Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề cương chi tiết học phần giải phẫu học

Được đăng lên bởi Hung Thi Le
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 2 lần
0

Ghi chú MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Đây là mẫu đề cương chi tiết cho học phần có cả lý thuyết và
thực hành tại phòng thí nghiệm.
2. Tại mục “III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HỌC TẬP HỌC PHẦN”
Các Khoa/ bộ môn căn cứ theo đặc thù của từng học phần (học phần
lý thuyết; học phần lý thuyết và thực hành tại phòng thí nghiệm; học phần
lý thuyết và thực hành lâm sàng tại bệnh viện; học phần thực hành tại
phòng thí nghiệm; học phần thực hành lâm sàng tại bệnh viện; học phần
thực hành cộng đồng) mà xây dựng theo đúng quy định số 2026/QĐ-YD
ngày 11/11/2008 của Hệu trưởng về quy định tạm thời về đánh giá học
phần theo hệ thống tín chỉ.
3. Các file đề cương chi tiết học phần đã chỉnh sửa xong Khoa,
Bộ môn có thể gửi cho Phòng Đào tạo Đại học thông qua địa chỉ mail:
phongdaotao_dhydh@yahoo.com.

1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIẢI PHẪU HỌC
Ngành: Bác sỹ Y học Dự phòng
I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thôn tin chung
- Tên học phần:
GIẢI PHẪU HỌC
- Mã học phần:
GPH.2.01.3
- Số tín chỉ:
3
- Học phần:
+ Bắt buột x
+ Tự chọn
- Các mã học phần tiên quyết: Không
- Các yêu cầu đối với học phần: Không
2. Mục tiêu của học phần
- Trình bày được đại cương giải phẫu cơ thể người.
- Trình bày được vị trí các cơ quan và chỉ được trên bề mặt cơ thể người một số chi tiết
giải phẫu quan trọng.
- Vận dụng được các kiến thức giải phẫu học vào các môn học khác như sinh lý, mô
phôi….và nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
3. Tóm tắt nội dụng học phần
Giải phẫu học là một môn học nghiên cứu về cấu trúc cơ thể con người Giải phẫu
học là môn khoa học nghiên cứu về cấu trúc cơ thể con người: nghiên cứu về hình
dạng và kích thước của xương...; Nghiên cứu cấu trúc từng cơ quan và mối liên quan
giữa giải phẫu và chức năng của cơ quan bộ phận đó.
Giải phẫu học là một môn khoa học cơ sở, không những cho y học mà còn cho
các ngành khoa học khác: sinh học, thể dục thể thao, ecgonomic, mỹ thuật….
Việc nghiên cứu giải phẫu học sử dụng rất nhiều phương pphaps, từ thô sơ như
dao kéo để phẫu tích xác, đến các phương tiện hiện đại như kính hiển vi, siêu âm, X
quang, hạt nhân.
Học tập giải phẫu học chủ yếu là nghiên cứu trên xác chết, hiện nay với sự phát
triển công nghệ thông tin, các nhà khoa học đã xây dựng được các phần mềm giải
phẫu học 3 chiều giúp ích nhiều cho học tập và nghiên cứu.
Các tiến bộ giải phẫu học ngày càng được ứng dụng rộng rãi, không những cho y
học mà còn đối với các nghành học khác như điều khiển và tự động học: robot, không
g...
Ghi chú MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Đây mẫu đ cương chi tiết cho học phần c thuyết
thực hành tại phòng thí nghiệm.
2. Tại mục “III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HỌC TẬP HỌC PHẦN”
(học phần
thuyết; học phần thuyết thực hành tại phòng thí nghiệm; học phần
thuyết thực hành lâm sàng tại bệnh viện; học phần thực hành tại
phòng thí nghiệm; học phần thực hành lâm sàng tại bệnh viện; học phần
thực hành cộng đồng) !"#$%&'()(*+,-./
0000())123$45678#$%9:;78;
3'<=>
3. Các file đ cương chi tiết học phần đã chỉnh sửa xong Khoa,
Bộ môn thể gửi cho Phòng Đào tạo Đại học thông qua địa chỉ mail:
phongdaotao_dhydh@yahoo.com.
)
Mẫu đề cương chi tiết học phần giải phẫu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đề cương chi tiết học phần giải phẫu học - Người đăng: Hung Thi Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mẫu đề cương chi tiết học phần giải phẫu học 9 10 486