Ktl-icon-tai-lieu

LÝ SINH Y HỌC

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Tính
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1282 lần   |   Lượt tải: 8 lần
YH
1 SỐ CÂU BÀI TẬP LÝ SINH
1. Dựa vào phương trình Goldman xác định điện thế nghỉ trên tế bào máu
người ở 37oC. Biết rằng màng tế bào trung hòa với ion Cl-, và hệ số thấm của
ion K+ lớn gấp 30 lần đối với ion Na+ (Y1: 07-08(đề 1),06-07(đ1),1213(đ1),08-09(đ1),RHM:10-11(đ1)
Cho nồng độ ion K+ ở trong màng là 155 μM/cm3, phía ngoài màng là 4
μM/cm3 và nồng độ ion Na+ ở trong màng là 12 μM/cm3 còn ở phía ngoài
màng là 145 μM/cm3
Trả lời:
Áp dụng công thức Goldman để xác định điện thế nghỉ trên tế bào máu người
Ta có:
Pk.[K+]ng+Pna.[Na+]ng+PCl.[Cl-]tr

RT
U=

. ln
F

Pk.[K+]tr+Pna[Na+]tr+PCl.[Cl-]ng

RT

PK.[K+]ng+Pna.[Na+]ng

=

(Vì màng trung hòa với ion Cl-)

.ln
+

F

+

PK.[K ]tr+Pna.[Na ]tr

Với R là hằng số khí lý tưởng (R=8,31.103 J/Kmol.0K)
T=37+273=310 0K
F=96500 (hằng số Faraday)
PK+=30Pna+
[K+]tr=155μM/cm3
[K+]ng=4μM/cm3
[Na+]tr=12μM/cm3
[Na+]ng=145μM/cm3
8,31.103.310
2.Do đó U=

30.4+145
. ln

96500

30.155+12

= …………..

2. 1 xe cứu thương phát ra tiếng còi cấp cứu ở tần số 1600Hz truyền trong
không khí với vận tốc 343m/s, xe vượt và đi qua 1 người xe đạp (tốc độ
2.5m/s). Sau khi xe vượt qua, người đi xe đạp nghe được tiếng còi có tần số
1550 Hz. Hỏi xe cứu thương chạy với tốc độ bao nhiêu ? (Y1: 06-07(đ1), 0910(đ1),11-12(đ1),02-03(đ1)
Trả lời:

YH
Gọi f là tần số của sóng âm do nguồn phát ra
f’là tần số của sóng âm mà máy thu được
Khi đó ta thấy máy thu là người đi xe đạp
nguồn phát là xe cứu thương
Máy thu và nguồn phát cùng chuyển động nên áp dụng hiệu ứng Dopple, ta có:
V±Vxd
f’= f.

(1)
V±Vs

Với V là vận tốc truyền trong không khí :343m/s
Vxd là vận tốc của người đi xe đạp: 2,5m/s
Vs là vận tốc của xe cứu thương
Do máy thu và ngườn phát đi ngược chiều và rời xa nhau nên f’<f , ở tử và mẫu của (1)
đều nhận dấu (+)
V+Vxd
 f’.(V+Vs)
xd)
Ta có: f’= =f.(V+V
f.
f.(V+VV+Vs
xd) – f’.V
 Vs = 
f’
1600.(343+2,5)-1550.343
=
1550
= 13,645m/s

3. 1 xe cứu thương chạy với tốc độ 54km/h, phát ra tiếng còi cấp cứu. Xe vượt
và đi qua 1 người đi xe đạp với tốc độ 2,5m/s. Sau khi xe vượt qua người đi
xe đạp nghe được tiếng còi có tần số 1550 Hz. Nếu âm thanh lan truyền trong
không khí với vận tốc 343m/s. Hỏi còi cấp cứu phát ra với tần số bao nhiêu?
(Y1:07-08(đ1), 05-06(đ1),03-04(đ1)
Trả lời:
54km/h = 15m/s
Gọi f là tần số của sóng âm do nguồn phát ra
f’là tần số của sóng âm mà máy thu được
Khi đó ta thấy máy thu là người đi xe đạp
nguồn phát là xe cứu thương
Máy thu và nguồn phát cùng chuyển động nên áp dụng hiệu ứng Dopple, ta có:

YH

V±Vxd
...
YH
1 SỐ CÂU BÀI TẬP LÝ SINH
1. Dựa vào phương trình Goldman xác định điện thế nghỉ trên tế bào máu
người ở 37
o
C. Biết rằng màng tế bào trung hòa với ion Cl-, và hệ số thấm của
ion K+ lớn gấp 30 lần đối với ion Na+ (Y1: 07-08(đề 1),06-07(đ1),12-
13(đ1),08-09(đ1),RHM:10-11(đ1)
Cho nồng độ ion K
+
ở trong màng là 155 μM/cm
3
, phía ngoài màng là 4
μM/cm
3
và nồng độ ion Na
+
ở trong màng là 12 μM/cm
3
còn ở phía ngoài
màng là 145 μM/cm
3
Trả lời:
Áp dụng công thức Goldman để xác định điện thế nghỉ trên tế bào máu người
Ta có:
Với R là hằng số khí lý tưởng (R=8,31.10
3
J/Kmol.
0
K)
T=37+273=310
0
K
F=96500 (hằng số Faraday)
P
K
+
=30P
na
+
[K
+
]
tr
=155μM/cm
3
[K
+
]
ng
=4μM/cm
3
[Na
+
]
tr
=12μM/cm
3
[Na
+
]
ng
=145μM/cm
3
2.
2. 1 xe cứu thương phát ra tiếng còi cấp cứu ở tần số 1600Hz truyền trong
không khí với vận tốc 343m/s, xe vượt và đi qua 1 người xe đạp (tốc độ
2.5m/s). Sau khi xe vượt qua, người đi xe đạp nghe được tiếng còi có tần số
1550 Hz. Hỏi xe cứu thương chạy với tốc độ bao nhiêu ? (Y1: 06-07(đ1), 09-
10(đ1),11-12(đ1),02-03(đ1)
Trả lời:
RT P
k
.[K
+
]
ng
+P
na
.[Na
+
]
ng
+P
Cl
.[Cl
-
]
tr
U = . ln
F P
k
.[K
+
]
tr
+P
na
[Na
+
]
tr
+P
Cl
.[Cl
-
]
ng
(Vì màng trung hòa với ion Cl
-
)
RT P
K
.[K
+
]
ng
+P
na
.[Na
+
]
ng
= .ln
F P
K
.[K
+
]
tr
+P
na
.[Na
+
]
tr
8,31.103.310 30.4+145
Do đó U= . ln
96500 30.155+12
= …………..
LÝ SINH Y HỌC - Trang 2
LÝ SINH Y HỌC - Người đăng: Nguyễn Trung Tính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
LÝ SINH Y HỌC 9 10 752