Ktl-icon-tai-lieu

Oxy liệu pháp

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
OXY liệu pháp
Mục đích của oxy liệu pháp là bảo đảm cung cấp oxy đầy đủ cho tế bào qua sự
oxy hóa máu ... Lượng Oxy cần thiết để sửa chữa tình trạng giảm Oxy máu sẽ tùy
thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Cách tốt nhất để đánh giá hiệu quả của Oxy liệu
pháp là dựa vào khí máu động mạch hoặc theo dõi bằng Oxy kế. Dựa vào hai phương
pháp trên ta có thể chỉnh lượng Oxy cho thích hợp.

1. Chỉ định của Oxy liệu pháp
Chỉ định của Oxy liệu pháp là tình trạng giảm Oxy máu. Giảm Oxy máu là tình
trạng giảm áp lực riêng phần của oxy trong máu động mạch (PaO2) thấp hơn giá trị
bình thường. Chúng ta có thể tính gần đúng PaO2 khi bệnh nhân thở khí trời và ở độ
cao ngang với mặt biển bằng công thức sau:
PaO2 = 103,5 - (0,42x tuổi ) + (-) 4 (Sorbini, C.A..,1968)
Lượng Oxy cần thiết để sửa chữa tình trạng giảm Oxy máu sẽ tùy thuộc vào
tình trạng của bệnh nhân. Cách tốt nhất để đánh giá hiệu quả của Oxy liệu pháp là dựa
vào khí máu động mạch hoặc theo dõi bằng Oxy kế. Dựa vào hai phương pháp trên ta
có thể chỉnh lượng Oxy cho thích hợp.
Các chỉ định khác của Oxy liệu pháp là: giảm công cơ tim, giảm công cơ hấp.
Giảm Oxy máu có thể gây tăng thông khí và cung lượng tim khi cơ thể còn bù trừ
được. Do đó khi tăng PaO2 năng lượng (cơ) cần thiết cho hoạt động của hệ tim mạch
và hô hấp được giảm thiểu.

2. Các thiết bị cung cấp oxy dòng thấp
Thiết bị cung cấp oxy dòng thấp là thiết bị chỉ đáp ứng một phần dòng hít vào
của bệnh nhân, kiểu thở và tần số thở sẽ ảnh hưởng tới FiO2.
a. Kính Oxy - Ống thông Oxy

Kính Oxy là một ví dụ điển hình của thiết bị cung cấp Oxy dòng thấp. Kính
Oxy được gài ở môi trên của bệnh nhân, có hai chấu hơi cong được đặt vào hai lỗ mũi.
Oxy với dòng từ 1-6L/phút sẽ được chảy vào mũi bệnh nhân đổ đầy "khoảng chứa giải
phẫu"
Khoảng chứa giải phẫu bao gồm mũi hầu, miệng hầu. Người lớn khoang chứa
giải phẫu này khoảng 50ml. Một chu kỳ thở luôn có một giai đoạn ngừng thở giữa chu
kỳ thở ra và thở vào. Ở giai đoạn này, khoang chứa giải phẩu sẽ được đổ đầy bằng
Oxy. Do đó 50 ml đầu tiên của mỗi chu kỳ hít vào sẽ hoàn toàn là Oxy, sau đó là Oxy
trộn với khí trời. Fi02 sẽ thay đổi phụ thuộc vào tần số thở và Vt của bệnh nhân. Fio2
được tính gần đúng bằng quy tắc số 4. Quy tắc phát biểu như sau (Coi nồng độ Oxy
khí trời là 20% cứ cho bệnh nhân thở thêm 1l/phút thì FiO2 tăng thêm 4% ví dụ: nếu
bệnh nhân thở khí trời, FiO2 = 21% nếu bệnh nhân thở Oxy qua kính với dòng 1
lit/phút thì Fi02 là 24% còn nếu bệnh nhân thở Oxy qua kính với dòng là 6l/phút thì
FiO2 = 20 + 4...
OXY liu pháp
Mc đích ca oxy liu pháp là bo đảm cung cp oxy đầy đủ cho tế bào qua s
oxy hóa máu ... Lượng Oxy cn thiết để sa cha tình trng gim Oxy máu s tùy
thuc vào tình trng ca bnh nhân. Cách tt nht để đánh giá hiu qu ca Oxy liu
pháp là da vào khí máu động mch hoc theo dõi bng Oxy kế. Da vào hai phương
pháp trên ta có th chnh lượng Oxy cho thích hp.
1. Ch định ca Oxy liu pháp
Ch định ca Oxy liu pháp là tình trng gim Oxy máu. Gim Oxy máu là tình
trng gim áp lc riêng phn ca oxy trong máu động mch (PaO2) thp hơn giá tr
bình thường. Chúng ta có th tính gn đúng PaO2 khi bnh nhân th khí tri và độ
cao ngang vi mt bin bng công thc sau:
PaO2 = 103,5 - (0,42x tui ) + (-) 4 (Sorbini, C.A..,1968)
Lượng Oxy cn thiết để sa cha tình trng gim Oxy máu s tùy thuc vào
tình trng ca bnh nhân. Cách tt nht để đánh giá hiu qu ca Oxy liu pháp là da
vào khí máu động mch hoc theo dõi bng Oxy kế. Da vào hai phương pháp trên ta
có th chnh lượng Oxy cho thích hp.
Các ch định khác ca Oxy liu pháp là: gim công cơ tim, gim công cơ hp.
Gim Oxy máu có th gây tăng thông khí và cung lượng tim khi cơ th còn bù tr
được. Do đó khi tăng PaO2 năng lượng (cơ) cn thiết cho hot động ca h tim mch
và hô hp được gim thiu.
2. Các thiết b cung cp oxy dòng thp
Thiết b cung cp oxy dòng thp là thiết b ch đáp ng mt phn dòng hít vào
ca bnh nhân, kiu th và tn s th s nh hưởng ti FiO2.
a. Kính Oxy - ng thông Oxy
Oxy liệu pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Oxy liệu pháp - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Oxy liệu pháp 9 10 410