Ktl-icon-tai-lieu

Miễn dịch học

Được đăng lên bởi beocon1993123
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA NÔNG HỌC

BỘ MÔN BỆNH CÂY

MIỄN DỊCH THỰC VẬT
(Chương trình đại học - 2 tín chỉ)

Biên soạn
Hà Viết Cường

2008

1

Mục lục
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ MIỄN DỊCH THỰC VẬT..........................6
1.
Định nghĩa và đối tượng nghiên cứu....................................6
1.1.
Nguồn gốc từ miễn dịch (immunity)..............................................................................6
1.2.
Định nghĩa miễn dịch thực vật.......................................................................................6
1.3.
Đối tượng nghiên cứu.....................................................................................................6
2.
Lịch sử miễn dịch động vật..................................................6
2.1.
Lịch sử miễn dịch thực vật.............................................................................................7
3.
So sánh miễn dịch ở động vật và thực vật............................8
3.1.
Sự khác nhau..................................................................................................................8
3.2.
Sự giống nhau.................................................................................................................8
4.
Các khái niệm cơ bản về tính kháng bệnh thực vật...............9
CHƯƠNG 2. CƠ CHẾ GÂY BỆNH CỦA TÁC NHÂN GÂY BỆNH...........12
1.
Cấu tạo tế bào thực vật.....................................................12
1.1.
Vách tế bào...................................................................................................................12
1.1.1.
Phiến giữa (middle lamella).....................................................................................12
1.1.2.
Vách sơ cấp (primary cell wall)...............................................................................12
1.1.3.
Vách thứ cấp (secondary cell wall)..........................................................................12
1.1.4.
Các chất cấu tạo nên vách tế bào.............................................................................12
1.2.
Màng tế bào..................................................................................................................13
1.3.
Các chất bề mặt của cây...............................................................................................13
2.
Đặc điểm chung của tác nhân gây bệnh cây.......................13
2.1.
Nấm gây bệnh cây..........................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA NÔNG HỌC
BỘ MÔN BỆNH CÂY
MIỄN DỊCH THỰC VẬT
(Chương trình đại học - 2 tín chỉ)
Biên soạn
Hà Viết Cường
2008
1
Miễn dịch học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Miễn dịch học - Người đăng: beocon1993123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Miễn dịch học 9 10 984