Ktl-icon-tai-lieu

Lịch tập luyện giảm béo Asylum

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Minh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 1 lần
30 Day Calendar

EXTREMELY-FIT.COM 	  

	  

Day	  1	  

Speed & Agility

Day 8

Back to Core

Day 15

Speed & Agility

Day 22

Rest Day

Day 29

Speed & Agility

Day	  2	  

Strength

Day 9

Vertical Plyo

Day 16

Vertical Plyo

Day 23

Speed & Agility

Day	  3	  

Back to Core

Day 10

Relief

Day 17

Strength

Day 24

Strength

Day	  4	  

Vertical Plyo

Day 11

Game Day

Day 18

Relief

Day 25

Game Day /
Overtime

Day	  5	  	  

Rest Day

Day 12

Back to Core

Day 19

Game Day /
Overtime
Day 26

Vertical Plyo

Day	  6	  

Speed & Agility

Day	  7	  

Strength

Day 13

Strength

Day 14

Relief

Day 20

Vertical Plyo

Day 21

Back to Core

Day 27

Back to Core

Day 28

Relief

Day 30

Fit Test

	  
Extremely-­‐Fit.com	  is	  an	  authorized	  Beachbody	  dealer,	  &	  owned	  and	  operated	  by	  Independent	  Beachbody	  Coaches.	  If	  you	  would	  like	  free	  coaching	  support,	  or	  if	  you	  would	  like	  to	  
purchase	  a	  fitness	  program	  such	  as	  Insanity	  Asylum,	  Insanity,	  P90X	  etc,	  please	  visit	  us	  at	  our	  store.	  	  We	  also	  carry	  all	  of	  the	  Beachbody	  supplements	  such	  as	  Shakeology	  and	  the	  
Recovery	  Formula.	  

...
30 Day Calendar
EXTREMELY-FIT.COM!
!
"#$!%!
"#$!&!
"#$!'!
"#$!(!
"#$!)!!
"#$!*!
"#$!+!
Speed & Agility
Strength
Back to Core
Vertical Plyo
Rest Day
Speed & Agility
Strength
Day 8
Day 9
Day 10
Day 11
Day 12
Day 13
Day 14
Back to Core
Vertical Plyo
Relief
Game Day
Back to Core
Strength
Relief
Day 15
Day 16
Day 17
Day 18
Day 19
Day 20
Day 21
Speed & Agility
Vertical Plyo
Strength
Relief
Game Day /
Overtime
Vertical Plyo
Back to Core
Day 22
Day 23
Day 24
Day 25
Day 26
Day 27
Day 28
Rest Day
Speed & Agility
Strength
Game Day /
Overtime
Vertical Plyo
Back to Core
Relief
Day 29
Day 30
Speed & Agility
Fit Test
!
,-./0102$345.6781!59!#:!#;.<8/5=0>!?0#7<@8>$!>0#20/A!B!8C:0>!#:>!8D0/#.0>!@$!E:>0D0:>0:.!?0#7<@8>$!F8#7<096!EG!$8;!C8;2>!25H0!G/00!78#7<5:I!9;DD8/.A!8/!5G!$8;!C8;2>!25H0!.8!
D;/7<#90!#!G5.:099!D/8I/#1!9;7<!#9!E:9#:5.$!J9$2;1A!E:9#:5.$A!KLMN!0.7A!D20#90!O595.!;9!#.!8;/!9.8/06!!P0!#298!7#//$!#22!8G!.<0!?0#7<@8>$!9;DD2010:.9!9;7<!#9!Q<#H0828I$!#:>!.<0!
R078O0/$!48/1;2#6!
Lịch tập luyện giảm béo Asylum - Người đăng: Nguyễn Nhật Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lịch tập luyện giảm béo Asylum 9 10 268