Ktl-icon-tai-lieu

Những biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Được đăng lên bởi daoktxd
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 6741 lần   |   Lượt tải: 2 lần
!

"

I. Các bi n pháp v k thu t an toàn
I - Các bi n pháp v k thu t an toàn
b o v ng i lao ng kh i b tác ng b i các y u t nguy hi m n y sinh trong lao
c a khoa h c công ngh nói chung, nhi u ph ng ti n k thu t, bi n pháp thích h p ã
d ng.
Sau ây là m t s bi n pháp, ph

ng, v i s phát tri n
c nghiên c u áp

ng ti n ph bi n nh t:

1. Thi t b che ch n
* M c ích che ch n:
- Cách ly vùng nguy hi m và ng
- Ng n ng a ng

i lao

i lao

ng;

ng r i, t t, ngã ho c v t r i, v ng b n vào ng

Tùy thu c vào yêu c u che ch n mà c u t o c a thi t b che ch n
các lo i v t li u khác nhau.

i lao

ng.

n gi n hay ph c t p và

c ch t o b i

* Phân lo i thi t b che ch n:
- Che ch n t m th i hay di chuy n

c nh che ch n

sàn thao tác trong xây d ng;

- Che ch n lâu dài h u nh không di chuy n nh bao che c a các b ph n chuy n
* M t s yêu c u
- Ng n ng a

i v i thi t b che ch n:

c tác

ng x u do b ph n c a thi t b s n xu t gây ra.

- Không gây tr ng i cho thao tác c a ng
- Không nh h

ng;

ng

n n ng su t lao

i lao

ng.

ng, công su t c a thi t b .

- D! dàng tháo, l p, s"a ch#a khi c n thi t.
2. Thi t b b o hi m hay thi t b phòng ng a
* Thi t b b o hi m nh m m c ích:
- Ng n ch n tác

ng x u do s c c a quá trình s n xu t gây ra; ng n ch n, h n ch s c s n xu t.

S c gây ra có th do: quá t i, b ph n chuy n
th p quá, c ng
dòng i n cao quá...
Khi ó thi t b b o hi m t

ng d ng ho t

*
c i m c a thi t b b o hi m là quá trình t
phòng ng a v t quá gi i h n quy nh.

ng ã chuy n

ng quá v trí gi i h n, nhi t

cao ho c

ng c a máy, thi t b ho c b ph n c a máy.
ng lo i tr nguy c s c ho c tai n n m t khi

it

ng

* Phân lo i thi t b b o hi m theo kh n ng ph c h$i l i s làm vi c c a thi t b .
- H th ng có th t ph c h$i l i kh n ng làm vi c khi
nh : van an toàn ki u t i tr ng, r le nhi t...

it

ng phòng ng a ã tr l i d

i gi i h n quy

nh

- H th ng ph c h$i l i kh n ng làm vi c b%ng tay nh : tr c vít r i trên máy ti n...
- H th ng ph c h$i l i kh n ng làm vi c b%ng cách thay th cái m i nh : c u trì, ch t c m...
* Thi t b b o hi m có c u t o, công d ng r t khác nhau tu& thu c vào i t ng phòng ng a và quá trình
công ngh :
b o v thi t b i n khi c ng
dòng i n v t quá gi i h n cho phép có th dùng c u chì,
r le nhi t, c c u ng t t
ng.... b o hi m cho thi t b ch u áp l c do áp su t v t qúa gi i h n cho phép,
có th dùng van b o hi m ki u t i tr ng, ki u lò so, các lo i màng an toàn....
* Thi t b b o hi m ch' b o m làm vi c t t khi ã tính toán chính xác
và nh t là khi s" d ng ph i tuân th các quy nh ...


 !"
I. Các bin pháp v k thut an toàn
I - Các bin pháp v k thut an toàn
 bo v ngi lao ng khi b tác ng bi các yu t nguy him ny sinh trong lao ng, vi s phát trin
ca khoa hc công ngh nói chung, nhiu phng tin k thut, bin pháp thích hp ã c nghiên cu áp
dng.
Sau ây là mt s bin pháp, phng tin ph bin nht:
1. Thit b che chn
* Mc ích che chn:
- Cách ly vùng nguy him và ngi lao ng;
- Ngn nga ngi lao ng ri, tt, ngã hoc vt ri, vng bn vào ngi lao ng.
Tùy thuc vào yêu cu che chn mà cu t o ca thit b che chn n gin hay phc t p và c ch t o bi
các lo i vt liu khác nhau.
* Phân loi thit b che chn:
- Che chn t m thi hay di chuyn c nh che chn sàn thao tác trong xây dng;
- Che chn lâu dài hu nh không di chuyn nh bao che ca các b phn chuyn ng;
* Mt s yêu cu i vi thit b che chn:
- Ngn nga c tác ng xu do b phn ca thit b sn xut gây ra.
- Không gây tr ng i cho thao tác ca ngi lao ng.
- Không nh hng n nng sut lao ng, công sut ca thit b.
- D! dàng tháo, lp, s"a ch#a khi cn thit.
2. Thit b bo him hay thit b phòng nga
* Thit b bo him nhm mc ích:
- Ngn chn tác ng xu do s c ca quá trình sn xut gây ra; ngn chn, h n ch s c sn xut.
S c gây ra có th do: quá ti, b phn chuyn ng ã chuyn ng quá v trí gii h n, nhit  cao hoc
thp quá, cng  dòng in cao quá...
Khi ó thit b bo him t ng dng ho t ng ca máy, thit b hoc b phn ca máy.
* c im ca thit b bo him là quá trình t ng lo i tr nguy c s c hoc tai n n mt khi i tng
phòng nga vt quá gii h n quy nh.
Những biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp - Người đăng: daoktxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Những biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 9 10 377