Ktl-icon-tai-lieu

Marketing mục tiêu cho sản phẩm thuốc Ranitidin

Được đăng lên bởi dtm-huyen-c12duo
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Marketing mục tiêu cho sản phẩm thuốc
Ranitidin
Mục tiêu của marketing cho sản phẩm thuốc Ranitidin là: khách hàng, giành
thắng lợi trong cạnh tranh, thu được lợi nhuận cao cho công ty
Khách hàng: cách đây 35 năm Peter Drucker đã đưa ra một nhận định hết
sức sáng suốt là nhiệm vụ hàng đầu của một công ty là “ tạo ra khách hàng.
Nhưng khách hàng ngày nay đang đứng trước rất nhiều chủng loại sản phẩm
và nhãn hiệu, giá cả và nguồn cung ứng, và tha hồ lựa chọn. trên thị trường
có rất nhiều sản phẩm thuốc trị đau dạ dày, mà họ sẽ đắn đo suy nghĩ để lựa
chọn một loại thuốc có tác dụng điều trị tốt nhất và phụ hợp với túi tiền. vì
vậy mà sản phẩm thuốc trị đau dạ dày Ranitidin sản xuất ra phải đáp ứng
được các yêu cầu sau:
Phải điều trị dứt điểm căn bệnh cho khách hàng khi dùng thuốc.
Tạo niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm thuốc Ranitidin
Thu hút được thêm nhiều khách hàng mới
Để sản phẩm tồn tại lâu dài trên thị trường thì người làm marketing cho sản
phẩm phải đánh bại các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh bằng cách:
Hấp dẫn khách hàng bằng cái mà đối thủ cạnh tranh không có
Theo dõi chặt chẽ các đối thủ cạnh tranh (ít nhất là 5đối thủ)
Đánh bại đối thủ cạnh tranh trong các lĩnh vực có tính quyết định nhất
Dựa vào những hiểu biết về marketing, chúng ta cần phân tích, phán đoán
những biến đổi của thị trường, nhận ra các cơ hội, đề ra những biện pháp
nhằm đối phó với những bất trắc và hạn chế tới mức tối thiểu những rủi ro
cho những sản phẩm thuốc
Phân đoạn thị trường
Phân đoạn thị trường theo yếu tố địa lý gồm khu vực miền Bắc (bao gồm các
tỉnh từ Ninh Bình trở ra) , khu vực miền Nam(bao gồm các tỉnh từ Đồng Nai
trở vào), khu vực miền Trung và Tây Nguyên( từ Thanh Hóa đến BÌnh Thuận)

Phân đoạn thị trường theo mục đích sử dụng gồm
Nhóm 1: các cơ sở điều trị bao gồm các bệnh viện, các trạm xá, các phòng
mạch tư nhân
Nhóm 2: các trung gian bao gồm khách hàng là doanh nghiệp bán buôn và
bán lẻ
Nhóm 3: người tiêu dùng trực tiếp
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Căn cứ vào cách sử dụng, nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng , các
đặc tính của sản phẩm thuốc, chúng tôi hướng vào các nhóm khách hàng
chính như sau: nhóm 1: cơ sở điều trị bao gồm các bệnh viện, các trạm xá,
các phòng mạch tư nhân…. , nhóm 2: các trung gian bao gồm khách hàng
doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ
Căn cứ theo khu vực địa lý thì công ty xác định khu vực miền Nam và khu vực
miền Trung và Tây Nguyên là thị trường mục tiêu
Định vị thị trường
Đối với mỗi nhóm khách hàng thì công ty sử dụng những các...



 !"#$!!%&'
(#)'*+,-.#/#$0%#12
345#60&'7"8
9$''##3$:;<"
5/45=35=>?81$@
A;<1#"'?B# #'C#D>
?0"A#<1;5!5:E<85F
5%'1#"'G;#3
#$!'6
-#<13#D,H4I8
J"<#5:
JE#$!<:
KD=")1$@F$@
#H"#"HL
M;NHL#"&A
JOPB#"QR;+#S
KH"#"C5>ATU'2#1;
.>5VDH25<E6)T#
VH2#W1$@%X0#<VH4
L#A5:VH; 5"2:3DV
V
-)#"1$@
-)#"1$@'2#1Y=5><Z QH=
[\9ZF]S5><9QH=[\K=9
]5S5><J5J)'9'Q\JMA#2Z^J%S
Marketing mục tiêu cho sản phẩm thuốc Ranitidin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing mục tiêu cho sản phẩm thuốc Ranitidin - Người đăng: dtm-huyen-c12duo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Marketing mục tiêu cho sản phẩm thuốc Ranitidin 9 10 95