Ktl-icon-tai-lieu

Mô cơ

Được đăng lên bởi xuankhoa
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
m« c¬
môc tiªu
1. Nªu ® îc ®Æc ®iÓm chung vµ ph©n lo¹i c¬.
2. M« t¶ ® îc cÊu t¹o vi thÓ, siªu vi thÓ cña mét sîi c¬ v©n.
3. M« t¶ ® îc cÊu t¹o cña b¾p c¬ v©n.
4. M« t¶ ® îc cÊu t¹o vi thÓ, siªu vi thÓ cña mét sîi c¬ tim.
5. M« t¶ ® îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o h×nh th¸i vi thÓ m« nót cña tim.
6. M« t¶ ® îc cÊu t¹o vi thÓ, siªu vi thÓ sîi c¬ tr¬n, vµ m« c¬ tr¬n.
Mô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô cơ - Người đăng: xuankhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Mô cơ 9 10 671