Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN DINH DƯỠNG HỌC

Được đăng lên bởi Uchiha Itati
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 4395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬP MÔN DINH DƯỠNG HỌC
MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
1. Trình bày được đối tượng và sự phát triển của bộ môn dinh dưỡng người
2. Trình bày được sự phát triển của khoa học dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực
phẩm ở Việt Nam
NỘI DUNG
Từ thế kỷ XIX, dinh dưỡng học đã trở thành một bộ môn khoa học độc lập.
Tuy nhiên, thế kỷ XX mới thực sự là “Thế kỷ của dinh dưỡng học” với những thành
tựu nổi bật trong việc phát hiện ra các hợp chất dinh dưỡng, vitamin, acid amin.
Đồng thời, khoa học dinh dưỡng với những hiểu biết mới đã soi sáng ngày một đầy
đủ và toàn diện vai trò của dinh dưỡng đối với sức khoẻ. Trong vòng 50 năm trở lại
đây, các nghiên cứu và áp dụng dinh dưỡng trong hoạt động cải thiện sức khỏe cộng
đồng đã được phát triển mạnh mẽ. Trong thập kỷ 90 của thế kỷ 20, cải thiện dinh
dưỡng cộng đồng đã trở thành chính sách của nhiều quốc gia, thể hiện những bước
tiến vượt bậc về mặt ứng dụng xã hội của dinh dưỡng học.
1. ĐỐI TƯỢNG CỦA DINH DƯỠNG HỌC
Dinh dưỡng học là môn nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn với cơ thể, đó
là quá trình cơ thể sử dụng thức ăn để duy trì sự sống, tăng trưởng các chức phận
bình thường cuả các cơ quan và các mô, và sinh năng lượng. Cũng như phản ứng
của cơ thể đối với ăn uống, sự thay đổi của khẩu phần và các yếu tố khác có ý nghĩa
bệnh lý và hệ thống (WHO/FAO/IUNS, 1971).
Dinh dưỡng Người là một bộ phận khoa học nghiên cứu dinh dưỡng ở người.
Dinh dưỡng Người đặc biệt quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng, tiêu thụ thực phẩm,
tập quán ăn uống, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và chế độ ăn, mối liên hệ giữa
chế độ ăn và sức khoẻ và các nghiên cứu trong các lĩnh vực đó.
Dinh dưỡng Người hiện nay thường bao gồm các phân khoa sau đây:
1. Sinh lý dinh dưỡng và hoá sinh dinh dưỡng: Nghiên cứu vai trò các chất dinh
dưỡng đối với cơ thể và xác định nhu cầu các chất đó với cơ thể.
2. Bệnh lý dinh dưỡng: Tìm hiểu mối liên quan giữa các chất dinh dưỡng và sự
phát sinh của các bệnh khác nhau do hậu quả của dinh dưỡng không hợp lý.
3. Dịch tễ học dinh dưỡng: Nghiên cứu, chẩn đoán, phân tích các vấn đề dinh
dưỡng ở cộng đồng, tìm hiểu vai trò và đóng góp của yếu tố ăn uống đối với các
vấn đề sức khoẻ cộng đồng và hậu quả của dinh dưỡng không hợp lý. Bên cạnh
đó, một lĩnh vực khác là dịch tễ học nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn cũng ngày
càng được quan tâm.

1

4. Tiết chế dinh dưỡng và dinh dưỡng điều trị: Là bộ môn nghiên cứu chế độ ăn
uống cho người bệnh, đặc biệt là áp dụng chế độ ăn trong điều trị bằng thay đổi
chế độ ăn.
5. C...
1
NHP MÔN DINH DƯỠNG HC
MC TIÊU
Sau khi hc xong bài này, sinh viên có th:
1. Trình bày được đối tượng và s phát trin ca b môn dinh dưỡng người
2. Trình bày được s phát trin ca khoa hc dinh dưỡng và an toàn v sinh thc
phm Vit Nam
NI DUNG
T thế k XIX, dinh dưỡng hc đã tr thành mt b môn khoa hc độc lp.
Tuy nhiên, thế k XX mi thc s“Thế k ca dinh dưỡng hc” vi nhng thành
tu ni bt trong vic phát hin ra các hp cht dinh dưỡng, vitamin, acid amin.
Đồng thi, khoa hc dinh dưỡng vi nhng hiu biết mi đã soi sáng ngày mt đầy
đủ toàn din vai trò ca dinh dưỡng đối vi sc kho. Trong vòng 50 năm tr li
đây, các nghiên cu và áp dng dinh dưỡng trong hot động ci thin sc khe cng
đồng đã được phát trin mnh m. Trong thp k 90 ca thế k 20, ci thin dinh
dưỡng cng đồng đã tr thành chính sách ca nhiu quc gia, th hin nhng bước
tiến vượt bc v mt ng dng xã hi ca dinh dưỡng hc.
1. ĐỐI TƯỢNG CA DINH DƯỠNG HC
Dinh dưỡng hc môn nghiên cu mi quan h gia thc ăn vi cơ th, đó
quá trình cơ th s dng thc ăn để duy trì s sng, tăng trưởng c chc phn
bình thường cu các cơ quan các mô, và sinh năng lượng. Cũng như phn ng
ca cơ th đối vi ăn ung, s thay đổi ca khu phn các yếu t khác có ý nghĩa
bnh lý và h thng (WHO/FAO/IUNS, 1971).
Dinh dưỡng Người là mt b phn khoa hc nghiên cu dinh dưỡng người.
Dinh dưỡng Người đặc bit quan tâm đến nhu cu dinh dưỡng, tiêu th thc phm,
tp quán ăn ung, gtr dinh dưỡng ca thc phm chế độ ăn, mi liên h gia
chế độ ăn và sc kho và các nghiên cu trong các lĩnh vc đó.
Dinh dưỡng Người hin nay thường bao gm các phân khoa sau đây:
1. Sinh dinh dưỡng hsinh dinh dưỡng: Nghiên cu vai trò các cht dinh
dưỡng đối vi cơ th và xác định nhu cu các cht đó vi cơ th.
2. Bnh dinh dưỡng: Tìm hiu mi liên quan gia các cht dinh dưỡng s
phát sinh ca các bnh khác nhau do hu qu ca dinh dưỡng không hp lý.
3. Dch t hc dinh dưỡng: Nghiên cu, chn đoán, phân tích các vn đề dinh
dưỡng cng đồng, tìm hiu vai trò đóng góp ca yếu t ăn ung đối vi các
vn đề sc kho cng đồng hu qu ca dinh dưỡng không hp lý. Bên cnh
đó, mt lĩnh vc khác dch t hc nhim trùng, nhim độc thc ăn cũng ngày
càng được quan tâm.
NHẬP MÔN DINH DƯỠNG HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN DINH DƯỠNG HỌC - Người đăng: Uchiha Itati
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
NHẬP MÔN DINH DƯỠNG HỌC 9 10 971