Ktl-icon-tai-lieu

Mắt

Được đăng lên bởi Việt Phương Phạm Thị
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr−êng Cao ®¼ng Y tÕ Th¸i B×nh – Bé m«n Y häc c¬ së

c¬ quan thÞ gi¸c
M¾t lµ c¬ quan thÞ gi¸c bao gåm: æ m¾t x−¬ng, nh·n cÇu, c¬ m¾t, mi m¾t, hÖ thèng lÖ
vµ m¹ch thÇn kinh.
1. æ m¾t (orbita)
Gåm hèc x−¬ng cã h×nh th¸p 4 mÆt 1 ®Ønh 1 nÒn (chøa nh·n cÇu), do c¸c phÇn x−¬ng
tr¸n, x−¬ng sµng, x−¬ng bím, x−¬ng hµm trªn, x−¬ng gßm m¸, x−¬ng lÖ, x−¬ng khÈu c¸i
t¹o nªn ®Ønh æ m¾t cã khe b−ím cã d©y TK III, IV, nh¸nh m¾t cña d©y TK V vµ d©y TK VI
®i qua trªn trong cã lç thÞ gi¸c ®éng m¹ch mÊt vµ d©y TK sè II ®i qua. TrÇn æ m¾t cã tuyÕn
lÖ, phÝa tr−íc trong nÒn æ m¾t cã èng lÖ tþ th«ng víi ng¸ch mòi d−íi.
2. Nh·n cÇu (bulbus oculi)
2.1. H×nh thÓ vµ kÝch th−íc
C¬ th¼ng trªn

ThÓ mi

Cñng m¹c
HËu phßng
Mµng m¹ch
Vâng m¹c thÞ gi¸c
TiÒn phßng
§iÓm vµng

Gi¸c m¹c
§ång tö

§iÓm mï
Tk thÞ gi¸c

ThÊu kÝnh
KÕt m¹c

Bao thÇn kinh thÞ gi¸c

Mèng m¾t

D©y treo thÊu kÝnh

ThÓ kÝnh

H×nh: ThiÕt ®å ®øng däc qua nh·n cÇu

Nh·n cÇu lµ mét h×nh cÇu, ë tr−íc h¬i låi cã gi¸c m¹c che phñ.
§−êng kÝnh tr−íc sau 25 mm, ®−êng kÝnh ngang 28 mm.
Nh·n cÇu cã 2 cùc: Cùc tr−íc lµ ®iÓm trung t©m cña gi¸c m¹c, cùc sau lµ ®iÓm trung
t©m sau cña cñng m¹c. Nh·n cÇu nÆng 7 - 8g.
2.2 CÊu t¹o Nh·n cÇu ®−îc cÊu t¹o bëi 3 líp mµng vµ c¸c m«i tr−êng trong suèt
2.2.1. C¸c mµng nh∙n cÇu LÇn l−ît tõ n«ng vµo s©u:

177

Tr−êng Cao ®¼ng Y tÕ Th¸i B×nh – Bé m«n Y häc c¬ së

- Mµng thí (líp ¸o x¬)
Mµng nµy cã 2 phÇn: Cñng m¹c ë phÝa sau, gi¸c m¹c ë phÝa tr−íc.
- Cñng m¹c: Lµ mét mµng dÇy, cøng, chiÕm 5/6 phÝa sau cña nh·n cÇu, cã mµu tr¾ng
®ôc gäi lµ lßng tr¾ng mÊt cã kÕt m¹c che phñ.
MÆt ngoµi cñng m¹c liªn tiÕp víi gi¸c m¹c ë tr−íc, víi vá ngoµi cña d©y thÇn kinh thÞ
gi¸c ë phÝa sau vµ cã che lç ®Ó cho c¸c nh¸nh ®éng tÜnh m¹ch thÇn kinh ®i qua, vµ cã c¸c
chç ®Ó cho c¸c c¬ vËn ®éng cña nh·n cÇu b¸m.
- Gi¸c m¹c: Còng lµ mét phÇn cña mµng thí (chiÕm 1/6) ®· biÖt ho¸ trë thµnh trong
suèt cã t¸c dông ®Ó cho ¸nh s¸ng ®i qua.
Chç tiÕp nèi gi÷a gi¸c m¹c vµ cñng m¹c cã mét èng ch¹y vßng trßn theo chu vi gi¸c
m¹c gäi lµ èng Schlemm thuéc hÖ tÜnh m¹ch ë cñng m¹c.
- Mµng c¬ M¹ch
Lµ mµng nu«i d−ìng nh·n cÇu gåm cã 3 phÇn: lßng ®en, thÓ my vµ m¹ch m¹c.
* Mèng m¾t hay lßng ®en (iris) Lµ mét mµn ch¾n s¸ng th¼ng dùng ngay phÝa tr−íc
nh©n m¾t. ë gi÷a lßng ®en cã 1 lç nhá gäi lµ con ng−¬i hay ®ång tö. Con ng−¬i cã thÓ to
hay bÐ lµ tuú theo møc nh×n xa hay gÇn, lóc tèi hay s¸ng: Mµu cña lßng ®en cã thÓ thay ®æi
tuú theo gièng ng−êi nh−ng th−êng cïng víi mµu tãc bªn ngoµi. Lßng ®en cã 2 vßng ®ång
t©m, vßng hay bê ngoµi liªn tiÕp v...
Trêng Cao ®¼ng Y tÕ Th¸i B×nh – Bé m«n Y häc c¬ së
177
c¬ quan thÞ gi¸c
M¾t lµ c¬ quan thÞ gi¸c bao gåm: æ m¾t x¬ng, nh·n cÇu, c¬ m¾t, mi m¾t, hÖ thèng lÖ
vµ m¹ch thÇn kinh.
1. æ m¾t (orbita)
Gåm hèc x¬ng cã h×nh th¸p 4 mÆt 1 ®Ønh 1 nÒn (chøa nh·n u), do c¸c phÇn x¬ng
tr¸n, x¬ng sµng, x¬ng bím, x¬ng hµm trªn, x¬ng gßm m¸, x¬ng lÖ, x¬ng khÈu c¸i
t¹o nªn ®Ønh æ m¾t cã khe bím cã d©y TK III, IV, nh¸nh m¾t cña d©y TK V vµ d©y TK VI
®i qua trªn trong cã lç thÞ gi¸c ®éng m¹ch mÊt vµ d©y TK sè II ®i qua. TrÇn æ m¾t cã tuyÕn
lÖ, phÝa tríc trong nÒn æ m¾t cã èng lÖ tþ th«ng víi ng¸ch mòi díi.
2. Nh·n cÇu (bulbus oculi)
2.1. H×nh thÓ vµ kÝch thíc
Nh·n cÇu lµ mét h×nh cÇu, ë tríc h¬i låi cã gi¸c m¹c che phñ.
§êng kÝnh tríc sau 25 mm, ®êng kÝnh ngang 28 mm.
Nh·n cÇu cã 2 cùc: Cùc tríc lµ ®iÓm trung t©m cña gi¸c m¹c, cùc sau lµ ®iÓm trung
t©m sau cña cñng m¹c. Nh·n cÇu nÆng 7 - 8g.
2.2 CÊu t¹o Nh·n cÇu ®îc cÊu t¹o bëi 3 líp mµng vµ c¸c m«i trêng trong suèt
2.2.1. C¸c mµng nhn cÇu LÇn lît tõ n«ng vµo s©u:
T
hÓ mi
H
Ëu phßn
g
T
iÒn phßng
G
i¸c m¹c
§
ång tö
T
hÊu kÝnh
K
Õt m¹c
C¬ th¼ng trªn
Cñng m¹c
M
µng m¹ch
Vâng m¹c thÞ gi¸c
§
iÓm vµn
g
iÓm mï
Tk thÞ gi¸c
B
ao thÇn kinh thÞ gi¸c
T
hÓ kÝnh
D
©y treo thÊu kÝnh
Mèng m¾t
H×nh: ThiÕt ®å ®øng däc qua nh·n cÇu
Mắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mắt - Người đăng: Việt Phương Phạm Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mắt 9 10 351