Ktl-icon-tai-lieu

Mạch học

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 3465 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MẠCH HỌC TỔNG HỢP
Tác giả: Hoàng Duy Tân

LỜI NÓI ĐẦU
Trong lâm sàng thực nghiệm, đối với các thầy thuốc YHCT, một trong những yếu tố chẩn
đoán đƣợc coi là khó nhất, đó là việc xem mạch. Mạch tƣợng (hình thể của mạch) vừa là
thực tại ( sờ, bắt được) nhƣng cũng rất trừu tƣợng. Xét về từng ý nghĩa của mạch, mỗi loại
mạch có thể chủ một loại bệnh khác nhau. Ngoài ra mạch ở các vị trí khác nhau cũng biểu
hiện bệnh lý khác nhau. Thí dụ: Mạch Trầm (thuộc Thận - Thủy), nếu ở vị trí bộ xích bên tay
trái ( bộ vị của Thận) thì rất tốt nhƣng nếu ở vị trí bộ thốn tay trái (thuộc Tâm) lại rất nguy
hiểm, vì đó là biểu hiện của thủy khắc hỏa, bệnh nặng hơn... Muốn hiểu tại sao cũng mạch
Trầm, ở bộ vị này thì tốt, ở bộ vị khác lại xấu... đòi hỏi phải hiểu biết về y lý...
Sách chuyên đề về mạch bằng tiếng Việt hiện nay tƣơng đối rất ít và ngay cả trong các sách
giáo khoa cũng chỉ bàn sơ qua về các bộ mạch, khó đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng có
chiều hƣớng muốn nghiên cứu sâu hơn về YHCT (trong đó có mạch học).
Hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhiều nƣớc đã nghiên cứu và sử dụng một số
máy để chẩn đoán mạch. Với đà phát triển nhƣ vũ bão của khoa thông công nghệ thông tin,
rất có thể trong tƣơng lai, việc sử dụng máy móc thiết bị hiện đại để thay thế đôi bàn tay của
thầy thuốc trong việc xem mạch. Tuy nhiên, vẫn cần đến sự khéo léo, tinh tế của bàn tay thầy
thuốc trong việc xem mạch. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một cách tổng quan về
những thiệt bị hiện đại dùng trong việc hỗ trợ ghi nhận mạch. Các chuyên gia về máy tính
nhận xét rằng, khi chúng mua một máy tính, ra khỏi cửa, có thể máy của chúng ta đã bị tụt
hậu rồi. Các thiết bị chúng tôi giới thiệu bây giờ, có thể chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở thành tụt
hậu, nhƣng hy vọng sẽ phần nào đem đến cho ngƣời đọc một số nét chấm phá về việc ứng
dụng các thiết bị mới trong việc ghi nhận hình sóng mạch.
Vì vậy, trong tinh thần nghiên cứu, học hỏi, chúng tôi cố gắng tổng hợp lại các sách mạch (đa
số dựa theo các sách mạch bằng tiếng Hán) xƣa và nay, sắp xếp lại thành hệ thống trong
từng vấn đề chuyên sâu về mạch.
Nội dung của từng mạch đƣợc triển khai dƣới 9 tiêu đề:
1- Đại cƣơng: Nêu lên phần xuất xứ hoặc định nghĩa về từng loại mạch đó.
2- Mạch tƣợng: Cách mô tả hoặc hình vẽ biểu diễn của các mạch đó theo các sách chuyên
khoa. Trong phần này, chúng tôi giới thiệu thêm (nếu có thể) hình vẽ biểu diễn của các mạch
đó theo những sách mạch hiện đại: trình bày đƣờng biểu diễn mạch qua...
1
www.facebook.com/sachdongyduoc
MẠCH HỌC TỔNG HỢP
Tác giả: Hoàng Duy Tân
LỜI NÓI ĐU
Trong lâm sàng thực nghiệm, đối với các thầy thuốc YHCT, một trong những yếu tố chẩn
đoán đƣợc coi khó nhất, đó việc xem mạch. Mạch tƣợng (hình thể của mạch) vừa
thực tại ( sờ, bắt được) nhƣng cũng rất trừu tƣợng. Xét về từng ý nghĩa ca mạch, mỗi loại
mạch thể chủ một loại bệnh khác nhau. Ngoài ra mạch các vị trí khác nhau cũng biểu
hiện bệnh khác nhau. Thí dụ: Mạch Trầm (thuộc Thận - Thủy), nếu vị trí bộ xích bên tay
trái ( bộ vị của Thận) thì rất tốt nhƣng nếu vị trí bộ thốn tay trái (thuộc Tâm) lại rất nguy
hiểm, đó là biểu hiện của thủy khắc hỏa, bệnh nặng hơn... Mun hiểu tại sao cũng mạch
Trầm, ở bộ vị này thì tốt, ở bộ vị khác lại xấu... đòi hỏi phải hiểu biết về y lý...
Sách chuyên đề về mạch bằng tiếng Việt hiện nay tƣơng đối rất ít và ngay cả trong các sách
giáo khoa cũng chỉ bàn sơ qua về các bộ mạch, khó đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng có
chiều hƣớng muốn nghiên cứu sâu hơn về YHCT (trong đó có mạch học).
Hiện nay, với sự tiến bộ ca khoa học kỹ thuật, nhiều nƣớc đã nghiên cứu và sử dụng một số
máy để chẩn đoán mạch. Với đà phát triển nhƣ vũ bão của khoa thông công nghệ thông tin,
rất có thể trong tƣơng lai, việc sử dụng máy móc thiết bị hiện đại để thay thế đôi bàn tay của
thầy thuốc trong việc xem mạch. Tuy nhiên, vẫn cần đến sự khéo léo, tinh tế của bàn tay thầy
thuốc trong việc xem mạch. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ gii thiệu một cách tổng quan về
những thiệt bị hiện đại dùng trong việc hỗ trợ ghi nhận mạch. Các chuyên gia về máy tính
nhận xét rằng, khi chúng mua một máy tính, ra khỏi cửa, có thể máy của chúng ta đã bị tụt
hậu rồi. Các thiết bị chúng tôi giới thiệu bây giờ, có thể chỉ vài năm nữa thôi sẽ trở thành tụt
hậu, nhƣng hy vọng sẽ phần nào đem đến cho ngƣời đọc một số nét chấm phá về việc ứng
dụng các thiết bị mới trong việc ghi nhận hình sóng mạch.
Vì vậy, trong tinh thần nghiên cứu, học hỏi, chúng tôi cố gắng tổng hợp lại các sách mạch (đa
số dựa theo các sách mạch bằng tiếng Hán) xƣa và nay, sắp xếp lại thành hệ thống trong
từng vấn đề chuyên sâu về mạch.
Nội dung của từng mạch đƣợc triển khai dƣới 9 tiêu đề:
1- Đại cƣơng: Nêu lên phần xuất xứ hoặc định nghĩa về từng loại mạch đó.
2- Mạch tƣợng: Cách mô tả hoặc hình vẽ biểu diễn của c mạch đó theo các sách chuyên
khoa. Trong phần này, chúng tôi giới thiệu thêm (nếu có thể) hình vẽ biểu diễn của các mạch
đó theo những sách mạch hiện đại: trình bày đƣờng biểu diễn mạch qua các dạng sóng,
đƣợc đo bằng các máy tƣơng đối hiện đại, giúp ngƣời đọc có đƣợc sự so sánh hoặc dễ nhận
xét về các sóng mạch.
Mạch học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch học - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
Mạch học 9 10 182