Ktl-icon-tai-lieu

Khuân Vác An Toàn Manual Lifting Safety

Được đăng lên bởi thuha_0509
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MANUAL LIFTING
Safety Training Brief

22 May 2012 / Manual Lifting – Safety Training Brief / 1

Manual Lifting/ Khuân vác
hàng

22 May 2012 / Manual Lifting – Safety Training Brief / 2

Purpose
6 June 2014 /
Manual Lifting /
3

To provide information and guidance for
the identification, assessment and control
of risks arising from manual handling and
lifting activities in workplaces (Cung cấp
thông tin và hướng dẫn cho việc xác định,
đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh
từ việc xử lý và nâng hàng tại nơi làm
việc)

Responsibilities
6 June 2014 /
Manual Lifting /
4

•

Get appropriate training in safe manual lifting
techniques (Được đào tạo phù hợp về kỹ thuật
nâng dẫn an toàn)

•

Correct use of mechanical aids(Sử
dụng đúng dụng cụ hỗ trợ bằng cơ
khí)

•

Correct use of personal protective
equipment(Sử dụng đúng thiết bị bảo hộ
cá nhân)

Risk Identification and Assessement(Xác định
rủi ro và ĐÁNH GIÁ)
6 June 2014 /
Manual Lifting /
5

Four principal risk areas(Bốn lĩnh vực rủi ro chính)

•

•

tasks (e.g. actions and posture) (nhiệm vụ (ví dụ
hành động và tư thế))

•

•

load (tải trọng của vật)

•

work environment (môi trường làm việc)

•

characteristics of employees(đặc điểm của nhân
How
long, how often and the weight of the load or
viên)
object that is handled are important factors/ Bao
lâu, mức độ thường xuyên và trọng lượng của tải
hoặc đối tượng được xử lý là những yếu tố quan

How to lift safely?(Làm thế nào để nâng một
cách an toàn)
6 June 2014 /
Manual Lifting /
6

Step 1 - Plan your lift (Bạn cần có kế hoạch nâng)
•

How heavy is the load ?
Khối lượng của hàng hoá là bao nhiêu?

•

•

•

Examine the object for sharp corners, slippery spots
Kiểm tra đặc điểm hàng hoá: có góc nhọn, điểm trơn,..?

Are there mechanical aids that can be used like a
hoist, forklift, pallet truck, or trolley ?
Có thể nhờ hỗ trợ như sử dụng xe nâng (xe điện, xe
nâng tay,..) hoặc xe đẩy,...?
Is the location where you are going free of obstruction ?
Khu vực đang đi có bị tắc nghẽn?

How to lift safely?
6 June 2014 /
Manual Lifting /
7

•

•

•

Step 2 - Position yourself / Vị trí của mình
Stand close to the load
Đứng gần tải

Spread your feet apart to establish a wide base
Dang chân để tạo một khoảng rộng thích hợp, vững chắc.

Place one foot slightly in front of the other for balance Đặt
một chân hơi ở phía trước của chân khác để cân bằng

How to lift safely?
6 June 2014 /
Manual Lifting /
8

Step 3 – Bend (uốn cong)
•

•

Squat down bending at the knees (n...
MANUAL LIFTING
MANUAL LIFTING
Safety Training Brief
Safety Training Brief
22 May 2012 / Manual Lifting – Safety Training Brief / 1
Khuân Vác An Toàn Manual Lifting Safety - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuân Vác An Toàn Manual Lifting Safety - Người đăng: thuha_0509
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Khuân Vác An Toàn Manual Lifting Safety 9 10 827