Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích

Được đăng lên bởi Thu Trang Đặng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯƠNG MỸ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 09/KH-TP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN – THƯƠNG TÍCH
Năm học 2015 – 2016
Trường Tiểu học Tiên Phương xây dựng Kế hoạch thực hiện trường học
an toàn, phòng chống tai nạn thương tích như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Làm cho CB-GV-NV- học sinh và phụ huynh học sinh nhận thức được
rằng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích là trường học mà các
yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho học sinh được phòng, chống để từ
đó giảm thiểu tối đa hoặc loại bỏ được hoàn toàn.
- Tạo điều kiện cho toàn bộ học sinh của trường được sống và học tập
trong môi trường an toàn.
- Quá trình xây dựng trường học an toàn cần được sự tham gia của tất cả
học sinh, giáo viên, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa
phương trường đang thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG
CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH.
1. Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học.
2. Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn và thương tích.
3. Thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích như tuyên
truyền, giáo dục, can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương
tích, huy động các thành viên trong nhà trường tham gia thực hiện các hoạt động
sau:

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an
toàn, phòng chống tai nạn thương tích qua các hình thức như: Sinh hoạt dưới cờ,
phát thanh măng non, treo băng rôn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đố vui....
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai
nạn, thương tích trường học.
- Xây dựng tốt môi trường học tập và sinh hoạt an toàn nhằm phòng,
chống tai nạn thương tích học sinh khi vào trường.
- Có biện pháp khắc phục các nguy cơ thương tích trong nhà trường, taaoh
trung vào các loại thương tích thường gặp phải ở học sinh:
+ Tai nạn giao thông
+ Té ngã
+ Đuối nước
+ Bóng, điện giật, cháy nổ
+ Ngộ độc thực phẩm
+ Vật sắc nhọn đâm, cắt
+ Đánh nhau, bảo lực
- Huy động sự tham gia của CBGVNV học sinh, phụ huynh học sinh và
cộng đồng phát hiện, báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích, để có
các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích tại nhà trường.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên của nhà trường về các nội dung
phòng chống tai nạn thương tích.
- Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu theo qui định.
- Có qui định về phát hiệ...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯƠNG MỸ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN PHƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 09/KH-TP Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN – THƯƠNG TÍCH
Năm học 2015 – 2016
Trường Tiểu học Tiên Phương y dựng Kế hoạch thực hiện trường học
an toàn, phòng chống tai nạn thương tích như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Làm cho CB-GV-NV- học sinh và phụ huynh học sinh nhận thức được
rằng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích là trường họccác
yếu tố nguy gây tai nạn, thương ch cho học sinh được phòng, chống để từ
đó giảm thiểu tối đa hoặc loại bỏ được hoàn toàn.
- Tạo điều kiện cho toàn bộ học sinh của trường được sống học tập
trong môi trường an toàn.
- Quá trình xây dựng trường học an toàn cần được s tham gia của tất cả
học sinh, giáo viên, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa
phương trường đang thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG Y DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG
CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH.
1. Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học.
2. Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn và thương tích.
3. Thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích như tuyên
truyền, giáo dục, can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương
tích, huy động các thành viên trong nhà trường tham gia thực hiện các hoạt động
sau:
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - Trang 2
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - Người đăng: Thu Trang Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích 9 10 481