Ktl-icon-tai-lieu

Những bệnh thường gặp với trẻ em

Được đăng lên bởi nguyentanto
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MUÅC LUÅC
PHÊÌN MÖÅT CHÙM SOÁC KHI BEÁ BÕ BÏÅNH................................................................................. 2
PHÊÌN HAI NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ COÁ LIÏN QUAN TÚÁI TÛÂNG PHÊÌN THÊN THÏÍ ................... 17
I. ÀÊÌU ............................................................................................................................................ 17
II. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ COÁ LIÏN QUAN TÚÁI CÖÍ .......................................................................... 30
III. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ COÁ LIÏN QUAN TÚÁI NGÛÅC ................................................................... 35
IV. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ COÁ LIÏN QUAN TÚÁI PHÊÌN BUÅNG........................................................ 46
V. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ COÁ LIÏN QUAN TÚÁI TAY, CHÊN, XÛÚNG............................................ 63
VI. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÍ LIÏN QUAN TÚÁI BÖÅ PHÊÅN SINH DUÅC VAÂ BAÂI TIÏËT ........................ 73
VII. NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ LIÏN QUAN TÚÁI DA .............................................................................. 80
VIII. NHÛÄNG HIÏÅN TÛÚÅNG LIÏN QUAN TÚÁI SÛÁC KHOEÃ .................................................... 95
IX. TAI NAÅN .................................................................................................................................120
X. CAÁC BÏÅNH KHAÁC ÚÃ TREÃ EM ...............................................................................................131
XI. LYÁ THUYÏËT VAÂ PHÛÚNG PHAÁP ........................................................................................146

PHÊÌN MÖÅT
CHÙM SOÁC KHI BEÁ BÕ BÏÅNH

Beá bõ bïånh - Baån cêìn phaãi laâm gò ?
Viïåc àêìu tiïn laâ quan saát Beá kyä àïí noái cho baác sô biïët nhûäng
triïåu chûáng cuãa bïånh. Vò úã bïn con, nïn caác baâ meå dïî nhêån àûúåc
ngay sûå thay àöíi bêët thûúâng qua neát mùåt, tñnh tònh, sûå hoaåt àöång
cuãa con. Thñ duå baån nhêån thêëy da cuãa Beá bõ mêín àoã chiïìu qua. Cêìn
phaãi noái àïí baác sô biïët, vò saáng nay, khi baác sô coá mùåt thò da cuãa Beá
coá thïí laåi bònh thûúâng röìi.
Sau khi baác sô vïì, baån cêìn phaãi tiïëp tuåc theo doäi sûå chuyïín biïën
cuãa bïånh vaâ thûåc hiïån nhûäng lúâi chó dêîn cuãa baác sô àïí chûäa bïånh
cho Beá.
Sûå coá mùåt cuãa ngûúâi meå bïn con, goáp phêìn khöng nhoã túái viïåc
trõ bïånh cho Beá vò ngoaâi phêìn cho con uöëng thuöëc theo àún cuãa baác
sô, coân coá tiïëng noái, nuå cûúâi vaâ baân tay cuãa ngûúâi meå, laâm cho Beá
caãm thêëy yïn têm.
1. NHÛÄNG DÊËU HIÏÅU CUÃA SÛÁC KHOEÃ

A. Khi beá k...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những bệnh thường gặp với trẻ em - Người đăng: nguyentanto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Những bệnh thường gặp với trẻ em 9 10 50