Ktl-icon-tai-lieu

Một số ý kiến phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ

Được đăng lên bởi Quang Hai
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A- §Æt vÊn ®Ò
I- lêi më ®Çu:
thÓ nãi chóng ta ®ang lùc cao nhÊt phÊn ®Êu “dµnh nh÷ng tèt ®Ñp
nhÊt cho trÎ em”. Së dÜ nh vËy bëi v× nh÷ng u tiªn ®Çu t cho ch¨m sãc trÎ em ngay
nh÷ng n¨m ®Çu ®êi mét ý nghÜa sinh häc, héi nh©n v¨n cùc quan
träng mµ mäi ®øa trÎ cã quyÒn ®ãn nhËn. T«i muèn nãi ë ®©y lµ “ quyÒn ®îc dinh
dìng tèt nhÊt” cña trÎ em. B¸c ®· nãi: trÎ em nh bóp trªn cµnh”, ý nãi giai
®o¹n quan träng nhÊt cña cuéc ®êi cÇn ®îc ch¨m sãc nu«i dìng tèt nhÊt.
nhËn thøc søc khoÎ trÎ em h«m nay phån vinh cña ®Êt níc ngµy
mai”, Søc khoÎ ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn thÓ lùc trÝ tuÖ, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn
sù ph¸t triÓn cña trÎ sau nµy. Søc khoÎ lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu cña con ng¬×.
§Ó thÕ trÎ ®îc khoÎ m¹nh, th«ng minh s¸ng t¹o, thÓ ®¸p øng yªu cÇu ®æi
míi cña ®Êt níc trong thêi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× viÖc nu«i d¹y trÎ
lµ yªu cÇu rÊt lín.
thÓ nãi r»ng yÕu gióp trÎ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ hoµn toµn phô
thuéc vµo chÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng
ch¨m sãc gi¸o dôc dinh dìng, b¶o søc khoÎ cho trÎ trong trêng MÇm non
kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c phßng chèng suy dinh dìng ®îc
ph¸t huy theo chiÒu híng tÝch cùc , n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc, phßng chèng
suy dinh dìng cho trÎ ®angmèi quan t©m cña toµn héi trong giai ®o¹n hiÖn
nay.
Søc khoÎ cïng quan träng ®èi víi con ngêi, nÕu kh«ng søc khoÎ th×
thÓ chËm ph¸t triÓn sinh ra nhiÒu bÖnh tËt. NhÊt trÎ ë løa tuæi MÇm non
®ang ph¸t triÓn rÊt nhanh thÓ lùc trÝ tuÖ. NÕu ®îc ch¨m sãc nu«i dìng ®Çy
®ñ trÎ ph¸t triÓn tèt, trÎ dµng lÜnh héi nh÷ng kiÕn thøc trong qu¸ tr×nh
gi¸o dôc ®ång thêi h¹n c ®îc èm ®au, bÖnh tËt. Do ®ã n©ng cao chÊt lîng dinh
dìng ®ãng vai trß rÊt quan träng ®Õn søc khoÎ cña trÎ.Trªn c¸c ®Þa bµn vïng n«ng
th«n hiÖn nay, nhÊt lµ c¸c vïng miÒn nói ®Æc biÖt khã kh¨n th× tû lÖ suy dinh dìng
cña trÎ 0-6 tuæi cßn chiÕm cao. Dùa vµo t×nh h×nh thùc cña nhµ trêng,
trong n¨m häc 2007-2008 th× t suy dinh dìng cña trÎ cßn rÊt cao. thÓ
kªnh A: 89%; Kªnh B: 11%. §ã mét con sè rÊt ®¸ng lo ng¹i cho trêng chóng
t«i. thÕ t«i nhËn thÊy r»ng cÇn gi¶m suy dinh dìng cña trÎ xuèng møc
thÊp nhÊt.
mét phã hiÖu trëng phô tr¸ch bªn c«ng t¸c b¸n tró cña trêng, t«i lu«n
suy nghÜ tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m trÎ suy dinh dìng xuèng møc thÊp
nhÊt theo tõng th¸ng, tõng quý. ChÝnh vËy t«i ®· chän ®Ò tµi Mét kinh
Một số ý kiến phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số ý kiến phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ - Người đăng: Quang Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Một số ý kiến phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 9 10 406