Ktl-icon-tai-lieu

LUYỆN TẬP PHÒNG NGỪA RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

Được đăng lên bởi Hiền Năng Phạm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“ĐỜI GIÚP TA SÁNG TỎ LÒNG ĐẠO,TA GIÚP ĐỜI TRONG LÚC LÂM NGUY”

A- Bệnh rối loạn tiền đình

(Ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. )
Trong Xã hội hiện nay những người mắt bệnh rối loạn tiền đình là khá phổ
biến; những người người lao động trí óc thường mắc phải chứng bệnh này....
Mời các bạn đón đọc và giới thiệu cho nhiều người cùng đọc ...
1) Tiền đình là gì ?Tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên, nó là một hệ thống
giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, dáng bộ và các phối hợp khác của cơ
thể như cử động mắt, đầu và thân mình.
Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây ra một trạng thái mất cân bằng về tư thế làm cho người bệnh
thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo......gây khó
chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, nhất là ảnh hưởng rất lớn đến
chất lượng cuộc sống. Có hai loại rối loạn tiền đình là rối loạn tiền đình ngoại biên và trung
ương.Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện như chóng mặt khi thay đổi tư thế,
đây là dạng bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi
đứng được, cơn chóng mặt thường thoáng qua chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, chúng xuất
hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bệnh thường xảy ra sau
chấn thương vùng đầu, ngoài ra bệnh lý tắc mạch máu ở vùng sau cổ cũng là nguyên nhân gây
nên rối loạn tiền đình ngoại biên. Bên cạnh đó rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu
hiện tình trạng chóng mặt thật nặng và kéo dài, người bệnh không thể đi đứng được, không thể
thay đổi tư thể từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt cơn chóng mặt thường kèm theo nôn ói rất nhiều
và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể kèm theo
tình trạng nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng...... Rối loạn tiền đình
ngoại biên xảy ra thường là do tổn thương tai trong, hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các
nguyên nhân như: viêm tai xương chũm mạn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương
tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosis, thuốc lợi tiểu, thuốc giảm đau,
rượu...... Rối loạn tiền đình trung ương là bệnh lý thường gặp nhất với những...



 !"#!#$%&!'()#*+,-$!.#/0,#123!/45!67!8
-#9:!'()#()#/%2",;<=,!()*+=7!>#=!?-$!4&@@@@
)#=6=-02<2A=B4#C#,!#$D=!!#1D()#=E2A=@@@
! "#$#123!/4*",-"7!FG*H7!;%I%D.=,%#!%#-J</4*",!$,!.
#'B%#,KLD%,A,IM2#1D=!N!,!O-G,(,!9P6-"B4=6=7!.#!Q75!6==R%=S
,!T!(=U2"*+,2VDB4,!W*3!@
.#/0,#123!/4-$!/XW&%*",,0,!6#*Y,=W-GB1,(,!9/4*=!()#-$!
,!()ZD&J-[=!<*\,LD%&=D]!%*+,E,%#-D]^2#2?/>2>@@@@@@W&5!<
=![D@_$!Y,!%&,6#7!6,,`2</4*>!!(H29=^B#$=!Y,/4>!!(HY,/C29
=!Y,/(Q=D"=I.@<!%#/0#.#/0,#123!/4.#/0,#123!0#-#JB4,D
(S@.#/0,#123!0#-#J,!()\7BC#-#TD!#$!(=!<*\,5!#,!%&28#,(,!9
2W&/4P0-$!/4!,;!=!N/4*=!()#-$!5!<=![D,I#!!0,!(Ba=K2#
2?2(Q==S=!<*\,,!(),!6LD%=!NZ>&%,*",,!)##%+=!bZDY,
!#$5!#,!%&28#,(,!9!(/+=2VD,`,(,!9G*=!D&TI%]#@_$!,!()Z>&%I%D
=!Y,!(SBE2VD4#%-$!/X,+=*0=!*6DHBEI%D=8=c/4D&J!WW&
J.#/0,#123!0#-#J@_J=0!2<.#/0,#123!0#-#J=K=<,!T=<-#TD
!#$,3!,0=!<*\,,!F,\B45dP4#()#-$!5!^,!T2#2?2(Q=5!^,!T
,!%&28#,(,!T,`G*I%]#2(Q=@\=-#$,=S=!<*\,,!()5e*,!f^<#Y,!#1D
B4^5dP4#E,%##>*,!;!/M=*",!\==>!%#-J,%#@()#-$!=K=<,!T5e*,!f
,3!,0\2VD5!<,F7,D=!6B6!]#!"7IQ6!I6@@@@@@.#/0,#123!
0#-#JZ>&%,!()/4P,8,!(S,%#,!\=PW&,!V5#!,#123!ZDY,7!6,,`=6=
D&J!W!(gB#J*,%#Z(S=!c**0,;!PPE=6=,!D.==<2"=,;!W&,8,!(S
,#123!!(,!D.=5!6I#!,!D"=!<*%*#/&=I#I,!D.=/Q#,#TD,!D.=#>*2%D
(QD@@@@@@.#/0,#123!,D(S/4-$!/X,!()\7!Y,BC#!'-#TD!#$=R%,3!
,0,!#TDO,DV!4 ()#-$!2#2?5!<5!O5!#,!%&28#,(,!9()#-$!-[
=!<%B6=!<*\,2^#5!#5!<,F7,D*%DLDJ,!N!,!>5e*,!f^<#@.#
/0,#123!,D(S/4P=<IM,8,!(S!W,#123!,8,!(S2()/#J!$=R%
=6=!WPW&,#123!H,!W ,#TD *4D&J!W=<,!T/4P2"*0=!*%*6D
29D^# -"-[,!#TDO-H#,3!,0ZS*h2"*0=!!0!D&9,67,(,!9,!6#!6=",
I.=8/4*=!ed7*0=!*6D=c/4D&J!WPa29,3!,0.#/0,#123!,D
(S@
% "&'g
%iY,R()#*$,*j#@
-i!()B4-D8#2J*B1I6-0,!?=#Y=*H*+,!3*A#BF,ZDLD%!,!3=<=>*#6=
5!^-3!,!(),H*3!,!Y&/%2%]#PF&5!<5!O@
=i?PF&2#*Y,,!O-GPk @
Pi_[-D]^^P'P"#@()#-[.#/0,#123!*H*+,,!Y&*A#BF,ZDLD%!2>/"
LD%&=D]@
fi_0,N!,65!^2%D!?,!(\,lD!(-[dd7/0#@Q6!I6,#92"B4IM
,!%&28#,(,!9*D.,3*IM&J,l!@
imD&9,67!0()#*$,/>@
!i!',#$D=!?,J5dP4#B42T/0#!'P#=!?*Y,,!O-G/%2%*+,*)
!Kf=!W,%&,J-3Dn&ID&&9D*$,*j#*",,!)##%>!!(HY,!#1D,C#I?=5!jf@
#$D=!?!(=!<*\,E,%#2#2?5!^B'!#)-$!/X.#/0,#123!
oompqromsmtuvom
LUYỆN TẬP PHÒNG NGỪA RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUYỆN TẬP PHÒNG NGỪA RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH - Người đăng: Hiền Năng Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
LUYỆN TẬP PHÒNG NGỪA RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH 9 10 306