Ktl-icon-tai-lieu

KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT THÔNG TIỂU LƯU

Được đăng lên bởi Pé Đen Hay Cười
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT THÔNG TIỂU LƯU
Nguyễn Công Thành, Đỗ Thị Thu Vân, Lê Thị Thu Hồng,
Phan Quốc Thắng, Phan Văn Phú, Điêu Thanh Hùng
Khoa Tim mạch-Lão học Bệnh viện Tim Mạch An Giang

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) trên bệnh nhân đặt thông
tiểu lưu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Nghiên cứu
46 bệnh nhân được đặt thông tiểu lưu tại khoa Tim mạch - Lão học Bệnh viện Tim mạch An
Giang. Kết quả: Tuổi trung bình: 73,7 + 10,2, tuổi cao nhất: 92, tuổi thấp nhất: 43. Giới tính
nữ: nữ: 69,6 %. Tỷ lệ NKĐTN trên bệnh nhân đặt thông tiểu lưu: 15,2 %. Có mối liên quan
giữa tuổi, thời gian lưu ống thông tiểu với NKĐTN (p<0,05). Tác nhân gây NKĐTN: E.coli
( 85,7%), Enterococci ( 14,3%). Kết luận: Tỷ lệ NKĐTN trên bệnh nhân đặt thông tiểu lưu:
15,2 %. Có mối liên quan giữa tuổi, thời gian lưu ống thông tiểu với NKĐTN.
ĐẶT VẤN ĐỀ:
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) bệnh viện là nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian
nằm viện, thường sau 48 giờ nhập viện. Nhiễm khuẩn này không hiện diện cũng như không
nằm trong giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện[1].
NKĐTN bệnh viện chiếm 2,4% tổng số người bệnh nằm viện và 40% tổng số các trường hợp
nhiễm khuẩn bệnh viện. [2] 80% trường hợp NKĐTN bệnh viện liên quan đến đặt thông tiểu
[1] Tại Việt Nam, tỷ lệ NKĐTN bệnh viện khoảng 15 - 25%, là một trong những nguyên
nhân dẫn đến nhiễn khuẩn huyết làm tăng chi phí điều trị [2].
Nghiên cứu này nhằm khảo sát tỷ lệ và các yếu tố liên quan NKĐTN ở bệnh nhân đặt thông
tiểu lưu tại Khoa Tim Mạch Lão Học - Bệnh Viện Tim Mạch An Giang.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng
Tiêu chuẩn chọn bệnh
Tất cả bệnh nhân nằm viện tại Khoa Tim Mạch Lão Học - Bệnh Viện Tim Mạch An Giang
được đặt thông tiểu lưu từ: tháng 04 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013.
Tiêu chuẩn loại trừ
37 HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG BV AN GIANG

Bệnh nhân được Bác sỹ chẩn đoán nhiễm trùng tiểu khi mới vào viện.
Bệnh nhân có triệu chứng: tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắc nhắc trước khi đặt thông tiểu.
Phương pháp nghiên cứu:
Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu ở bệnh nhân đặt thông tiểu:
Bệnh nhân được đặt thông tiểu lưu.
Có triệu chứng:
+ Sốt > 38 0C
+ Bạch cầu máu > 10000/mm3 hoặc < 4000/mm3
+ Phân lập vi khuẩn nước tiểu dương tính với > 105CFU /cm3
Theo dõi các đấu hiệu lâm sàng:
+ Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ 2 lần mỗi ngày.
+ Theo dõi tính chất nước tiểu trong ngày: màu sắc? đụ...
37
HI NGH KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG BV AN GIANG
KHO SÁT T L NHIM KHUẨN ĐƯỜNG TIT NIU
TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT THÔNG TIỂU LƯU
Nguyễn Công Thành, Đỗ Th Thu Vân, Lê Th Thu Hng,
Phan Quc Thắng, Phan Văn Phú, Điêu Thanh Hùng
Khoa Tim mch-Lão hc Bnh vin Tim Mch An Giang
TÓM TT
Mc tiêu: Kho sát t l nhim khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) trên bệnh nhân đặt thông
tiểu u. Đối tượng phương pháp nghiên cu: Nghiên cu t ct ngang. Nghiên cu
46 bệnh nhân được đặt thông tiểu u ti khoa Tim mch - Lão hc Bnh vin Tim mch An
Giang. Kết qu: Tui trung bình: 73,7 + 10,2, tui cao nht: 92, tui thp nht: 43. Gii tính
n: n: 69,6 %. T l NKĐTN trên bệnh nhân đt thông tiểu lưu: 15,2 %. mối liên quan
gia tui, thời gian lưu ng thông tiu vi NKĐTN (p<0,05). Tác nhân gây NKĐTN: E.coli
( 85,7%), Enterococci ( 14,3%). Kết lun: T l NKĐTN trên bệnh nhân đt thông tiểu lưu:
15,2 %. Có mi liên quan gia tui, thời gian lưu ống thông tiu với NKĐTN.
ĐẶT VẤN ĐỀ:
Nhim khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) bệnh vin nhim khun mc phi trong thi gian
nm viện, thường sau 48 gi nhp vin. Nhim khun này không hin diện cũng như không
nằm trong giai đoạn bnh ti thời điểm nhp vin[1].
NKĐTN bệnh vin chiếm 2,4% tng s người bnh nm vin và 40% tng s các trường hp
nhim khun bnh vin. [2] 80% trường hợp NKĐTN bệnh viện liên quan đến đặt thông tiu
[1] Ti Vit Nam, t l NKĐTN bnh vin khong 15 - 25%, mt trong nhng nguyên
nhân dẫn đến nhin khun huyết làm tăng chi phí điều tr [2].
Nghiên cu này nhm kho sát t l các yếu t liên quan NKĐTN bệnh nhân đặt thông
tiểu lưu tại Khoa Tim Mch Lão Hc - Bnh Vin Tim Mch An Giang.
ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng
Tiêu chun chn bnh
Tt c bnh nhân nm vin ti Khoa Tim Mch Lão Hc - Bnh Vin Tim Mch An Giang
được đặt thông tiểu lưu từ: tháng 04 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013.
Tiêu chun loi tr
KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT THÔNG TIỂU LƯU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT THÔNG TIỂU LƯU - Người đăng: Pé Đen Hay Cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT THÔNG TIỂU LƯU 9 10 98