Ktl-icon-tai-lieu

Môn học giải phẫu

Được đăng lên bởi Hải Đăng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4770 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN QUÂN Y
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
MẬT

Số:…….

TÊN BÀI GIẢNG
Môn học: Giải phẫu
Bài: Cấu trúc gian não, bán cầu đại não
Đối tượng: Bác sỹ dài hạn chính quy
Năm học: 2009 – 2010

Giảng viên:

Hà nội - 2010

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
1. Phần thủ tục
Bộ môn: Giải phẫu
Môn học: Giải phẫu
Đối tượng học viên: Bác sỹ dài hạn chính quy
Tên bài giảng: Cấu trúc gian não, bán cầu đại não
Tên giảng viên:
Năm học: 2009-2010
Thời gian giảng: 90 phút
2. Các mục tiêu học tập:
- Nắm cấu trúc chất xám và chất trắng gian não
- Nắm cấu trúc chất xám và chất trắng của đại não
- Nắm được các nhân xám của gian não và dưới vỏ não
3. Kỹ thuật tiến hành:
3.1 Loại bài giảng: Lý thuyết cơ bản.
3.2 Phương pháp dậy học: Diễn giảng, trình bày trực quan và kiểm tra.
3.3 Hình thức tổ chức dậy học: Lên lớp tại giảng đường.
3.4 Phương tiện dậy học: Bảng, tranh vẽ, PowerPoint.
4. Phần thời gian và cấu trúc bài giảng:
4.1 Tổ chức lớp: 1’
4.2 Kiểm tra bài cũ: 4’
4.3 Giới thiệu tài liệu tham khảo, nghiên cứu: 2’
4.4 Tiến hành nội dung bài giảng

Nội dung bài giảng
1. Cấu trúc bên trong
gian não
1.1 Đồi thị
- Các nhóm nhân đồi thị
- Chức năng đồi thị
1.2 Vùng quanh đồi thị
- Vùng trên đồi thị
- Vùng sau đồi thị
- Vùng dưới đồi thị
2. Cấu trúc bên trong
bán cầu đại não
2.1 Khái quát
2.2 Chất xám
- Vỏ não
- Các nhân xám dưới vỏ

Thời
gian
35’

Những PPDH
vận dụng
Diễn giảng,
trình chiếu
powerpoint,
quan sát trực
quan.

Phương tiện
DH
Bảng,
powerpoint

Hoạt động
của HV
Nghe, nhìn,
ghi chép,
phát biểu.

40’

5. Kiểm tra đánh giá (thông tin phản hồi): 3’
6. Tổng kết bài giảng:
7. Nhận xét và rút kinh nghiệm:

Thông qua
Chủ nhiệm bộ môn

Ngày tháng năm 2010
Người làm kế hoạch

GIAN NÃO – BÁN CẦU ĐẠI NÃO
1. Gian não
Gian não là 1 bộ phận nốI liền thân não vớI 2 BCĐN. ở động vật cấp thấp
gian não là trung tâm thần kinh cao nhất. Khi đạI não phát triển và hoàn thiện ở
động vật cấp cao thì gian não trở thành trung khu dướI vỏ, là 1 bộ phận chỉ huy
trung gian liên hệ giữa vỏ não vớI các trung khu cấp dưới. Phía ngoài chỉ nhìn thấy
gian não ở phía trước và sau.
1.1. GiớI hạn
- Phía dướI nốI liền vớI trung não bởI đôi cuống đạI não
- Phía trên là thể tam giác là chất trắng nốI liền 2 BCĐN
- Phía trước (từ trên xuống dưới) là mép trắng trước, mảnh cùng, giao thoa
thị giác, củ xám, cuống tuyến yên và củ núm vú.
- Phía sau: mép trắng sau, cuống tuyến tùng và tuyến tùng, xuống dướI tiếp
vớI trung não bởI củ não sinh tư.
- Hai mặt bên: là 2 khốI chất xám (đồI thị), 2 thể gốI ( trong và ngoài) là
trung khu của đường dẫ...
HỌC VIỆN QUÂN Y
BỘ MÔN GIẢI PHẪU
Số:…….
TÊN BÀI GIẢNG
Môn học: Giải phẫu
Bài: Cấu trúc gian não, bán cầu đại não
Đối tượng: Bác sỹ dài hạn chính quy
Năm học: 2009 – 2010
Giảng viên:
Hà nội - 2010
MẬT
Môn học giải phẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn học giải phẫu - Người đăng: Hải Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Môn học giải phẫu 9 10 201