Ktl-icon-tai-lieu

Nạn kinh

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam - 81 NAN Kinh

NAN 1
Nhất Nan viết: “Thập nhị kinh giai hữu động mạch. Độc thủ thốn khẩu dĩ quyết ngũ tạng lục phủ
tử sinh cát hung chi pháp hà vị dã ?” - Nhiên: “ Thốn khẩu giả, mạch chi đại hội, thủ Thái âm chi
mạch động dã. Nhân nhất hô, mạch hành tam thốn, nhất hấp mạch hành tam thốn, hô hấp định
tức, mạch hành lục thốn. Nhân nhất nhật nhất dạ, phàm nhất vạn tam thiên ngũ bạch tưc, mạch
hành ngũ thập độ, chu ư thân , lậu thủy há bách khắc Vinh Vệ hành Dương nhị thập ngũ độ,
hành Âm nhị thập ngũ độ, vi nhất chu dã. Cố ngũ thập độ phục hội ư thủ Thái âm thốn khẩu giả
ngũ tạng lục phủ chi sở chung thỉ, cố pháp thủ ư Thốn khẩu dã”.
* Điều 1 Nan nói: “12 kinh đều có động mạch nhưng chỉ cần thủ mạch ở Thốn khẩu để làm phép
đoán việc lành dữ, chết sống của ngũ tạng lục phủ mà thôi. Nói như vậy có nghĩa là gì ?
Thực vậy: “Thốn khẩu là nơi đại hội của mạch, là động mạch của kinh thủ Thái âm. Con người
mỗi lần hô (thở ra) thì mạch hành 3 thốn, mỗi lần hấp ( thở vào) mạch cũng hành 3 thốn. Hô hấp
định tức, mạch hành 6 thốn. Con người mỗi ngày đêm thở gồm 13.500 tức, mạch hành 50 độ,
chu 1 vòng thân thể, lậu thủy ( nước chảy xuống ) chảy đầy 100 khắc,khí Vinh Vệ vận hành ở
dương phận 25 độ, vận hành ở âm phận cũng 25 độ, thành 1 chu. Cho nên phép chẩn phải thủ
mạch Thốn khẩu”.

NAN 2
Điều 2 Nan ghi: “ Mạch có Xích và có Thốn, nghĩa là thế nào?
Thực vậy, Xích và Thốn là nơi đại yếu hội của mạch. Từ ( vị trí bộ ) Quan cho đến (vị trí bộ) Xích,
gọi là ‘Xích nội’, thuộc về phần Âm khí quản trị. Từ bộ Quan cho đến huyệt Ngư tế gọi là ‘Thốn
nội’, thuộc về phần Dương khí quản trị.
Cho nên tách 1 phần của Thốn làm Xích, tách 1 phần của Xích làm Thốn.
Cho nên, Âm được 1 thốn trong xích nội và Dương được 9 phân trong Thốn nội. Sự chung thỉ
của Xích và Thốn gồm có ‘1 thốn và chín phân’. Đó là ý nghĩa để gọi tên Xích và Thốn vậy

NAN 3
* Điều 3 Nan ghi: “Mạch có Thái quá, có Bất cập, có Âm Dương tương thừa, có Phúc, có Dật, có
Quan, có Cách, nói thế nghĩa là thế nào ?”
Thực vậy: “Phía trước Quan là nơi động của Dương, mạch phải (dương) hiện ra 9 phân mà Phù.
Nếu quá (mức) thì phép gọi là Thái quá; nếu giảm hơn thì phép gọi là Bất cập. Nếu nó đi thẳng
lên đến huyệt Ngư tế thì gọi là Dật, là Ngoại quan, Nội cách. Đây là mạch “Âm thừa”.
Phía sau Quan là nơi động của Âm, mạch phải hiện ra 1 thốn mà Trầm. Nếu quá (mức) thì phép
gọi là Thái quá; nếu giảm hơn thì phép gọi là Bất cập. Nếu nó đi thẳng nhập vào huyệt Xích trạch
thì gọi là Phúc, là...
NAN 1
Nht Nan viết: “Thp nh kinh giai hu động mch. Độc th thn khu dĩ quyết ngũ tng lc ph
t sinh cát hung chi pháp hà v dã ?” - Nhiên: “ Thn khu gi, mch chi đại hi, th Thái âm chi
mch động dã. Nhân nht hô, mch hành tam thn, nht hp mch hành tam thn, hô hp định
tc, mch hành lc thn. Nhân nht nht nht d, phàm nht vn tam thiên ngũ bch tưc, mch
hành ngũ thp độ, chu ư thân , lu thy há bách khc Vinh V hành Dương nh thp ngũ độ,
hành Âm nh thp ngũ độ, vi nht chu dã. C ngũ thp độ phc hi ư th Thái âm thn khu gi
ngũ tng lc ph chi s chung th, c pháp th ư Thn khu dã”.
* Điu 1 Nan nói: “12 kinh đều có động mch nhưng ch cn th mch Thn khu để làm phép
đoán vic lành d, chết sng ca ngũ tng lc ph mà thôi. Nói như vy có nghĩa là gì ?
Thc vy: “Thn khu là nơi đại hi ca mch, là động mch ca kinh th Thái âm. Con người
mi ln hô (th ra) thì mch hành 3 thn, mi ln hp ( th vào) mch cũng hành 3 thn. Hô hp
định tc, mch hành 6 thn. Con người mi ngày đêm th gm 13.500 tc, mch hành 50 độ,
chu 1 vòng thân th, lu thy ( nước chy xung ) chy đầy 100 khc,khí Vinh V vn hành
dương phn 25 độ, vn hành âm phn cũng 25 độ, thành 1 chu. Cho nên phép chn phi th
mch Thn khu”.
NAN 2
Điu 2 Nan ghi: “ Mch có Xích và có Thn, nghĩa là thế nào?
Thc vy, Xích và Thn là nơi đại yếu hi ca mch. T ( v trí b ) Quan cho đến (v trí b) Xích,
gi là ‘Xích ni’, thuc v phn Âm khí qun tr. T b Quan cho đến huyt Ngư tế gi là ‘Thn
ni’, thuc v phn Dương khí qun tr.
Cho nên tách 1 phn ca Thn làm Xích, tách 1 phn ca Xích làm Thn.
Cho nên, Âm được 1 thn trong xích ni và Dương được 9 phân trong Thn ni. S chung th
ca Xích và Thn gm có ‘1 thn và chín phân’. Đó là ý nghĩa để gi tên Xích và Thn vy
NAN 3
* Điu 3 Nan ghi: “Mch có Thái quá, có Bt cp, có Âm Dương tương tha, có Phúc, có Dt, có
Quan, có Cách, nói thế nghĩa là thế nào ?”
Thc vy: “Phía trước Quan là nơi động ca Dương, mch phi (dương) hin ra 9 phân mà Phù.
Nếu quá (mc) thì phép gi là Thái quá; nếu gim hơn thì phép gi là Bt cp. Nếu nó đi thng
lên đến huyt Ngư tế thì gi là Dt, là Ngoi quan, Ni cách. Đây là mch “Âm tha”.
Phía sau Quan là nơi động ca Âm, mch phi hin ra 1 thn mà Trm. Nếu quá (mc) thì phép
gi là Thái quá; nếu gim hơn thì phép gi là Bt cp. Nếu nó đi thng nhp vào huyt Xích trch
thì gi là Phúc, là Ni quan, Ngoi cách. Đây là mch “Dương tha”.
Cho nên nói rng: “Nếu gp phi mch Phúc và mch Dt thì đó là mch thuc chân tng. Con
người (gp t ng hp này) không bnh cũng chết”.
rư
NAN 4
* Điu 4 Nan ghi:“Mch có cái phép Âm Dương. Nói như vy nghĩa là thế nào ?”
Thc vy: “Th ra (hô xut) do Tâm và Phế, hít vào (hp nhp) do Thn và Can. Trong khong
hô và hp, T nhn ly “cc” và “v”. Mch ca nó trung (gia).
Phù thuc Dương, Trm thuc Âm. Đó là ý nghĩa ca Âm Dương vy.
“Nếu Tâm và Phế đều Phù, làm thế nào có th phân bit được ?”
Thc vy: “Phù mà Đại Tán, đó là mch ca Tâm; Phù mà Đon Sc, đó là mch ca Phế”.
“Nếu Thn và Can đều Trm, làm thế nào có th phân bit được ?”
Thc vy: “Lao mà Trường, đó là mch ca Can; khi đè ngón tay xung thy Nhu, đưa ngón tay
lên thy Thc, đó là mch ca Thn”.
T thuc trung châu (b đất gia), cho nên mch ca nó gia. Đây là phép Âm Dương vy.
Mch có loi “nht Âm nht Dương”, “nht Âm nh Dương”, “nht Âm tam Dương”, có loi “nht
Dương nht Âm”, “nht Dương nh Âm”, nht Dương tam Âm”. Nói như vy, thn khu có 6
mch, đều động c ư ?”
Thc vy: “Li nói trên đây, không có ý nói rng c 6 mch đều động, mà ch đề cp đến vn đề
Phù Trm, Trường Đon, Hot Sc mà thôi”.
Phù thuc Dương, Hot thuc Dương, Trường thc Dương; Trm thuc Âm, Đon thuc Âm,
Sc thuc Âm.
Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam - 81 NAN Kinh
Nạn kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nạn kinh - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nạn kinh 9 10 37