Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tứ chẩn

Được đăng lên bởi tuán
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khí công y Çåo viŒt nam

lš thuy‰t

cæn bän Çông y
TÆp 1
V†ng chÄn
Væn chÄn
VÃn chÄn
Thi‰t chÄn 28 måch cæn bän

LJ ÇÙc ng†c

1

2

PhÀn m¶t :

khám bŒnh
Nghiên cÙu và tìm hi‹u lš thuy‰t Çông y dܧi hình thÙc
Ç¥t câu hÕi.
CÓ g¡ng tÆp suy luÆn theo š riêng cûa mình trܧc Ç‹
ch†n nh»ng câu trä l©i. Trong nh»ng câu trä l©i có m¶t
câu Çúng theo lš thuy‰t bài h†c ÇÜ®c giäi Çáp bên dܧi
m‡i câu Ç¥t trong ngo¥c
TÆp làm Çi làm låi nhiŠu lÀn. Sau Çó ÇÓi chi‰u k‰t qûa v§i
câu trä l©i cûa mình, và so sánh tìm ra nh»ng ch‡ sai.
Càng làm nhiŠu lÀn càng ít sai, cho ljn khi Çúng 100% .
ñó là cách h†c hay nhÃt và nhanh nhÃt Ç‹ n¡m v»ng ki‰n
thÙc Çông y.

Câu 1 : Møc Çích khám bŒnh cûa Çông y qua dÃu hiŒu
lâm sàng Ç‹ tìm gì ? ñánh dÃu vào câu Çúng :
a- BŒnh
b-ChÙng
c-Nguyên nhân
(b)

3

Câu 2 : BŒnh v§i chÙng khác nhau th‰ nào ? Ch†n câu
Çúng :

BŒnh : a-Nói ljn bi‰n chÙng mà không nói ljn tång phû
nhÜ Çau ÇÀu, Çau bøng..
b-Nói ljn bi‰n chÙng cûa tång phû, nhÜ ph‰ hÜ
hàn, trÜ©ng vÎ th¿c nhiŒt .. .
c-Nói ljn nguyên nhân.

ChÙng : a-Nói ljn bi‰n chÙng cûa tång phû
b-Nói ljn bát cÜÖng
c-Nói ljn gÓc bŒnh.
(bŒnh a, chÙng b)
Câu 3 : X‰p nh»ng dÃu hiŒu bŒnh sau Çây và ÇiŠn vào
bÓn phÜÖng pháp khám bŒnh cûa Çông y :
a.BŒnh nhân y‰u gÀy,
b.Da khô,
c.Hª l‡ chân lông,
d.ñi chÆm chåp,
e.Có vÈ Çau ǧn,
f. M¥t tr¡ng xanh,
g.Môi nhåt,
h.Thª ng¡n, khë,
i.Nói nhÕ,
j.Bón, phân mŠm ra ít m¶t,
k.Thích uÓng nܧc nóng,
l.M¥c áo Ãm,
m.Chân tay lånh,
n.NhÎp tim chÆm,

4

o.Måch nhÜ®c.

1-V†ng hình :-----------------2-V†ng khí---------------------3-V†ng thÀn---- -------------4-V†ng s¡c----------------------5-Væn :------------------------6- VÃn :--------------------------7-Thi‰t:-----------------------------------------------------------(1-a,d,l, 2-b,c,3-e,4-f,g,5-h,I,6-j,k,7-m,n,o)
Câu 4 : Tìm bŒnh tåi sao cÀn phäi theo tÙ chÄn : v†ng
,væn, vÃn, thi‰t :
a-ñ‹ phân biŒt tình trång bŒnh.
b-ñ‹ tìm ra chÙng .
c-ñ‹ bi‰t cách ÇÓi chÙng trÎ liŒu.
d-Cä ba câu trên ÇŠu sai.
e-Cä ba câu trên ÇŠu Çúng.
(e)
Câu 5 : Tìm dÃu hiŒu Âm, DÜÖng trong bát cÜÖng Ç‹ làm
gì ?
a-ñ‹ bi‰t bŒnh thu¶c nóng hay lånh.
b-ñ‹ bi‰t bŒnh thu¶c bi‹u hay lš.
c-ñ‹ bi‰t bŒnh hÜ hay th¿c.
d-ñ‹ bi‰t bŒnh thu¶c khí hay huy‰t
e-Cä bÓn câu ÇŠu Çúng.
(e)
Câu 6 : ñông y khám bŒnh theo tÙ chÄn và x‰p loåi theo
bát cÜÖng Ç‹ :
a-Tìm nguyên nhân gây bŒnh.

5

b-ñ‹ tìm ra chÙng.
c-ñ‹ bi‰t cách ch»a.
(c)
Câu 7 : ñông y quan sát bŒnh hiŒn trên m¥t qua 5
mÀu Ç‹ bi‰t bŒnh thu¶c tång nào nhÜ :
a-ÇÕ.
b-vàng.
c-tr¡ng.
d-Çen.
e-xanh.

1-Thu¶c tång tâm...
1
Khí công y Çåo viŒt nam
lš thuy‰t
cæn bän Çông y
TÆp 1
V†ng chÄn
Væn chÄn
VÃn chÄn
Thi‰t chÄn 28 måch cæn bän
LJ ÇÙc ng†c
Lý thuyết tứ chẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết tứ chẩn - Người đăng: tuán
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Lý thuyết tứ chẩn 9 10 272