Ktl-icon-tai-lieu

kí sinh trùng

Được đăng lên bởi Thanh Trần
Số trang: 267 trang   |   Lượt xem: 4352 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bo Y te - Ky sinh trung

Page 1 of 267

BỘ Y TẾ

KÝ SINH TRÙNG
(DÙNG CHO ðÀO TẠO CỬ NHÂN ðIỀU DƯỠNG)
MÃ SỐ: ð.34.Y.06

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
HÀ NỘI – 2007

Chỉ ñạo biên soạn:

VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO – BỘ Y TẾ
Chủ biên:

PGS.TS. PHẠM VĂN THÂN
Những người biên soạn:

PGS.TS. PHẠM VĂN THÂN
PGS. PHẠM HOÀNG THẾ
PGS.TS. HOÀNG TÂN DÂN
ThS. TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG
ThS. PHAN THỊ HƯƠNG LIÊN

file://C:\Windows\Temp\rilbwimylr\ky_sinh_trung.htm

30/09/2009

Bo Y te - Ky sinh trung

Page 2 of 267

ThS. PHẠM NGỌC MINH
Thư ký biên soạn:

ThS. PHAN THỊ HƯƠNG LIÊN
Tham gia tổ chức bản thảo:

ThS. PHÍ VĂN THÂM
TS. NGUYỄN MẠNH PHA

 Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học và ðào tạo)
770–2007/CXB/5–1676/GD

Mã số: 7K723M7 – DAI

Lời giới thiệu
Thực hiện một số ñiều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & ðào tạo và Bộ Y tế ñã ban hành chương
trình khung ñào tạo Cử nhân ñiều dưỡng. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở
và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách ñạt chuẩn chuyên môn trong
công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Sách KÝ SINH TRÙNG ñược biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Trường ðại học
Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung ñã ñược phê duyệt. Sách ñược PGS.TS. Phạm Văn Thân (Chủ
biên), PGS. Phạm Hoàng Thế, PGS.TS. Hoàng Tân Dân, ThS. Trương Thị Kim Phượng, ThS. Phan Thị
Hương Liên, ThS. Phạm Ngọc Minh biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung
chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện ñại và thực tiễn Việt Nam.

file://C:\Windows\Temp\rilbwimylr\ky_sinh_trung.htm

30/09/2009

Bo Y te - Ky sinh trung

Page 3 of 267

Sách KÝ SINH TRÙNG ñã ñược Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh sách và tài liệu dạy – học
chuyên ngành Cử nhân ñiều dưỡng của Bộ Y tế thẩm ñịnh năm 2007. Bộ Y tế quyết ñịnh ban hành tài
liệu dạy – học ñạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai ñoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 ñến 5
năm, sách phải ñược chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Bộ Y tế chân thành cảm ơn các tác giả và Hội ñồng chuyên môn thẩm ñịnh ñã giúp hoàn thành cuốn
sách; Cảm ơn TS. Nguyễn Ngọc San, TS. Lê Thị Tuyết ñã ñọc và phản biện ñể cuốn sách sớm hoàn
thành kịp thời phục vụ cho công tác ñào tạo nhân lực y tế.
Lần ñầu xuất bản, chúng tôi mong nhận ñược ý kiến ñóng góp của ñồng nghiệp, các bạn sinh viên và
các ñộc giả ñể lần xuất bản sau sách ñược hoàn thiện hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO – BỘ Y TẾ

LỜI NÓI ðẦU
Giáo trình Ký sinh trùng dùng ñể dạy học cho hệ Cử nhân ñiều dưỡng, ñược biên soạn dựa vào
Ch...
B
Y T
KÝ SINH TRÙNG
(DÙNG CHO ðÀO TO C NHÂN ðIU DƯỠNG)
MÃ S: ð.34.Y.06
NHÀ XUT BN GIÁO DC
HÀ NI – 2007
Ch ñạo biên son:
V KHOA HC VÀ ðÀO TO – B Y T
Ch biên:
PGS.TS. PHM VĂN THÂN
Nhng người biên son:
PGS.TS. PHM VĂN THÂN
PGS. PHM HOÀNG TH
PGS.TS. HOÀNG TÂN DÂN
ThS. TRƯƠNG TH KIM PHƯỢNG
ThS. PHAN TH
H
ƯƠ
Page
1
of
267
Bo Y te
-
Ky sinh trung
30/09/2009
file://C:\Windows\Temp\rilbwimylr\ky_sinh_trung.htm
kí sinh trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kí sinh trùng - Người đăng: Thanh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
267 Vietnamese
kí sinh trùng 9 10 26