Ktl-icon-tai-lieu

NBLDUMDLS.pdf. Nội bệnh lý phần dị ứng miễn dịch dành cho Y sỹ đa khoa.

Được đăng lên bởi sangytetcag
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé y tÕ

Néi bÖnh lý
PhÇn dÞ øng - miÔn dÞch l©m sµng
S¸ch ®µo t¹o b¸c sÜ ®a khoa
M∙ sè: §. 01. Z. 05
Chñ biªn: GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An

Nhμ xuÊt b¶n Y häc
Hμ Néi - 2007

chØ ®¹o biªn so¹n:

Vô Khoa häc vμ §μo t¹o, Bé Y tÕ
Chñ biªn:

GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An
Tham gia biªn so¹n:

GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An
PGS.TS. Phan Quang §oµn
PGS.TS. NguyÔn ThÞ V©n
PGS.TS. NguyÔn V¨n §oµn
BSCKII. §ç Tr−¬ng Thanh Lan
Tham gia tæ chøc b¶n th¶o:

ThS. PhÝ V¨n Th©m
BS. NguyÔn Ngäc ThÞnh

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vμ §μo t¹o)

2

lêi giíi thiÖu

Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc & §μo t¹o vμ Bé Y
tÕ ®· ban hμnh ch−¬ng tr×nh khung ®μo t¹o b¸c sÜ ®a khoa. Bé Y tÕ tæ chøc
biªn so¹n tμi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vμ c¬ b¶n chuyªn
ngμnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong
c«ng t¸c ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ.
S¸ch Néi bÖnh lý, phÇn DÞ øng – MiÔn dÞch l©m sμng ®−îc biªn so¹n dùa
trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cña Tr−êng §¹i häc Y Hμ Néi trªn c¬ së ch−¬ng
tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c Nhμ gi¸o giμu kinh nghiÖm vμ
t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®μo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: kiÕn thøc c¬ b¶n,
hÖ thèng, néi dung chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü
thuËt hiÖn ®¹i vμ thùc tiÔn ViÖt Nam.
S¸ch Néi bÖnh lý, phÇn DÞ øng – MiÔn dÞch l©m sμng ®· ®−îc Héi ®ång
chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vμ tμi liÖu d¹y - häc chuyªn ngμnh b¸c sÜ ®a khoa
cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vμo n¨m 2006, lμ tμi liÖu d¹y - häc ®¹t chuÈn chuyªn
m«n cña ngμnh Y tÕ trong giai ®o¹n 2006 - 2010. Trong qu¸ tr×nh sö dông
s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vμ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c Nhμ gi¸o, c¸c chuyªn gia cña Bé m«n
DÞ øng, Tr−êng §¹i häc Y Hμ Néi ®· dμnh nhiÒu c«ng søc hoμn thμnh cuèn
s¸ch nμy; c¶m ¬n GS. TSKH. §ç Trung PhÊn ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch
®−îc hoμn chØnh kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ.
LÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång
nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vμ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoμn thiÖn
h¬n.
Vô khoa häc vμ ®μo t¹o
Bé Y tÕ

3

4

Lêi nãi ®Çu
Chuyªn ngμnh DÞ øng - MiÔn dÞch L©m sμng ®· ®−îc h×nh thμnh tõ l©u
ë nhiÒu n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn (Hoa Kú, Anh, Ph¸p, §øc, T©y Ban Nha
v.v....) v× sè ng−êi m¾c c¸c bÖnh dÞ øng rÊt lín, hiÖn nay chiÕm tíi 30% d©n sè
c¸c n−íc nμy. Trong mÊy thËp kû võa qua, ®é l−u hμnh c¸c bÖnh dÞ øng vμ tù
miÔn (MiÔn dÞch l©m sμng) gia t¨ng râ rÖt ë c¸c n−íc khu vùc §«ng Nam ¸ T©y Th¸i B×nh D−¬ng do qu¸ tr×nh ®« thÞ ...
Bé y tÕ
Néi bÖnh lý
PhÇn dÞ øng - miÔn dÞch l©m sµng
S¸ch ®µo t¹o b¸c sÜ ®a khoa
M sè: §. 01. Z. 05
Chñ biªn: GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An
Nhμ xuÊt b¶n Y häc
Hμ Néi - 2007
NBLDUMDLS.pdf. Nội bệnh lý phần dị ứng miễn dịch dành cho Y sỹ đa khoa. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NBLDUMDLS.pdf. Nội bệnh lý phần dị ứng miễn dịch dành cho Y sỹ đa khoa. - Người đăng: sangytetcag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
NBLDUMDLS.pdf. Nội bệnh lý phần dị ứng miễn dịch dành cho Y sỹ đa khoa. 9 10 737