Ktl-icon-tai-lieu

Nội tiết cơ bản (Giáo trình sau ĐH)

Được đăng lên bởi diemnhe95
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BQYTE
B:¢NH VI:¢N B";'CH M.AI

/'

..

NOI TIET CO BAN.
.

. .(GIAO TRiNH DAo T~O SAUD~ HQC)

..

-

II

Uft NOi - 2013

LOI

GIOI THI¥U

Trong ljch Sll hon 100 nam xay dung va phat tri8n, Benh vien Bach Mai luon
1:\ co sa dao tao Ion nhit cua Truong Dai hoc Y Ha NQi va ciing Ia dia chi tin c~y
cua hang trieu nguoi dan Vi~t Nam khi ho din diroc cham s6c sue khoe. Cung d6,
-Benh vien da ne; luc he;tro cac benh vien tuyen truce thong qua cong tac dao tao,
chi dao tuyen, tang cuong can bQ y t~ v~ co 56 va d~c biet tri8n khai mo hinh binh
vien v~ tinh.
Song song voi f)~ an "Xay dung m9t s6 Benh vien v~ tinh cua Benh vien Bach
Mai" dircc trien khai ru thang 8/2009 theo Quy~t dinh s6 27411QD-BYT ngay
3017/2009, Bq tnrong B9 Y t~ da giao cho Benh .vien.Bach mai nhiem vu Dao tao
bac sl chuyen khoa cApI, cap II, NQi tru benh vien voi muc dich nang cao nang lire
chuyen
mon cho can b9 y t~ va tang cuong chAtIUQ'ngdich vu kham chua m(}teach
).
.ben vung.
MQttrong cac muc tieu uu tien cua cong tac dito tao III chudn hoa heat d<lng
dao tao, chi dao tuy~n thong qua ap dung h~ th6ng quan ly ch§t hrong thea tieu
chuan qu6c t8 ISO 9001:2008; d~c bi~t ia bien soan, chudn hoa.cac chuong trlnh, hii
lieu dao tao v~ cac llnh yVC lam sang va e~n lam sang. Cac chuong trinh va tai li~u
dao tao dit duoc phe duyet boi HQi d6ng Khoa hoc cua BQ Y t~ d6 ap dung rong riii
trong cac co sa dao tao y hoc, D8n nay gAn 100 khung chuong trlnh, tai li~u dao tao
dit duoc bien soan, chudn h6a.
Sach uNv; tilt co ban" duoc cac Giao SU, Ti€n sy; Bac sy dang cong tac tai
Benh vien Bach Mai bien soan tren co so chirong trinh dao tao dii duoc HQi d6ng
Khoa hoc BQ Y t6 thAmdinh va phe duyet, thea phuong cham: ki~n thrrc cO'ban, h~.
th5ng; nQi dung chlnh xac, khoa hoc; c~p nh~t cac ti~n b9 khoa hoc, ky thu~t hi~n
d~i va thl,lC tien cua Vi~t Nam.
.
B~nh vi~n B~ch Mai xin chan thanh cam on cae tac gh\ dit danh nhi~u cong
suc hoan thanh cu6n sach; xin cam on cac Giao SU, Ti8n sy trong HQi dAng khoa
hQc dii dQc phan bi~n, nh~n xet va gop rihi~u y ki€n quy buu cho vi~c hoan thi~n
cu6n sach nay.
.
Chung toi mong nh~n duQ'c nhi6u y ki~n d6ng g6p cua dAng nghi~p, cac hQc
vien va d<lcgia d~ cu6n sach duQ'choan chinh hon trong lAnxudt ban sau.
Xin tran trQngcam on!
PGS. TS. NGUYEN QUOC ANH

.

..

GIAM DOC BENH VIEN BACH MAl

..'~ :
!:

•J

.I

.:

1

....
,.,

.J",

'. ' ,

., i': ..'

"1,

~

"

,I; :

;

.

.,

I,

".:

:1

,,',

';

,

I. :\

.i

'

,. .
"
";.'

;

~
.
• ;' .' ~.!

','

. .' .

I.'.

.,.

\...
Uft
NOi -
2013
II
..
-
. .(GIAO TRiNH DAo T~O SAUD~ HQC)
NOI TIET CO BAN.
..
.
BQYTE
B:¢NH VI:¢N B";'CH M.AI
/'
Nội tiết cơ bản (Giáo trình sau ĐH) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội tiết cơ bản (Giáo trình sau ĐH) - Người đăng: diemnhe95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Nội tiết cơ bản (Giáo trình sau ĐH) 9 10 98