Ktl-icon-tai-lieu

Ngộ Độc Asen

Được đăng lên bởi nguyenthuy201294
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững, Vườn Quốc gia Côn Đảo, 18/06/2010 – 20/06/2010
Workshop on Environment and Sustainable Development, Con Dao National Park, 18th – 20th June 2010

CƠ CHẾ GÂY ĐỘC ARSEN VÀ KHẢ NĂNG GIẢI ĐỘC ARSEN
CỦA VI SINH VẬT
Trần Thị Thanh Hương1, Lê Quốc Tuấn2
1
Khoa Khoa Học, 2Khoa Môi trường và Tài nguyên
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Email: huongtran@hcmuaf.edu.vn
TÓM TẮT
Khi tế bào sinh vật chịu tác động bởi arsen thì màng tế bào là vị trí đầu tiên bị tác động.
Nếu arsen ở nồng độ cao sẽ dẫn đến sự phá hủy của màng làm cho tế bào chết (Tuấn và cs, 2008).
Tuy nhiên, ở nồng độ thấp màng tế bào có thể bảo vệ tế bào bởi tác động của độc chất và hấp thu
một lượng lớn arsen từ môi trường lây nhiễm. Sự hấp thu arsen chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố
như ánh sáng, nhiệt độ, pH và cả nồng đọ arsen. Kết quả nghiên cứu này cho thấy tế bào và màng
tế bào có khả năng hấp thu độc chất dưới ảnh hưởng của ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sáng đã tăng
cường sự loại thải arsen ra khỏi tế bào qua hoạt động của màng. Kết quả nghiên cứu này có thể
ứng dụng cho việc loại thải arsen ra khỏi môi trường nước bằng thực vật thủy sinh. Ảnh hưởng
độc của arsen lên màng cũng được nghiên cứu sự tương tác giữa arsen và màng tế bào nhân tạo.
Kết quả nghiên cứu cho thấy arsen có thể tấn công ngay trên cấu trúc màng lipid là cho lớp màng
này thay đổi về tính chất dẫn đến sự chết (nồng độ cao của arsen) hoặc thích ứng và tồn tại (nồng
độ thấp của arsen) để bảo vệ tế bào.
SUMMARY
Cell under arsenic condition, the cell membrane was initially affected. With arsenic at high
concentration, cell and cell membrane was damaged subsequently leading to cell death (Tuan et
al., 2008). However, at low concentration of arsenic, cell membrane can protect the cell from
toxic effect and adsorb a significant amount of arsenic from the culture environment. The
adsorption of arsenic by cell membrane has been influenced by numerous factors such as light,
temperature, pH, arsenic concentration, etc. In the present study, the effect of light intensity in
arsenic adsorption was conducted. The results demonstrate that algal cell have a potential in
adsorption of toxicant (arsenate) and light affects the adsorptive ability of cell and cell
membranes. Somehow, light induce the removal ability of arsenic by cell membrane. The work
was promising to be applied for the arsenic removal from the arsenic contaminated water. The
toxic effect of arsenic upon on the biomembrane was studied vi...
Hi tho Môi trường và Phát trin bn vng, Vườn Quc gia Côn Đảo, 18/06/2010 – 20/06/2010
Workshop on Environment and Sustainable Development, Con Dao National Park, 18
th
– 20
th
June 2010
__________________________________________________________________________________________
Cơ chế gây độc Arsen và kh năng gii độc Arsen ca Vi sinh vt
82
Trn Th Thanh Hương, Lê Quc Tun – Đại hc Nông Lâm Tp. HCM
CƠ CH GÂY ĐỘC ARSEN VÀ KH NĂNG GII ĐỘC ARSEN
CA VI SINH VT
Trn Th Thanh Hương
1
, Lê Quc Tun
2
1
Khoa Khoa Hc,
2
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Trường Đại hc Nông Lâm TP. H Chí Minh
Email: huongtran@hcmuaf.edu.vn
TÓM TT
Khi tế bào sinh vt chu tác động bi arsen thì màng tế bào là v trí đầu tiên b tác động.
Nếu arsen nng độ cao s dn đến s phá hy ca màng làm cho tế bào chết (Tun và cs, 2008).
Tuy nhiên, nng độ thp màng tế bào có th bo v tế bào bi tác động ca độc cht và hp thu
mt lượng ln arsen t môi trường lây nhim. S hp thu arsen chu nh hưởng bi mt s yếu t
như ánh sáng, nhit độ, pH và c nng đọ arsen. Kết qu nghiên cu này cho thy tế bào và màng
tế bào có kh năng hp thu độc cht dưới nh hưởng ca ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sáng đã tăng
cường s loi thi arsen ra khi tế bào qua hot động ca màng. Kết qu nghiên cu này có th
ng dng cho vic loi thi arsen ra khi môi trường nước bng thc vt thy sinh. nh hưởng
độc ca arsen lên màng cũng được nghiên cu s tương tác gia arsen và màng tế bào nhân to.
Kết qu nghiên cu cho thy arsen có th tn công ngay trên cu trúc màng lipid là cho lp màng
này thay đổi v tính cht dn đến s chết (nng độ cao ca arsen) hoc thích ng và tn ti (nng
độ thp ca arsen) để bo v tế bào.
SUMMARY
Cell under arsenic condition, the cell membrane was initially affected. With arsenic at high
concentration, cell and cell membrane was damaged subsequently leading to cell death (Tuan et
al., 2008). However, at low concentration of arsenic, cell membrane can protect the cell from
toxic effect and adsorb a significant amount of arsenic from the culture environment. The
adsorption of arsenic by cell membrane has been influenced by numerous factors such as light,
temperature, pH, arsenic concentration, etc. In the present study, the effect of light intensity in
arsenic adsorption was conducted. The results demonstrate that algal cell have a potential in
adsorption of toxicant (arsenate) and light affects the adsorptive ability of cell and cell
membranes. Somehow, light induce the removal ability of arsenic by cell membrane. The work
was promising to be applied for the arsenic removal from the arsenic contaminated water. The
toxic effect of arsenic upon on the biomembrane was studied via the interaction between arsenate
and liposome membrane. The results show that arsenic attacked biological membrane by the
substitution of choline head of the phospholipid molecule (the structural unit constitutes the
biological membrane).
Ngộ Độc Asen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngộ Độc Asen - Người đăng: nguyenthuy201294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ngộ Độc Asen 9 10 529