Ktl-icon-tai-lieu

những điều cần biết về nước đá

Được đăng lên bởi tham-thu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3192 lần   |   Lượt tải: 11 lần
2.1 Nước đá và sử dụng nước
đá trong ngành thuỷ sản

2.1 Nước đá và sử dụng nước đá trong ngành Thuỷ sản

1

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
1. Nước đá và các đặc tính của nước đá
2. Giới thiệu các loại nước đá và sản xuất
nước đá
3. Các phương pháp ướp đá nguyên liệu
thuỷ sản
4. Tính toán khối lượng đá cần thiết trong
bảo quản
2

Tại sao làm lạnh thuỷ sản bằng nước đá?
Nước đá được sử dụng để bảo quản thuỷ sản vì
những lý do sau:
Hạ nhiệt độ
Thời gian bảo quản kéo dài
Nước đá tan có tác dụng giữ ẩm cho thuỷ sản
Một số tính chất vật lý có lợi của nước đá
ü Nước đá có khả năng làm lạnh lớn
ü Nước đá tan là một hệ tự điều chỉnh nhiệt độ
§  Tiện lợi
ü Ướp đá là phương pháp làm lạnh cơ động
ü Nguyên liệu để sản xuất nước đá luôn sẵn có
ü Nước đá là một phương pháp bảo quản thuỷ sản tương
đối rẻ tiền
ü Nước đá là một chất an toàn về mặt thực phẩm
§ 
§ 
§ 
§ 

2.1 Nước đá và sử dụng nước đá trong ngành Thuỷ sản

3

Nước đá và các thuộc tính của nước đá
Nước đá là gì?
Khi làm lạnh nước xuống nhiệt độ 0OC nước sẽ
chuyển từ pha lỏng sang pha rắn mà người ta
quen gọi là nước đá.
80 kcal nhiệt lượng

1 kg nước đá ở 0OC

Nước đá tan

Nước đá tan
chảy ở 0°C

1 kg nước
ở 0OC

2.1 Nước đá và sử dụng nước đá trong ngành Thuỷ sản

Nhiệt
lượng
cần thiết
để làm
tan chảy
nước đá
4

Nước đá và các thuộc tính của nước đá (tt)
Thuộc tính
Properties

Đơn vị theo
hệ mét

Nhận xét
Remarks

Metric Units

Tấn/m3

Khối lượng riêng/Density
Đá làm từ nước ngọt/Freshwater ice
Đá làm từ nước biển/Seawater ice
Nhiệt dung riêng/Specific heat of water

0,92
0,86-0,92
kcal/kg °C

0OC (nước chưa đóng băng/water, unfrozen)

1,0

0OC (nước đóng băng, nước đá /water, frozen, ice)

0,49

-20OC (nước đá/ice)

0,46

Ẩn nhiệt tan chảy/Latent heat of melting

Phụ thuộc vào độ mặn và lượng không khí có
trong đá.
Để tính lượng nước đá dùng ướp lạnh cá, giá
trị đủ chính xác là 0,5. Nhiệt dung riêng của
nước đá biển có thể cao hơn nhiều, gần với
điểm tan chảy.

80 kcal/kg

Hế số dẫn nhiệt/Thermal conductivity

Ở 0OC (40% nước bị đóng băng)

kcal/mhOC

0OC

1,91

-10OC

1,99

-20OC

2,08

Điểm tan chảy/Melting point

0OC

Điểm tan chảy của nước đá biển chưa được
xác định do hàm lượng muối thường không
đồng đều trong đá, mức trung bình là -2OC.

2.1 Nước đá và sử dụng nước đá trong ngành Thuỷ sản

5

Đặc điểm của nước đá lỏng có chứa
hàm lượng muối khác nhau
Nồng độ muối/Salt content (%)

0

1,5

3

Điểm tan chảy/Melting point (°C)

0

-0,81

-1,62

Khối lượng riêng/Density (g/l)

0,998

1,009

1,021

Nh...
2.1 Nước đá và s dng nước đá trong ngành Thu sn 1
2.1 Nước đá và s dng nước
đá trong ngành thu sn
những điều cần biết về nước đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những điều cần biết về nước đá - Người đăng: tham-thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
những điều cần biết về nước đá 9 10 816