Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu về chứng bại não

Được đăng lên bởi dbsk-jjyh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÏI NAÕO
MOÄT TIEÁP CAÄN TOAØN THEÅ

BS.Phan Thieäu Xuaân Giang
Beänh nguyeân
Phaân loaïi
Bieåu hieän
Chaån ñoaùn
Xöû trí ñoái vôùi treû em vaø ngöôøi lôùn

Caùc tình traïng ñi keøm vaø
caùc vaán ñeà söùc khoûe
Vaán ñeà söùc khoûe lieân quan
ñeán tuoåi taùc
Caùc nôi caàn giôùi thieäu ñeán
Trôï giuùp ñoái vôùi caù theå vaø gia ñình

Baïi naõo laø moät roái loaïn vaän ñoäng vaø tö theá gây ra giới hạn các hoạt động, hằng định
veà beänh sinh nhöng coù thay ñoåi veà caùc bieán chöùng.Roái loaïn naøy xaûy ra do söï khieám
khuyeát hoaëc tổn thöông xaûy ra ôû naõo ñang phaùt trieån.Tyû leä xaûy ra vaøo khoaûng 2/1000
treû coøn soáng sau sanh.Coù moät phaàn lôùn caùc treû baïi naõo seõ soáng ñöôïc ñeán tuoåi tröôûng
thaønh,vì theá “baïi naõo phaûi ñöôïc xem nhö laø moät tình traïng maø beänh nhaân coù theå soáng
hôn laø moät tình traïng maø töø ñoù beänh nhaân cheát”.Mặc dầu tỷ lệ tử vong ở thời kỳ chu
sanh giảm đi do những tiến bộ về điều trị và chăm sóc sơ sinh ,sản khoa nhưng tỷ lệ
bại não vẫn không thay đổi theo hướng giảm đi. Bại não thường xảy ra nhiều ở trẻ trai
hơn so với trẻ gái. Ở các nước kém phát triển thì tỉ lệ bại não cũng giao động khoảng
1,4-4/1000.
Ở những nước phát triển, bại não là tình trạng hay đi kèm nhiều nhất với sanh non và
cân nặng lúc sanh thấp, ví dụ ở Mỹ mỗi năm có xấp xỉ khoảng 50.000 trẻ sơ sinh có cân
nặng lúc sanh rất thấp ( dưới 1500 gram), trong đó có khoảng 10-15% có bại não gồng
cứng ( Volpe, 2003). Tỷ lệ bại não gia tăng theo tuổi thai giảm ( tuổi thai càng non càng
dễ bị) và có thể xảy ra đến 28% ở những trẻ sanh trước 28 tuần tuổi ( Ancel và cộng sự,
2006). Các yếu tố đi kèm theo sanh non bao gồm: nhiễm trùng khi mang thai, tiền sản
giật, các bất thường về hình thái của thai nhi do di truyền.
Ảnh hưởng của tuổi tác sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy khó khăn khi họ bước vào tuổi
30.Xöû trí các vấn đề ôû ngöôøi lôùn bò baïi naõo coù theå gaëp khoù khaên do hoï khoâng coù khaû
naêng giao tieáp vôùi thaày thuoác,ñieàu naøy laøm cho tieàn caên veà beänh taät khoâng ñöôïc ghi
nhaän chính xaùc hoaëc ñaày ñuû.Vì theá, löôïng giaù moãi ngöôøi nhö moät caù theå ñoäc laäp laø raát
quan troïng,neân khuyeán khích beänh nhaân vaø ngöôøi chaêm soùc duy trì ghi nhaän veà tình
traïng söùc khoûe thaät chính xaùc.

Beänh nguyeân:Coù nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau gaây ra baïi naõo.Coù moät söï lieân
quan maïnh meõ, roõ reät giöõa baïi naõo vaø caân naëng luùc sanh thaáp vaø sanh non.Trong moät
tyû leä coù theå khaûo saùt ñöôïc ñoái vôùi caùc trö...
1
BAÏI NAÕO
MOÄT TIEÁP CAÄN TOAØN THEÅ
BS.Phan Thieäu Xuaân Giang
Beänh nguyeân Caùc tình traïng ñi keøm vaø
Phaân loaïi caùc vaán ñeà söùc khoûe
Bieåu hieän Vaán ñeà söùc khoûe lieân quan
Chaån ñoaùn ñeán tuoåi taùc
Xöû trí ñoái vôùi treû em vaø ngöôøi lôùn Caùc nôi caàn giôùi thieäu ñeán
Trôï giuùp ñoái vôùi caù theå vaø gia ñình
Baïi naõo laø moät roái loaïn vaän ñoäng vaø tö theá gây ra gii hn các hot động, hng định
veà beänh sinh nhöng coù thay ñoåi veà caùc bieán chöùng.Roái loaïn naøy xaûy ra do söï khieám
khuyeát hoaëc tn thöông xaûy ra ôû naõo ñang phaùt trieån.Tyû leä xaûy ra vaøo khoaûng 2/1000
treû coøn soáng sau sanh.Coù moät phaàn lôùn caùc treû baïi naõo seõ soáng ñöôïc ñeán tuoåi tröôûng
thaønh,vì theá “baïi naõo phaûi ñöôïc xem nhö laø moät tình traïng maø beänh nhaân coù theå soáng
hôn laø moät tình traïng maø töø ñoù beänh nhaân cheát”.Mc du t l t vong thi k chu
sanh gim đi do nhng tiến b v điu tr chăm sóc sơ sinh ,sn khoa nhưng t l
bi não vn không thay đổi theo hướng gim đi. Bi não thường xy ra nhiu tr trai
hơn so vi tr gái. các nước kém phát trin thì t l bi não cũng giao động khong
1,4-4/1000.
nhng nước phát trin, bi não tình trng hay đi kèm nhiu nht vi sanh non
cân nng lúc sanh thp, ví d M mi năm có xp x khong 50.000 tr sơ sinh có cân
nng lúc sanh rt thp ( dưới 1500 gram), trong đó khong 10-15% bi não gng
cng ( Volpe, 2003). T l bi não gia tăng theo tui thai gim ( tui thai càng non càng
d b) và có th xy ra đến 28% nhng tr sanh trước 28 tun tui ( Ancel và cng s,
2006). Các yếu t đi kèm theo sanh non bao gm: nhim trùng khi mang thai, tin sn
git, các bt thường v hình thái ca thai nhi do di truyn.
nh hưởng ca tui tác s làm cho bnh nhân cm thy khó khăn khi h bước vào tui
30.Xöû trí các vn đề ôû ngöôøi lôùn baïi naõo coù theå gaëp khoù khaên do hoï khoâng coù khaû
naêng giao tieáp vôùi thaày thuoác,ñieàu naøy laøm cho tieàn caên veà beänh taät khoâng ñöôïc ghi
nhaän chính xaùc hoaëc ñaày ñuû.Vì theá, löôïng giaù moãi ngöôøi nhö moät caù theå ñoäc laäp laø raát
quan troïng,neân khuyeán khích beänh nhaân vaø ngöôøi chaêm soùc duy trì ghi nhaän veà tình
traïng söùc khoûe thaät chính xaùc.
Beänh nguyeân:Coù nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau gaây ra baïi naõo.Coù moät söï lieân
quan maïnh meõ, roõ reät giöõa baïi naõo vaø caân naëng luùc sanh thaáp vaø sanh non.Trong moät
tyû leä coù theå khaûo saùt ñöôïc ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp,nguyeân nhaân vaãn coøn chöa bieát roõ
Nghiên cứu về chứng bại não - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu về chứng bại não - Người đăng: dbsk-jjyh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nghiên cứu về chứng bại não 9 10 849