Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu định tính về nuôi con bằng sữa mẹ

Được đăng lên bởi Tít Bông
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3586 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Mục lục
DANH MỤC VIẾT TẮT.................................................................................................1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................2
2. MUC TIÊU NGHIÊN CỨU.....................................................................................4
3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.........................................................................................4
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................................13
4.1.

Đối tượng nghiên cứu:.....................................................................................13

4.2.

Thời gian, địa điểm nghiên cứu:.....................................................................14

4.3.

Thiết kế nghiên cứu:........................................................................................14

4.4.

Mẫu và cỡ mẫu nghiên cứu:...........................................................................14

4.5.

Phương pháp, công cụ thu thập, phân tích và xử lý số liệu........................15

4.6.

Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu..................................................................17

4.7.

Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số..................18

5. DỰ KIẾN KẾT QUẢ, BÀN LUẬN,KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ...........19
5.1.

Dự kiến kết quả................................................................................................19

5.2.

Bàn luận............................................................................................................19

5.3.

Kết luận.............................................................................................................20

5.4.

Khuyến nghị......................................................................................................20

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................20
Phụ lục.............................................................................................................................22
Phụ lục 1: PHỎNG VẤN SÂU....................................................................................22
Câu hỏi phỏng vấn của bà mẹ có con dưới 1 tuổi về NCBSM:...............................23

1

Nhóm 5k10B

Bộ môn Nghiên cứu định tính

Câu hỏi phỏng vấn sâu của người chồng của phụ nữ có con dưới 1 tuổi:...............25
Câu hỏi phỏng vấn sâu đối với cán bộ phụ trách côn...
Mc lục
DANH MỤC VIẾT TẮT.................................................................................................1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................................2
2. MUC TIÊU NGHIÊN CỨU.....................................................................................4
3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.........................................................................................4
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................................13
4.1. Đối tượng nghiên cứu:.....................................................................................13
4.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu:.....................................................................14
4.3. Thiết kế nghiên cứu:........................................................................................14
4.4. Mẫu và cỡ mẫu nghiên cứu:...........................................................................14
4.5. Phương pháp, công cụ thu thập, phân tích và xử lý số liệu........................15
4.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu..................................................................17
4.7. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số..................18
5. DỰ KIẾN KẾT QUẢ, BÀN LUẬN,KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ...........19
5.1. Dự kiến kết quả................................................................................................19
5.2. Bàn luận............................................................................................................19
5.3. Kết luận.............................................................................................................20
5.4. Khuyến nghị......................................................................................................20
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................20
Phụ lục.............................................................................................................................22
Phụ lục 1: PHỎNG VẤN SÂU....................................................................................22
Câu hỏi phỏng vấn của bà mẹ có con dưới 1 tuổi về NCBSM:...............................23
1
nghiên cứu định tính về nuôi con bằng sữa mẹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu định tính về nuôi con bằng sữa mẹ - Người đăng: Tít Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
nghiên cứu định tính về nuôi con bằng sữa mẹ 9 10 939