Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch y tế 2015 trường mầm non đông xá

Được đăng lên bởi c0dongxa-vd-quangninh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o
Trêng mÇm non ®«ng x¸
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Sè:....../KH- MN §«ng X¸, ngµy th¸ng n¨m 2015
KÕ HO¹CH
Ho¹t ®éng c«ng t¸c y tÕ trêng häc
N¨m häc 2015 - 2016
- C¨n cø qut ®Þnh 401/Q§-TTG ngµy 27/03/2009 cña thñ tíng chÝnh phñ p dut
ch¬ng tr×nh phßng chèng bÖnh tËt trong c¸c gi¸o c thc thèng gi¸o c quèc
n.
- n o chØ thÞ 23/2006/CT-TTg cña T tíng chÝnh phñ viÖc t¨ng cêng
c«ng t¸c y tÕ trong c trêng häc.
- n o quyÕt ®Þnh 73/2007/Q§-BGD§T cña GD & §T: ban hµnh quy
®Þnh vÒ ho¹t ®éng y trong c¸c trêng tiÓu häc, THCS, THPT PT cã nhu p c.
- n o quyÕt ®Þnh 58/2008/Q§-BGD§T a gi¸o dôc ®µo o ngµy
17/10/2008 ban hµnh quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng y trong c¬ së gi¸o dôc mÇm non.
- ChØ thÞ 08/GDT ny 12/5/1995 vÖ sinh trêng häc.
- Th«ng t ln ch 03/2000/BYT/BGD ngµy 01/03/2000.
- n th«ng t 13/2010/TT-BGD&§T ngµy 15/4/2010 x©y ng trêng häc an
toµn, phßng chèng tai n th¬ng tÝch cho trÎ.
- n cø vµo th«ng t liªn tÞch 08/2008/TTLT/BYT/BGD§T ny 08/07/2008 cña bé
y vµ BGD & §T vc híng n ng c b¶o ®¶m VSAT thùc pm.
- n cø chØ t vÒ t¨ng cêng phßng cng HIV/AIDS vµ c¸c ho¹t ®éng ch¨m c go
c trÎ theo lt phßng chèng HIV/AIDS.
- n vµo ng v¨n 523/PGD & §T ngµy 02/10/2015 V/v híng dÉn ng t¸c
c sinh,ht ®éng ngo¹i kh y tng häc n¨m 2015- 2016.
- n cø vµo t×nh nh tc c«ng t¸c cña trêng.
- n cø vµo nhiÖm vô m c cña tngn non §«ng X¸.
Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh søc kháe tèt ®Ó c p tham gia c¸c phong
trµo a Nhµ trêng. Y nhµ trêng x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng c«ng t¸c y tÕ trêng häc cô
thÓ nh sau:
I. NH H×NH CHUNG
1. §u tra b¶n ®Çu n¨m:
* Tæng c¸n bé, nn viªn, gi¸o vn trong toµn trêng: 48 ; nam 01 ; n÷: 47.
Trong ®ã:
+ Qu¶n lý: 03
+ Gi¸o vn: 31
+ tn: 01
+ o : 02
Kế hoạch y tế 2015 trường mầm non đông xá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch y tế 2015 trường mầm non đông xá - Người đăng: c0dongxa-vd-quangninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kế hoạch y tế 2015 trường mầm non đông xá 9 10 301