Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm nguồn nước bởi Arsen ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Việt Hưng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ đề: Ô nhiễm nguồn nước bởi Arsen ở Việt Nam
Môn học Độc chất học thú ý
Nhóm 11
1.Trần Ngọc Dũng
2. Đỗ Mạnh Hùng
3. Nguyễn Việt Hưng
4. Phạm Thị Ngọc Bích
5. Nguyễn Thùy PHương
6. Theng Menghou
Email: Trandungwhitedhpt@gmail.com
Ngày gửi: 27/03/2015
Tóm tắt
Nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm nguồn nước bởi arsen ở thế giới nói chung Việt
Nam nói riêng cho thấy đây là một trong những nguyên nhân gây ra các ảnh hưởng
xấu tới sức khỏe con người. Là một thành phần tự nhiên của vỏ Trái Đất, chiếm 1.104 % tổng số nguyên tử trong vỏ trái đất, arsen tồn tại dưới dạng hợp chất vô cơ hay
hữu cơ, độc gấp 4 lần thủy ngân. Hoạt động của con người trong sản xuất và sinh
hoạt gần như đều tác động đến sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và thẩm
thấu trực tiếp lại cơ thể sống.Vì vậy việc xử lý lượng arsen là vô cùng cần thiết,trên
thực tế Việt Nam cũng đã tiến hành một số biện pháp làm ngăn ngừa, hạn chế nồng
độ arsen như tạo kết tủa/lắng,keo tụ/lắng,lọc,sử dụng năng lượng mặt trời, hấp phụ
oxi hóa,lọc màng...và đã thu được nhiều kết quả khả quan.
Từ khóa: Arsen,hợp chất arsen...
Sumary
Research on the issue of water pollution by arsenic in the world generally in
Vietnam in particular show that is one of the causes of the negative impact on human
health.As a natural component of the Earth's crust, making up 1.10-4% of the total
number of atoms in the earth's crust,arsen exists in the inorganic or organic
compounds form toxic mercury 4 times. Human activities in the production and
living almost all impact on the pollution of land, water, air and penetrates directly to
the living body. Therefore the handling of arsenic is essential, in fact Vietnam has
also conducted a number of measures to prevent and limit the concentration of
arsenic as precipitation / sedimentation, flocculation / sedimentation, filtration, using
solar energy, oxidative adsorption, membrane filtration ... and has gained positive
results.

Keywords: arsenic, arsenic compounds ...
I.Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, sự nhiễm độc Arsen xuất hiện như 1 sự cố môi
trường nghiêm trọng đối với sức khỏe của dân cư thế giới nói chung và Việt Nam ta
nói riêng. Theo các số liệu đã công bố, đã có khoảng 200.000 người ở Tây Bengan
(Ấn Độ) và hàng chục nghìn người ở Bangladesh bị nhiễm độc Arsen. Ước tính hàng
chục triệu người khác ở nhiều quốc gia trên thế giới ( Mỹ, Italia, Nhật, Ấn Độ, Trung
Quốc,...) đang sống trong môi trường có nguy cơ nhiễm Arsen. Ngay cả ở Việt Nam
cũng đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhi...
Chủ đề: Ô nhiễm nguồn nước bởi Arsen ở Việt Nam
Môn học Độc chất học thú ý
Nhóm 11
1.Trần Ngọc Dũng
2. Đỗ Mạnh Hùng
3. Nguyễn Việt Hưng
4. Phạm Thị Ngọc Bích
5. Nguyễn Thùy PHương
6. Theng Menghou
Email: Trandungwhitedhpt@gmail.com
Ngày gửi: 27/03/2015
Tóm tắt
Nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm nguồn nước bởi arsen ở thế giới nói chung Việt
Nam nói riêng cho thấy đây là một trong những nguyên nhân gây ra các ảnh hưởng
xấu tới sức khỏe con người. Là một thành phần tự nhiên của vỏ Trái Đất, chiếm 1.10-
4 % tổng số nguyên tử trong vỏ trái đất, arsen tồn tại dưới dạng hợp chất vô cơ hay
hữu cơ, độc gấp 4 lần thủy ngân. Hoạt động của con người trong sản xuất và sinh
hoạt gần như đều tác động đến sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và thẩm
thấu trực tiếp lại cơ thể sống.Vì vậy việc xử lý lượng arsen là vô cùng cần thiết,trên
thực tế Việt Nam cũng đã tiến hành một số biện pháp làm ngăn ngừa, hạn chế nồng
độ arsen như tạo kết tủa/lắng,keo tụ/lắng,lọc,sử dụng năng lượng mặt trời, hấp phụ
oxi hóa,lọc màng...và đã thu được nhiều kết quả khả quan.
Từ khóa: Arsen,hợp chất arsen...
Sumary
Research on the issue of water pollution by arsenic in the world generally in
Vietnam in particular show that is one of the causes of the negative impact on human
health.As a natural component of the Earth's crust, making up 1.10-4% of the total
number of atoms in the earth's crust,arsen exists in the inorganic or organic
compounds form toxic mercury 4 times. Human activities in the production and
living almost all impact on the pollution of land, water, air and penetrates directly to
the living body. Therefore the handling of arsenic is essential, in fact Vietnam has
also conducted a number of measures to prevent and limit the concentration of
arsenic as precipitation / sedimentation, flocculation / sedimentation, filtration, using
solar energy, oxidative adsorption, membrane filtration ... and has gained positive
results.
Ô nhiễm nguồn nước bởi Arsen ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô nhiễm nguồn nước bởi Arsen ở Việt Nam - Người đăng: Việt Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ô nhiễm nguồn nước bởi Arsen ở Việt Nam 9 10 743