Ktl-icon-tai-lieu

Ngừng tim nhi khoa

Được đăng lên bởi Enh Côông
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÖNG THÔÛ NGÖNG TIM
ÑAÏI CÖÔNG
ÔÛ treû em ngöng thôû thöôøng laø haäu quaû cuûa tình traïng suy hoâ haáp caáp. Ngöng
tim thöôøng sau ngöng thôû.
Naõo seõ bò toån thöông khi ngöng thôû ngöng tim treân 4 phuùt vaø neáu treân 10 phuùt
thöôøng töû vong, neáu soáng seõ ñeå laïi di chöùng naõo naëng neà. Vì theá khi ngöng thôû
ngöng tim caàn nhanh choùng cung caáp oxy vaø maùu cho naõo.
Coù 2 loaïi hoài söùc:
 Hoài söùc cô baûn: hoài söùc taïi hieän tröôøng, khoâng y duïng cuï
 Hoài söùc tieán boä: hoài söùc thöïc hieän taïi cô sôû y teá hoaëc treân xe cöùu thöông vôùi y
duïng cuï thuoác caáp cöùu
I. HOÀI SÖÙC CÔ BAÛN
1.1 Chaån ñoaùn ngöng thôû ngöng tim
 Hoân meâ: lay goïi khoâng tænh
 Loàng ngöïc khoâng di ñoäng
 Khoâng maïch trung taâm
Maïch trung taâm: Nhuõ nhi: maïch khuyûu, maïch beïn;
Treû lôùn: maïch coå, maïch beïn
1.2 Hoài söùc cô baûn
Thöïc hieän taïi nôi xaûy ra tai naïn ngoaøi beänh vieän
Nguyeân taéc: nhanh vaø theo thöù töï A, B, C.
Thoâng ñöôøng thôû (Airway)
Thoåi ngaït (Breathing)
Aán tim ngoaøi loàng ngöïc (Circulation)
Caùc böôùc thöïc hieän theo thöù töï öu tieân:
1. Lay goïi, keâu giuùp ñôõ
 Lay goïi beänh nhaân
 Neáu khoâng ñaùp öùng laø hoân meâ, nghi ngôø ngöng thôû ngöng tim khi hoân meâ vaø
keâu goïi ngöôøi giuùp ñôõ
2. Thoâng ñöôøng thôû
 Ngöõa ñaàu naâng caèm, neáu nghi chaán thöông coät soáng coå thì duøng phöông phaùp
ngöûa ñaàu vaø coá ñònh coå ñeå traùnh di leäch coät soáng coå
Trong tröôøng hôïp hoân meâ thì caùc cô vuøng coå maát tröông löïc gaây cheøn eùp taéc
ñöôøng thôû
 Laáy dò vaät neáu coù:
* Thuû thuaät voã löng aán ngöïc: sô sinh, nhuõ nhi
* Thuû thuaät Hemlich: treû lôùn
Khoâng duøng tay moùc muø dò vaät vì coù theå ñaåy dò vaät vaøo saâu hôn vaø laøm toån
thöông nieâm maïc mieäng haàu

3. Quan saùt di ñoäng loàng ngöïc vaø nghe caûm nhaän hôi thôû
 Loàng ngöïc khoâng di ñoäng
Ngöng thôû
 Khoâng caûm nhaän ñöôïc hôi thôû BN
4. Thoåi ngaït
 Thoåi ngaït 2 caùi coù hieäu quaû
Thoåi coù hieäu quaû khi thaáy loàng ngöïc nhoâ leân khi thoåi
Ñeå coù 2 caùi coù hieäu quaû, moät soá taùc giaû khuyeán caùo neân thoåi 5 caùi vôùi
nhòp bình thöôøng
5. Baét maïch trung taâm
 Sô sinh, treû nhoû: maïch caùnh tay, maïch beïn
 Treû lôùn: maïch coå, maïch beïn
Neáu coù maïch trung taâm thì tieáp tuïc thoåi ngaït
Khoâng coù maïch trung taâm trong voøng 10 giaây  Ngöng tim
6. Aán tim ngoaøi loàng ngöïc
Khi khoâng coù maïch trung taâm trong voøng 10 giaây  ngöng tim
Tieán haønh aán tim ngoøai loàng ngöïc
 Treû sô sinh n...
NGÖNG THÔÛ NGÖNG TIM
ÑAÏI CÖÔNG
ÔÛ treû em ngöng thôû thöôøng lhaäu quaû cuûa tình traïng suy hoâ haáp caáp. Ngöng
tim thöôøng sau ngöng thôû.
Naõo seõ toån thöông khi ngöng thôû ngöng tim treân 4 phuùt vaø neáu treân 10 phuùt
thöôøng töû vong, neáu soáng seõ ñeå laïi di chöùng naõo naëng neà. Vì theá khi ngöng thôû
ngöng tim caàn nhanh choùng cung caáp oxy vaø maùu cho naõo.
Coù 2 loaïi hoài söùc:
Hoài söùc cô baûn: hoài söùc taïi hieän tröôøng, khoâng y duïng cuï
Hoài söùc tieán boä: hoài söùc thöïc hieän taïi cô sôû y teá hoaëc treân xe cöùu thöông vôùi y
duïng cuï thuoác caáp cöùu
I. HOÀI SÖÙC CÔ BAÛN
1.1 Chaån ñoaùn ngöng thôû ngöng tim
Hoân meâ: lay goïi khoâng tænh
Loàng ngöïc khoâng di ñoäng
Khoâng maïch trung taâm
Maïch trung taâm: Nhuõ nhi: maïch khuyûu, maïch beïn;
Treû lôùn: maïch coå, maïch beïn
1.2 Hoài söùc cô baûn
Thöïc hieän taïi nôi xaûy ra tai naïn ngoaøi beänh vieän
Nguyeân taéc: nhanh vaø theo thöù töï A, B, C.
Thoâng ñöôøng thôû (Airway)
Thoåi ngaït (Breathing)
Aán tim ngoaøi loàng ngöïc (Circulation)
Caùc böôùc thöïc hieän theo thöù töï öu tieân:
1. Lay goïi, keâu giuùp ñôõ
Lay goïi beänh nhaân
Neáu khoâng ñaùp öùng laø hoân meâ, nghi ngôø ngöng thôû ngöng tim khi hoân meâ vaø
keâu goïi ngöôøi giuùp ñôõ
2. Thoâng ñöôøng thôû
Ngöõa ñaàu naâng caèm, neáu nghi chaán thöông coät soáng coå thì duøng phöông phaùp
ngöûa ñaàu vaø coá ñònh coå ñeå traùnh di leäch coät soáng c
Trong tröôøng ïp hoân meâ thì caùc vuøng coå maát tröông ïc gaây cheøn eùp taéc
ñöôøng thôû
Laáy dò vaät neáu coù:
* Thuû thuaät voã löng aán ngöïc: sô sinh, nhuõ nhi
* Thuû thuaät Hemlich: treû lôùn
Khoâng duøng tay moùc muø vaät coù theå ñaåy vaät vaøo saâu hôn vaø laøm toån
thöông nieâm maïc mieäng haàu
Ngừng tim nhi khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngừng tim nhi khoa - Người đăng: Enh Côông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngừng tim nhi khoa 9 10 491