Ktl-icon-tai-lieu

Ong đốt

Được đăng lên bởi thaiphutho83
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
ONG ÑOÁT
TS. Traàn Quang Bính
1. Muïc tieâu toång quaùt :
Bieát ñöôïc caùc trieäu chöùng vaø daáu hieäu laâm saøng taïi choã vaø toaøn thaân cuûa ong ñoát.
2. Muïc tieâu chuyeân bieät :
2.1 Thaùi ñoä: caàn nhaän ñònh ong ñoát laø moät caáp cöùu noäi khoa caàn phaûi ñöôïc chaån ñoaùn
nhanh vaø xöû trí kòp thôøi, ñuùng caùch.
2.2 Hieåu bieát: ñoäc toá cuûa ong coù theå gaây ra phaûn öùng taïi choã vaø toaøn thaân, beänh caûnh
laâm saøng naëng hay nheï coù theå tuøy thuoäc vaøo soá löôïng noát ñoát, loaïi ong, vaø ñaëc bieät laø
cô ñòa cuûa naïn nhaân laø cô ñòa dò öùng hoaëc khoâng.
2.3 Kyõ naêng :
- bieát xöû trí caáp cöùu trong tröôøng hôïp beänh nhaân coù phaûn öùng phaûn veä vaø bieát caùch
ñaùnh giaù theo doõi caùc phaûn öùng tieán trieån muoän xaåy ra trong nhöõng ngaøy sau ñeå coù caùc
chæ ñònh ñieàu trò phuø hôïp.
NOÄI DUNG
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Cuõng nhö ôû caùc nöôùc coù khí haäu oân hoøa, ôû nöôùc ta haøng naêm coù nhieàu tröôøng hôïp
coân truøng caùnh maøng ñoát (Hymenoptera - chuû yeáu laø ong) gaây töû vong do khoâng ñöôïc
xöû trí kòp thôøi vaø ñuùng caùch. ÔÛ Anh töø naêm 1959 – 1972 coù 61 tröôøng hôïp töû vong do
ong ñoát. ÔÛ Myõ moãi naêm coù khoûang töø 40-50 tröôøng hôïp töû vong moät naêm do ong ñoát.
Phaûn öùng phaûn veä do ong ñoát thöôøng laø nguyeân nhaân gaây töû vong hôn laø taùc duïng ñoäc
tröïc tieáp töø baát kyø ñoäc toá cuûa chuùng. ÔÛ caùc nöôùc töû vong vì phaûn öùng phaûn veä do ong
ñoát coù leõ chöa ñöôïc ghi nhaän ñaày ñuû vì nguyeân nhaân coân truøng ñoát khoâng ñöôïc nghi
ngôø khi töû vong, phaàn lôùn tröôøng hôïp ñöôïc giaû ñònh laø nhoài maùu cô tim hoaëc tai bieán
maïch maùu naõo. Ñoäc toá cuûa ong cuõng coù taùc duïng ñoäc tröïc tieáp nhöng thöôøng khoâng
thaáy ôû ngöôøi tröø khi bò ñoát raát nhieàu thöôøng haøng traêm noát, nhö trong tröôøng hôïp bò taán
coâng bôûi caû ñaøn ong maät Apis mellifera scutellata (Africanized honey bees) ôû Trung
vaø Nam Myõ.
Ong thuoäc loïai coân truøng caùnh maøng thuoäc hoï Apidae (vd ong maät Apis mellifera)
vaø Vespidae (vd ong baép caøy, voø veõ Paravespula vulgaris).
Ong voø veõ cuûa Vieät Nam ñöôïc ñònh danh laø Vespa affinis
, coù maët ôû nhieàu tænh
thaønh phía nam cuûa nöôùc ta.
Ñoäc toá cuûa ong ñöôïc tieâm tröïc tieáp baèng kim ôû ñuoâi ong vaøo cô theå. Ong tieâm moãi
laàn khoaûng 50 μg ñoäc toá, vaø ñeå laïi kim trong da cuûa naïn nhaân, nhöng ong voø veõ vaø ong
baép caøy coù theå ruùt kim ra vaø ñoát nhieàu laàn lieân tieáp.
Ñoäc toá cuûa ong goàm:
Ong đốt - Trang 2
Ong đốt - Người đăng: thaiphutho83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ong đốt 9 10 534