bạch Đích

Thời gian
7 đến 8/1/2013
7 đến 8/1/2013
10 đến 11/1/2013
10 đến 11/1/2013
14 đến 15/1/2013
14 đến 15/1/2013
18 đến 19/1/2013
18 đến 19/1/2013

Thực hiện
Ys Đông
Ys Hải
Ys Đông
Ys Hải
Ys Đông
Ys Hải
Ys Đông
Ys Hải

2

SỞ Y TẾ HÀ GIANG
TTYT HUYỆN YÊN MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ
Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia
Tại trạm Y tế xã, thị trấn tháng 1 năm 2013
Căn cứ kế hoạch giám sát của Khoa YTCC về việc đi kiểm tra, giám sát chương
trình THA thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013.
Nay đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau
1. Thành phần đoàn kiểm tra.
- Ông Vũ Phương Đông.
- Ông Nguyễn Văn Hải.
2. Thời gian, địa điểm. Theo phụ lục kế hoạch
3. Nội dung.
- Việc xây dựng kế hoạch phòng chống THA tại đơn vị.
- Tình hình triển khai thực hiện chương trình phòng, chống THA tuyến xã, thị trấn.
4. Kết quả kiểm tra:
a) Ưu điểm:
- Các trạm Y tế xã đã xây dựng kế hoạch phòng chống THA tại đơn vị.
- Có sổ quản lý bệnh nhâ...
TTYT HUYỆN YÊN MINH
KHOA YTCC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia
Tại trạm Y tế xã, thị trấn tháng 1 năm 2013
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TTYT ngày 2 tháng 1 năm 2013 của Trung tâm Y tế
huyện Yên Minh về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế
năm 2013;
Khoa Y tế công cộng lập kế hoạch đi kiểm tra, giám sát chương tnh tăng huyết áp
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 như sau:
1. Thành phần.
- Ông Vũ Phương Đông;
- Ông Nguyễn Văn Hải.
2. Thời gian, địa điểm: (Có phụ lục đính kèm)
3. Nội dung.
- Việc xây dựng kế hoạch phòng chống THA tại đơn vị.
- Tình hình triển khai thực hiện chương trình phòng, chống THA tuyến xã, thị trấn
4. Phương tiện và kinh phí.
- Phương tiện: Tự túc (xe máy cá nhân)
- Kinh phí: Sdụng nguồn kinh phí của chương trình phòng chống Tăng huyết áp
thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 do Sở Y tế giao.
Trên đây kế hoạch giám sát chương trình tăng huyết áp tại các trạm Y tế xã, thị
trấn kính trình lãnh đạo TTYT phê duyệt./.
Khoa YTCC
Vũ Phương Đông
Yên Minh, ngày tháng 1 năm 2013
LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT
Kế hoạch giám sát y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giám sát y tế - Người đăng: Thảo Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kế hoạch giám sát y tế 9 10 441