Ktl-icon-tai-lieu

Khảo cứu về tình dục học

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÁC KHAÃO CÛÁU VÏÌ TÒNH DUÅC HOÅC

1

MUÅC LUÅC

GIAÃI PHÊÎU DÛÚNG VÊÅT .....................................................................................................3
CAÁC BÛÚÁC TIÏËN HAÂNH CHÊÍN ÀOAÁN VAÂ MÖ HÒNH ÀIÏÌU TRÕ BÏÅNH ED.......................7
MÖÅT SÖË NGUYÏN TÙÆC CÚ BAÃN TRONG ÀIÏÌU TRÕ TÒNH TRAÅNG XUÊËT TINH SÚÁM .... 12
STRESS VAÂ RÖËI LOAÅN CHÛÁC NÙNG TÒNH DUÅ C ............................................................. 17
THÏË NAÂO LAÂ BAÅO DÊM VAÂ KHÖÍ DÊM VAÂ CÊU CHUYÏÅN CUÃA NGOÅA TRIÏÌU HOAÂNG
ÀÏË ....................................................................................................................................... 22
THUÃ DÊM NHÒN DÛÚÁI GOÁC ÀÖÅ KHOA HOÅC ................................................................... 27
ÚÃ PHUÅ NÛÄ COÁ SUY GIAÃM TÒNH DUÅC HAY KHÖNG?....................................................... 32
HÖÅI NGHÕ CHÊU AÁ LÊÌN THÛÁ IV VÏÌ NIÏÅU KHOA (ACU) ................................................ 37
YÏËU SINH LYÁ ..................................................................................................................... 42
CHÏË ÀÖÅ DINH DÛÚÄNG CHO NGÛÚÂI YÏËU SINH LYÁ ........................................................ 50
CUÖÅC CAÁCH MAÅNG VÔ ÀAÅI TRONG ÀIÏÌU TRÕ BÏÅNH LIÏÅT DÛÚNG.............................. 56
SÛÅ RA ÀÚÂI CUÃA VIÏN THUÖËC TRÕ BÏÅNH BÊËT LÛÅC VIAGRA ......................................... 60
LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ ÀAÁNH GIAÁ MÛÁC ÀÖÅ CUÃA BÏÅNH LIÏÅT DÛÚNG ................................ 66
SÛÅ PHAÁT TRIÏÍN VÏÌ MÙÅT SINH HOÅC TÊM LYÁ & TÒNH DUÅC ........................................... 72
NHÛÄNG THAY ÀÖÍI HÒNH THÏÍ CUÃA TUÖÍI MÚÁI LÚÁN ...................................................... 75
NHÛÄNG THAN PHIÏÌN TRONG HOAÅT ÀÖÅNG TÒNH DUÅ C ................................................ 79
NAÂNG HAÅ CÚ VÚÁI THUÊÅT "HOAÂN TÊN" QUA CAÁI NHÒN Y HOÅC .................................... 86
TUÖÍI HÖÌI XUÊN & VÊËN ÀÏÌ TÒNH DUÅC ........................................................................... 91
NHÛÄNG RÙÆC RÖËI VÏÌ TÒNH DUÅC SAU TUÖÍI 50................................................................ 99
CHÊËT LÛÚÅNG TINH DÕCH THAY ÀÖÍI THEO MUÂ A ........................................................ 105
INDRA, VÕ THÊÌN 1000 MÙÆT & KHAÃ NÙNG TÛÅ KIÏÌM CHÏË BAÃN NÙNG TÒNH DUÅC ..... 106BS. Höì Àùæc Duy

2

MÖÅNG TINH – DI TINH NÖÎI LO LÙÆNG CUÃA NHIÏÌU NGÛÚÂI ........................................ 110
...
CAÁC KHAÃO CÛÁU VÏÌ TÒNH DUÅC HOÅC 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
GIAÃI PHÊÎU DÛÚNG VÊÅT.....................................................................................................3
CAÁC BÛÚÁC TIÏËN HAÂNH CHÊÍN ÀOAÁN VAÂ MÖ HÒNH ÀIÏÌU TRÕ BÏÅNH ED.......................7
MÖÅT SÖË NGUYÏN TÙÆC CÚ BAÃN TRONG ÀIÏÌU TRÕ TÒNH TRAÅNG XUÊËT TINH SÚÁM....12
STRESS VAÂ RÖËI LOAÅN CHÛÁC NÙNG TÒNH DUÅC.............................................................17
THÏË NAÂO LAÂ BAÅO DÊM VAÂ KHÖÍ DÊM VAÂ CÊU CHUYÏÅN CUÃA NGOÅA TRIÏÌU HOAÂNG
ÀÏË.......................................................................................................................................22
THUÃ DÊM NHÒN DÛÚÁI GOÁC ÀÖÅ KHOA HOÅC ...................................................................27
ÚÃ PHUÅ NÛÄ COÁ SUY GIAÃM TÒNH DUÅC HAY KHÖNG?.......................................................32
HÖÅI NGHÕ CHÊU AÁ LÊÌN THÛÁ IV VÏÌ NIÏÅU KHOA (ACU)................................................37
YÏËU SINH LYÁ.....................................................................................................................42
CHÏË ÀÖÅ DINH DÛÚÄNG CHO NGÛÚÂI YÏËU SINH LYÁ........................................................50
CUÖÅC CAÁCH MAÅNG VÔ ÀAÅI TRONG ÀIÏÌU TRÕ BÏÅNH LIÏÅT DÛÚNG..............................56
SÛÅ RA ÀÚÂI CUÃA VIÏN THUÖËC TRÕ BÏÅNH BÊËT LÛÅC VIAGRA.........................................60
LAÂM THÏË NAÂO ÀÏÍ ÀAÁNH GIAÁ MÛÁC ÀÖÅ CUÃA BÏÅNH LIÏÅT DÛÚNG................................66
SÛÅ PHAÁT TRIÏÍN VÏÌ MÙÅT SINH HOÅC TÊM LYÁ & TÒNH DUÅC...........................................72
NHÛÄNG THAY ÀÖÍI HÒNH THÏÍ CUÃA TUÖÍI MÚÁI LÚÁN ......................................................75
NHÛÄNG THAN PHIÏÌN TRONG HOAÅT ÀÖÅNG TÒNH DUÅC................................................79
NAÂNG HAÅ CÚ VÚÁI THUÊÅT "HOAÂN TÊN" QUA CAÁI NHÒN Y HOÅC ....................................86
TUÖÍI HÖÌI XUÊN & VÊËN ÀÏÌ TÒNH DUÅC ...........................................................................91
NHÛÄNG RÙÆC RÖËI VÏÌ TÒNH DUÅC SAU TUÖÍI 50................................................................99
CHÊËT LÛÚÅNG TINH DÕCH THAY ÀÖÍI THEO MUÂA........................................................105
INDRA, VÕ THÊÌN 1000 MÙÆT & KHAÃ NÙNG TÛÅ KIÏÌM CHÏË BAÃN NÙNG TÒNH DUÅC .....106
Khảo cứu về tình dục học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo cứu về tình dục học - Người đăng: Nguyễn Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Khảo cứu về tình dục học 9 10 408