Ktl-icon-tai-lieu

Kháng Sinh Kháng Khuẩn

Được đăng lên bởi Khanh Quang
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
dîc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
s¸ch dïng cho sinh viªn hÖ b¸c sÜ ®a khoa
Bµi 14: thuèc kh¸ng sinh kh¸ng khuÈn
Môc tiªu häc tËp : Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh nghÜa kh¸ng sinh, t¸c dông k×m khuÈn vµ diÖt khuÈn
2. Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ t¸c dông, ¸p dông ®iÒu trÞ vµ ph©n lo¹i cña nhãm β lactam
3. Nªu ®îc c¬ chÕ t¸c dông, ¸p dông ®iÒu trÞ vµ ®éc tÝnh cña nhãm aminoglycosid
4. Tr×nh bµy ®îc chÕ t¸c dông, ®éc tÝnh ¸p dông ®iÒu tcña kh¸ng sinh nhãm
cloramphenicol, tetracyclin, lincosamid & macrolid, quinolon - 5- nitro- imidazol,
dÉn xuÊt nitrof uran vµ sulfamid.
5. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng nguyªn t¾c sö dông kh¸ng sinh an toµn vµ hîp lý
6. Ph©n tÝch ®îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y thÊt b¹i trong viÖc dïng kh¸ng sinh c¸ch
kh¾c phôc
1. §¹i c¬ng
1.1. §Þnh nghÜa
Kû nguyªn hiÖn ®¹i cña hãa trÞ liÖu kh¸ng khuÈn ®îc b¾t ®Çu tõ viÖc t×m ra sulfonamid
(Domagk, 1936), "Thêi vµng son" cña kh¸ng sinh b¾t ®Çu khi s¶n xuÊt penicilin ®Ó dïng
trong l©m sµng (1941). Khi ®ã, "kh¸ng sinh ®îc coi nh÷ng chÊt do vi sinh vËt tiÕt ra (vi
khuÈn, vi nÊm), cã kh¶ n¨ ng k×m h·m sù ph¸t triÓn cña vi sinh vËt kh¸c".
VÒ sau, víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc, ngêi ta ®·
- Cã thÓ tæng hîp, b¸n tæng hîp c¸c kh¸ng sinh tù nhiªn (cloramphenicol)
- Tæng hîp nh©n t¹o c¸c chÊt cã tÝnh kh¸ng sinh: sulfamid, quinolon
- ChiÕt xuÊt tõ vi sinh vËt nh÷ng chÊt diÖt ®îc tÕ bµo ung th (actinomycin)
thÕ ®Þnh nghÜa kh¸ng sinh ®· ®îc thay ®æi: "Kh¸ng sinh nh÷ng chÊt do vi sinh vËt tiÕt ra
hoÆc nh÷ng chÊt hãa häc b¸n tæng hîp, tæng hîp, víi nång ®é rÊt thÊp, cã kh¶ n¨ng ®Æc hiÖu k×m
h·m sù ph¸t triÓn hoÆc diÖt ®îc vi khuÈn"
1.2. C¬ chÕ t¸c dông cña kh¸ng sinh
S¬ ®å díi ®©y chØ râ vÞ trÝ vµ c¬ chÕ t¸c dông chÝnh cña c¸c kh¸ng sinh trªn vi khuÈn:
Kháng Sinh Kháng Khuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kháng Sinh Kháng Khuẩn - Người đăng: Khanh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kháng Sinh Kháng Khuẩn 9 10 892