Ktl-icon-tai-lieu

não

Được đăng lên bởi nttn96
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Rãnh đai

Rãnh não
Rãnh trước trung tâm
Rãnh trung tâm

Rãnh đỉnh chẩm

Rãnh thể chai
Mép dính
gian đồi thị
Đồi thị và
não thất 3

Rãnh cựa
Xoang thẳng

GTTG

Cống não
Tiểu não
Não thất 4 và đám
rối mao mạch

Tuyến yên

Cầu não
Thể vú
Hành não
Cuống dại não

Hồi đai

Thể chai

Tiểu thùy cạnh
trung tâm

Hồi trán trong

Hồi trước chêm
Đám rối
mạch mạc
não thất 3

Vách trong suốt

Vòm não
Hồi chêm

Hồi tận
cùng

Thể tùng
Mép sau
Mảnh sinh tư
Màng tủy trên
Củ xám tuyến yên

Rãnh hạ đồi

Hồi cựa

Hội lưu xoang

Bể tiểu não

ĐM quanh chai

ĐM viền chai

ĐM cạnh trung tâm

ĐM trước chêm

ĐM cực trán

ĐM ổ mắt trán
trong

ĐM não sau phải
ĐM não trước phải

ĐM cạnh trung tâm

ĐM viền chai

ĐM cực trán

ĐM ổ mắt trán
trong

ĐM trước chêm

ĐM cựa
TM não lớn

GTTG

Cuống tuyến yên

Dải thị giác

Thể vú
Củ xám

Dây IV
Dây V

Dây III
Dây VII
Dây VII’
Dây VIII
Dây IX

Dây VI
Dây XI

Dây X
Dây XII

Cuống đại não

Cầu não

Tháp hành
Trám hành

Bắt chéo tháp

Vách trong suốt

Thể chai

Đầu nhân đuôi
Não thất 3
Cột vòm não
Vân tận cùng

Đồi thị

?

Vân tủy

Thể tùng

Thể tùng
Lồi não trên
Thể gối trong
Thể gối ngoài
Lồi não dưới
Cuống tiểu não trên
Lồi mặt
Các vân tủy
Tam giác
hạ thiệt
Tam giác
lang thang

Cuống tiểu não giữa
Vùng tiền đình
Cuống tiểu não dưới
Củ chêm
Củ thon
Bó chêm
Bó thon

Hồi trước trung tâm
Rãnh trung tâm
Rãnh sau trung tâm
Hồi sau trung tâm

Rãnh trrước trumg tâm
Rãnh trán trên

Rãnh bên

Nhánh sau, lên, trước

Hồi thái dương trên

Rãnh thái dương trên
Hồi thái dương dưới

Hồi thái dương giữa

Rãnh thái dương dưới

Rãnh trán trên

Hồi trán trên

Hồi trán giữa

Cực trán

Hồi trán dưới

Rãnh trán dưới

Tiểu thùy đỉnh trên

Rãnh trong đỉnh

Tiểu thùy đỉnh dưới

...
Hành não
Cầu não
Tuyến yên
Rãnh trước trung tâm
Rãnh não
GTTG
Rãnh đỉnh chẩm
Rãnh cựa
Xoang thẳng
Rãnh đai
Rãnh thể chai
Cống não
Thể vú
Đồi thị và
não thất 3
Mép dính
gian đồi thị
Cuống dại não
Não thất 4 và đám
rối mao mạch
Tiểu não
Rãnh trung tâm
não - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
não - Người đăng: nttn96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
não 9 10 947