Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 73 về Phụ cấp thường trực y tế

Được đăng lên bởi histrix19
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

Số: 73/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với
công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập
và chế độ phụ cấp chống dịch
_____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của
Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ
Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù sau đây:
a) Phụ cấp thường trực;
b) Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật;
c) Phụ cấp chống dịch.
2. Quyết định này áp dụng đối với:

2

a) Công chức; viên chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã
được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004
của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang làm việc tại cơ sở y tế công lập; trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm
y tế quân dân y (sau đây gọi chung là trạm y tế xã); cơ sở chữa bệnh được thành
lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở điều dưỡng
thương binh, bệnh binh, người khuyết tật;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, viên
chức, công nhân quốc phòng và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
trong cơ sở y tế của Quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương; công
nhân, viên chức và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm
việc trong cơ sở y tế của Công an nhân dân;
c) Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình nguyện
viên tham gia chống dịch.
Công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, hạ sĩ
quan hưởng lương, binh sĩ, công nhân quốc phòng, người làm việc theo chế độ
hợp đồng lao động quy định tại điểm a, b và c khoản này sau đây gọi chung là
người lao động.
Điều 2. Chế độ phụ cấp thường trực
1. Nguyên tắc thực hiện chế độ thường trực:
...
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________
Số: 73/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với
công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập
và chế độ phụ cấp chống dịch
_____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của
Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang;
Xét đề nghị của B trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng BNội v và Bộ trưởng Bộ
Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù sau đây:
a) Phụ cấp thường trực;
b) Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật;
c) Phụ cấp chống dịch.
2. Quyết định này áp dụng đối với:
Nghị định 73 về Phụ cấp thường trực y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 73 về Phụ cấp thường trực y tế - Người đăng: histrix19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị định 73 về Phụ cấp thường trực y tế 9 10 471