Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập truyện ký

Được đăng lên bởi Ngôi Sao Cô Đơn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaùo aùn Ngöõ vaên 6
- Tuaàn: 32
- Tieát: 118

Ngaøy soaïn: 05/04/2010

ÔN TẬP TRUYỆN KÍ

I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
1. Kieán thöùc:
- Hình thành được những hiểu biết sơ lược về các thể loại truyện, kí trong loại hình tự sự.
- Hệ thống hoá các nội dung cơ bản và những nét đặc sắc về nghệ thuật của các tác phẩm
truyện, kí hiện đại đã học.
2. Kó naêng:
- Rèn luyện kĩ năng phân biệt truyện, kí và nhận biết được các thể loại này trong các loại
hình tự sự.
3. Giaùo duïc:
- GDHS ý thức học tập và biết vận dụng kiến thức một cách sáng tạo.
II. CHUAÅN BÒ:
1. GV: Taøi lieäu tham khaûo, bảng phụ
2. HS: SGK, soạn bài, lập bảng thống kê
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:
1. OÅn ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ: kết hợp bài mới
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung
HOAÏT ÑOÄNG 1: (25’)

1. Thống kê các tác phẩm truyện kí đã học:
? Em hãy thống kê các tác phẩm truyện và kí đã học.
HS: trình bày bảng thống kê đã chuẩn bị ở nhà.
GV nhận xét, bổ sung, đưa ra bảng thống kê mẫu
T.T Tác phẩm
Tác
Thể loại
Nội dung
giả
1
Bài học
Tô Hoài Truyện(đoạn Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng nhưng
đường đời
trích)
tính tình còn xốc nổi kiêu căng. Trò
đầu tiên
đùa ngỗ nghịch của Dế Mèn đã gây ra
(trích: Dế
cái chết thảm thương cho Dế Choắt và
Mèn phiêu
từ đó Dế Mèn rút ra bài học đường đời
lưu kí)
đầu tiên cho mình.
2
Sông nước Đoàn
Truyện ngắn Cảnh quan độc đáo của vùng Cà Mau
Cà
Mau Giỏi
(đoạn trích) với sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi
(trích: Đất
chít như mạng nhện, rừng đước trùng
rừng
điệp hai bên bờ và cảnh chợ Năm Căn
Phương
tấp nập, trù phú ngay trên mặt sông.
Nam)
3
Bức tranh Tạ Duy Truyện ngắn Tài năng hội hoạ, tâm hồn trong sáng
Tröôøng THCS Phan Ngoïc Hieån

Trang

GV: Nguyeãn Thò Thu Hieàn

Giaùo aùn Ngöõ vaên 6

của em gái Anh
tôi
4

Vượt thác Võ
(trích: Quê Quảng
nội)

5

Buổi học
cuối cùng

6

Cô Tô

7

Cây tre Việt Thép
Nam
Mới

8

Lòng yêu
I- Ê ren
nước
bua
( Trích: Bài (Nga)
báo thử lửa)

9

Lao xao
Duy
(trích: Tuổi Khán
thơ im lặng)

AnPhông
xơ Đôđê
(Pháp)
Nguyễn
Tuân

Ngaøy soaïn: 05/04/2010

và lòng nhân hậu ở cô em gái đã giúp
cho người anh vượt lên được lòng tự ái
và sự tự ti của mình.
Truyện
Hành trình ngược sông Thu Bồn vượt
(đoạn trích) thác của con thuyền do dượng Hương
Thư chỉ huy. Cảnh sông nước, sức
mạnh và vẻ đẹp của con người trong
cuộc vượt thác.
Truyện ngắn Buổi học tiếng pháp cuối cùng của lớp
học ở trường làng An-dát bị Phổ
chiếm đóng và hình ảnh thầy giáo Hamen qua cái nhìn tâm trạng của chú bé
Phrăng.
Kí
Vẻ đẹp tươi sáng, phong phú của cảnh
s...
Giaùo aùn Ngöõ vaên 6 Ngaøy soaïn: 05/04/2010
ÔN TẬP TRUYỆN KÍ
I. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
1. Kieán thöùc:
- Hình thành được những hiểu biết sơ lược về các thể loại truyện, kí trong loại hình tự sự.
- Hệ thống hoá các nội dung bản những nét đặc sắc về nghệ thuật của các tác phẩm
truyện, kí hiện đại đã học.
2. Kó naêng:
- Rèn luyện năng phân biệt truyện, nhận biết được các thể loại này trong các loại
hình tự sự.
3. Giaùo duïc:
- GDHS ý thức học tập và biết vận dụng kiến thức một cách sáng tạo.
II. CHUAÅN BÒ:
1. GV: Taøi lieäu tham khaûo, bảng phụ
2. HS: SGK, soạn bài, lập bảng thống kê
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:
1. OÅn ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ: kết hợp bài mới
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung
HOAÏT ÑOÄNG 1: (25’)
1. Thống kê các tác phẩm truyện kí đã học:
? Em hãy thống kê các tác phẩm truyện và kí đã học.
HS: trình bày bảng thống kê đã chuẩn bị ở nhà.
GV nhận xét, bổ sung, đưa ra bảng thống kê mẫu
T.T Tác phẩm Tác
giả
Thể loại Nội dung
1 Bài học
đường đời
đầu tiên
(trích: Dế
Mèn phiêu
lưu kí)
Tô Hoài Truyện(đoạn
trích)
Dế Mèn vẻ đẹp cường tráng nhưng
tính tình còn xốc nổi kiêu căng. T
đùa ngỗ nghịch của Dế Mèn đã gây ra
cái chết thảm thương cho Dế Choắt
từ đó Dế Mèn rút ra bài học đường đời
đầu tiên cho mình.
2 Sông nước
Mau
(trích: Đất
rừng
Phương
Nam)
Đoàn
Giỏi
Truyện ngắn
(đoạn trích)
Cảnh quan độc đáo của vùng Mau
với sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi
chít như mạng nhện, rừng đước trùng
điệp hai bên bờ cảnh chợ Năm Căn
tấp nập, trù phú ngay trên mặt sông.
3 Bức tranh Tạ Duy Truyện ngắn Tài năng hội hoạ, tâm hồn trong sáng
Tröôøng THCS Phan Ngoïc Hieån Trang GV: Nguyeãn Thò Thu Hieàn
- Tuaàn: 32
- Tieát: 118
Ôn tập truyện ký - Trang 2
Ôn tập truyện ký - Người đăng: Ngôi Sao Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập truyện ký 9 10 179