Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

Được đăng lên bởi hoanmy-lab
Số trang: 243 trang   |   Lượt xem: 2381 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ Y TẾ

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

8/8/2012

BAN SOẠN THẢO

Chủ biên:

ThS. Phạm Đức Mục

Phó chủ biên:

ThS. Nguyễn Bích Lưu

Thành viên:

BS.CKII. Ng Thị Thanh Hà
TS. Trần Quang Huy
ThS. Trần Hữu Luyện
ThS. BS. Trương Thị Tân
CN. Nguyễn Thị Minh Tâm
TS. Kiều Chí Thành
PGS.TS. Lê Thị Anh Thư

Thư ký:

CN. Nguyễn Thị Hồng Anh
CN. Trịnh Thị Vân

Phó Chủ tịch Thường Trực Hội
Điều dưỡng VN, Phó Cục trưởng
Cục QLKCB, Bộ Y tế
Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt
Nam
Trưởng khoa KSNK Bệnh viện Nhi
đồng I
Phó trưởng phòng Điều dưỡng-Tiết
chế, Cục QLKCB Bộ Y tế
Trưởng khoa KSNK Bệnh viện
Trung Ương Huế
Chuyên viên Chính, Vụ Khoa học
và Đào tạo, Bộ Y tế
Tổng Thư ký Hội Điều dưỡng Việt
Nam
Trưởng khoa KSNK Bệnh viện
Quân Y 103
Trưởng khoa KSNK Bệnh viện Chợ
Rẫy
Chuyên viên Văn Phòng Hội Điều
dưỡng Việt Nam
Chuyên viên Văn Phòng Hội Điều
dưỡng Việt Nam

BỘ Y TẾ
--------Số: 5771 /BYT-K2ĐT
V/v: Ban hành CT và Tài liệu Kiểm
soát nhiếm khuẩn cho CBYT cơ sở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:
- Các Trường Đại học Y và Đại học kỹ thuật Y tế
- Các Trường Cao đẳng, Trung cấp Y tế
- Các Sở Y tế và bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ làm công tác trong
lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và triển khai thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày
28/5/2008; Căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn thẩm định chương
trình và tài liệu đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1914/QĐ-BYT ngày
05/6/2012; Bộ Y tế ban hành Chương trình và Tài liệu đào tạo Kiểm soát
nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở - thời gian 5 ngày (40 tiết học)
dành cho đối tượng là nhân viên và lãnh đạo tuyến y tế cơ sở.
Chương trình và Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y
tế tuyến cơ sở với mục đích bổ sung, cập nhật và phổ biến kiến thức, kỹ năng về
kiểm soát nhiễm khuẩn cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đảm bảo
an toàn cho người bệnh và cộng đồng.
Các cơ sở đào tạo khi có nhu cầu về đào tạo liên tục cho cán bộ làm công
tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh cần
dựa vào nội dung của chương trình và tài liệu đào tạo trên để tổ chức các khóa
đào tạo cho phù hợp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình sử dụng,
đề nghị các cơ sở đào tạo đóng góp ý kiến để tài liệu được hoàn thiện hơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Việt Tiến (đ...
B Y T
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUN
CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ
8/8/2012
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ - Người đăng: hoanmy-lab
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
243 Vietnamese
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ 9 10 199