Ktl-icon-tai-lieu

Kim quy yếu lược

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

THIÊN THỨ NHẤT
BỆNH, MẠCH, CHỨNG, TRƯỚC SAU THEO TẠNG, PHỦ, KINH, LẠC.
ĐIỀU 1
Hỏi : Bậc thượng công trị lúc chưa bệnh là thế nào ?
Thầy đáp : Trị lúc chưa bệnh, là thấy Can bệnh biết sẽ truyền Tỳ, trước nên thực Tỳ (làm cho Tỳ
mạnh). Bốn tháng cuối mùa, Tỳ vượng không thọ tà, không nên bổ Tỳ. Hạng trung công không
hiểu lẽ tương truyền (các tạng, phủ truyền cho nhau theo quy luật Ngũ hành sinh, khắc, chế,
hóa), thấy bệnh ở Can không biết rằng Tỳ bị thực, chỉ lo trị ở Can. Can bệnh, nếu bổ dùng vị
chua, muốn hỗ trợ thì dùng vị khét đắng; Muốn bổ ích cho nó thì dùng vị ngọt. Vị chua vào Can,
khét đắng vào Tâm, ngọt vào Tỳ. Tỳ thường ức chế Thận (Thổ khắc Thủy), Thận khí yếu thì thủy
không hành, thủy không hành thì Tâm hỏa khí thiïnh, thì Phế bị ức chế. Phế bị chế thì Kim khí
không vận hành, Can khí thịnh, do đó, bệnh của Can tự khỏi. Đó là diệu pháp trị Can bằng cách
bổ Tỳ. Can hư thì dùng phép này, thực thì không trị như thế. Sách Nội Kinh nói : “Hư trị theo
hư, thực trị theo thực, bổ vào chỗ không đủ, bớt chỗ có thừa”, nghĩa nó là như thế. Các tạng
khác chiếu theo đấy làm chuẩn.
ĐIỀU 2
Con người bẩm 5 thường (tức 5 hành, thực tế chỉ 5 tạng), nhờ phong khí mà sinh trưởng. Phong
khí tuy hay sinh vạn vật, cũng hay hại vạn vật, như nước hay xuôi thuyền, cũng hay lật đắm
thuyền. Nếu chân nguyên 5 tạng thông sướng, con người sẽ an hòa. Nếu không an hòa thì
khách khí, tà phong trúng vào người, phần nhiều là chết. Tất cả bệnh tật xảy ra không ngoài 3
con đường là: kinh lạc thọ tà, vào tạng phủ, đó là nội nhân, thứ hai là tứ chi, chín khiếu, huyết
mạch tương truyền, ủng tắc không thông, đó là trúng ngoài bì phu, là ngoại nhân, 3 là phòng dục,
vết thương do kim khí (dao), trùng thú cắn. Bệnh tật đều do một trong 3 nguyên nhân này.
Nếu người biết dưỡng sinh phòng bệnh, không để cho phong tà phạm vào kinh lạc. Vừa trúng
vào kinh lạc, chưa truyền tạng phủ, nên trị ngay. Tay chân vừa cảm thấy nặng nề liền dùng phép
đạo dẫn (phép dưỡng sinh), thổ nạp (điều chỉnh hô hấp), châm cứu, dùng thuốc xoa bóp. Đừng
để cho 9 khiếu bế tắc, đừng để phạm tội hình, hoặc cầm thú cắn bị thương, đừng mất sức vì việc
phòng dục. Ăn uống e dè nóng, lạnh, đắng, chua, cay, ngọt. Đừng để hình thể suy nhược, thì
bệnh không có đường vào tấu lý. Tấu là nơi khí nguyên chân hội thông ở Tam tiêu, là nơi huyết
khí ra vào, lý là văn lý ở giữa bì phu, tạng phủ.
ĐIỀU 3
Hỏi : Bệnh nhân có khí sắc hiện lên mặt, muốn nghe Thầy nói.
Thầy nói : Chót mũi mầu xanh là trong...
THIÊN TH NHT
BNH, MCH, CHNG, TRƯỚC SAU THEO TNG, PH, KINH, LC.
ĐIU 1
Hi : Bc thượng công tr lúc chưa bnh là thế nào ?
Thy đáp : Tr lúc chưa bnh, là thy Can bnh biết s truyn T, trước nên thc T (làm cho T
mnh). Bn tháng cui mùa, T vượng không th tà, không nên b T. Hng trung công không
hiu l tương truyn (các tng, ph truyn cho nhau theo quy lut Ngũ hành sinh, khc, chế,
hóa), thy bnh Can không biết rng T b thc, ch lo tr Can. Can bnh, nếu b dùng v
chua, mun h tr thì dùng v khét đắng; Mun b ích cho nó thì dùng v ngt. V chua vào Can,
khét đắng vào Tâm, ngt vào T. T thường c chế Thn (Th khc Thy), Thn khí yếu thì thy
không hành, thy không hành thì Tâm ha khí thiïnh, thì Phế b c chế. Phế b chế thì Kim khí
không vn hành, Can khí thnh, do đó, bnh ca Can t khi. Đó là diu pháp tr Can bng cách
b T. Can hư thì dùng phép này, thc thì không tr như thế. Sách Ni Kinh nói : “Hư tr theo
hư, thc tr theo thc, b vào ch không đủ, bt ch có tha”, nghĩa nó là như thế. Các tng
khác chiếu theo đấy làm chun.
ĐIU 2
Con người bm 5 thường (tc 5 hành, thc tế ch 5 tng), nh phong khí mà sinh trưởng. Phong
khí tuy hay sinh vn vt, cũng hay hi vn vt, như nước hay xuôi thuyn, cũng hay lt đắm
thuyn. Nếu chân nguyên 5 tng thông sướng, con người s an hòa. Nếu không an hòa thì
khách khí, tà phong trúng vào người, phn nhiu là chết. Tt c bnh tt xy ra không ngoài 3
con đường là: kinh lc th tà, vào tng ph, đó là ni nhân, th hai là t chi, chín khiếu, huyết
mch tương truyn, ng tc không thông, đó là trúng ngoài bì phu, là ngoi nhân, 3 là phòng dc,
vết thương do kim khí (dao), trùng thú cn. Bnh tt đều do mt trong 3 nguyên nhân này.
Nếu người biết dưỡng sinh phòng bnh, không để cho phong tà phm vào kinh lc. Va trúng
vào kinh lc, chưa truyn tng ph, nên tr ngay. Tay chân va cm thy nng n lin dùng phép
đạo dn (phép dưỡng sinh), th np (điu chnh hô hp), châm cu, dùng thuc xoa bóp. Đừng
để cho 9 khiếu bế tc, đừng để phm ti hình, hoc cm thú cn b thương, đừng mt sc vì vic
phòng dc. Ăn ung e dè nóng, lnh, đắng, chua, cay, ngt. Đừng để hình th suy nhược, thì
bnh không có đường vào tu lý. Tu là nơi khí nguyên chân hi thông Tam tiêu, là nơi huyết
khí ra vào, lý là văn lý gia bì phu, tng ph.
ĐIU 3
Hi : Bnh nhân có khí sc hin lên mt, mun nghe Thy nói.
Thy nói : Chót mũi mu xanh là trong bng đau, (mc ut khc th), trong bng lnh, đau là
chết. Chót mũi hơi đen là có thy khí (Thn khí thng T), mu vàng là phía trên ngc có hàn (T
bnh sinh m), mu trng là vong huyết (Kinh nói : sc trng là hàn, li nói : huyết thoát sc
trng). Gi s thy sc hơi đỏ, trái mùa là chết (mùa h ha lnh mà thy sc trng ca mùa
thu). Mt trn ngược là bnh Kính (phong đòn gánh), không tr được (thuc âm tuyt, dương
cường), sc xanh là đau (huyết ngưng), sc đen là Lao nhc (lao thì thương Thn), sc đỏ
Phong (Phong là dương tà), sc vàng, đại tin khó (T bnh thì không vn chuyn), sc sáng
tươi có lưu m.
ĐIU 4
Thy nói : Bnh nhân im không nói, hay kêu la hong s, bnh trong ct tiết (bnh Can,
Thn). Tiếng nói thp, nh, không rõ ràng, bnh khong Tâm, hoành cách mô. Tiếng nói rè rè,
nh mà dài, bnh trong đầu.
ĐIU 5
Thy nói : Th day động vai là tà khí thc trong Tâm, th dn khí trong hung lên, ho, th há hc
ming, hơi ngn là Phế nuy (phi teo), nh ra bt dãi.
ĐIU 6
Thy nói : Th vào mà hơi gp rút, là bnh trung tiêu thc, nên h đi thì lành, người hư không
tr. thượng tiêu, th vào ngn, cn, h tiêu hít vào xa, đều là khó tr. Hô hp day động run
run, bt tr.
ĐIU 7
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
Kim quy yếu lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim quy yếu lược - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Kim quy yếu lược 9 10 316