Ktl-icon-tai-lieu

Môn Tạo động lực làm viêc

Được đăng lên bởi vananhnd91-tran
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2592 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG QUAN MÔN HỌC
CHƯƠNG I:

CHƯƠNG II:

ĐỘNG LỰC VÀ

HIỂU BIẾT HÀNH VI

TẠO ĐỘNG LỰC

TẠI NƠI LÀM VIỆC

MÔN
HỌC

CHƯƠNG III:

CHƯƠNG IV:

LÀM CHO CÔNG VIỆC

VAI TRÒ CỦA

CÓ Ý NGHĨA HƠN

NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Chương I
Động lực và Tạo động lực

THỰC HÀNH 1:
Vai trò chủ yếu của người quản lý là gì?

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ
VAI TRÒ
ĐỊNH HƯỚNG

- Xác định mục
tiêu
- Định hướng
con đường đi
đến mục tiêu

VAI TRÒ
TỔ CHỨC,
PHỐI HỢP
HOẠT ĐỘNG

-Huy động và
phối hợp các
nguồn lực
-Đạt mục tiêu
nhanh nhất,
với chi phí
thấp nhất.

VAI TRÒ KHÍCH
LỆ, ĐỘNG VIÊN
TRUYỀN CẢM
HỨNG LÀM VIỆC

VAI TRÒ
GIÁM SÁT

-Nhờ có quản lý
mà các tiềm
năng con
người được
phát huy

-Cần giám sát
tất cả các hoạt
động.
-Kịp thời phát
hiện các dấu
hiệu được gọi
là lệnh chuẩn.

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
Định nghĩa:

“Một động lực có ý thức hay vô thức khơi dậy và hướng
hành động vào việc đạt được một MỤC TIÊU MONG
ĐỢI”
Từ điển Anh Longman

CÁC GIÁ TRỊ VÀ THÁI ĐỘ
GIÁ TRỊ
Những nguyên tắc,
chuẩn mực đạo đức,
tinh thần mà chúng ta
đặt niềm tin hoặc cho
là quan trọng trong
cuộc sống.

THÁI ĐỘ
Chi phối

Cách suy nghĩ,
cách nhìn nhận và
cảm xúc về sự vậy.
Điều khiển

HÀNH VI
CON NGƯỜI

CÁC GIÁ TRỊ VÀ THÁI ĐỘ (tiếp)

Con
người

TÙY

Giá trị
của mình

THUỘC

Yếu tố là
tác nhân

Thái độ
của mình

Tạo động
lực

Triệt tiêu
động lực

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
THÍCH HỢP
-

Nhân viên hỗ trợ hợp tác
Môi trường làm việc vui vẻ
Các cấp quản lý lắng nghe
Thông tin được chia sẻ
...

Nơi làm
việc tốt
Tạo động lực

- Phát triển kỹ năng và năng lực của nhân
viên
- Quy tụ được nhiều nhân viên đồng lòng
với mục tiêu của doanh nghiệp

TÓM TẮT CHƯƠNG I
KHÍCH LỆ

LI
ÊN

Q

MONG MUỐN

DỤ DỖ

TH
Ể
KH
ÔN
G

HÌNH PHẠT

LÀ

SỰ ĐE DỌA

UA
N

TẠO
ĐỘNG
LỰC

CH

IĐ
OA

C
CÁ HO
N H MỖ
ÂN I

MÔI TRƯỜNG
là yếu tố then chốt

Ó

BIẾT PHẢI LÀM
CHO HỌ MUỐN
LÀM CÔNG VIỆC
ẤY

BẰNG NHỮNG
YẾU TỐ KHÁC
NHAU

Chương II
HIỂU BIẾT HÀNH VI
TẠI NƠI LÀM VIỆC

THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW
CÁC CẤP ĐỘ NHU CẦU CỦA MASLOW

NHU CẦU
XÃ HỘI
NHU CẦU
SINH HỌC
Thực phẩm
Không khí
Nước
Giấc ngủ

NHU CẦU
AN TOÀN
Sự đảm bảo
Sự ổn định
Hòa bình

Được chấp
nhận
Được là
thành viên
của tập thể

NHU CẦU
ĐƯỢC TÔN
TRỌNG
Thành đạt
Tự tin
Tự trọng
Được công
nhận

NHU CẦU
TỰ KHẲNG
ĐỊNH
Phát triển cá
nhân
Tự hoàn
thiện

THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW
MỘT SỐ TRANH LUẬN VỀ THUYẾT CỦA MASLOW
QUAN ĐIỂM CỦA EDWARD E LAWLER III

Một số nhu cầu tồn tại

Một số nhu cầu lúc xuất

thường xuyên

hiện, lúc biến mất

Nhu cầu về phẩm cách

Nhu cầu ăn để tồn tại

Nhu cầu được đối xử công

Nhu cầu có bạn bè
....
TỔNG QUAN MÔN HỌC
MÔN
HỌC
CHƯƠNG I:
ĐỘNG LỰC VÀ
TẠO ĐỘNG LỰC
CHƯƠNG IV:
VAI TRÒ CỦA
NGƯỜI LÃNH ĐẠO
CHƯƠNG II:
HIỂU BIẾT HÀNH VI
TẠI NƠI LÀM VIỆC
CHƯƠNG III:
LÀM CHO CÔNG VIỆC
CÓ Ý NGHĨAN
Môn Tạo động lực làm viêc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn Tạo động lực làm viêc - Người đăng: vananhnd91-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Môn Tạo động lực làm viêc 9 10 784