Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC

Được đăng lên bởi sadecnhung
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học 2011:19a 176-184

Trường Đại học Cần Thơ

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CÓ
KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG KHUẨN
Ngô Thị Phương Dung 1, Huỳnh Thị Yến Ly1 và Huỳnh Xuân Phong1
F
0
P

P

P
2T

2T
P

P

ABSTRACT
This research included the isolation of lactic acid bacteria from fermented foods and
lyophilized bacteria products, the examination of ability producing antibacterial
substances, H 2 O 2 and bacteriocin by agar spot test and well diffusion agar test using the
indicated Bacillus subtilis, the identification at genus level of the growth of bacterial
isolates having high antagonistic activity based on the study of the growth of bacteria in
different conditions of temperature, pH, NaCl, NaN 3 , manitol, gas production in
fermentation from glucose and indole test. As the result, 46 strains of lactic acid bacteria
were isolated and examined for production of antibacterial substances. 23 strains
performed well the antibacterial activity against the indicator, of which, 10 strains were
able to produce antibacterial substances. Strain DC213A was noted with the significantly
highest antibacterial activity. 10 selected strains were classified belonging to the genera
of Leuconostoc, Enterococcus, Lactobacillus and Streptococcus.
Keywords: Antibacterial substances, Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc,
Streptococcus
Title: Isolation and selection of lactic acid bacteria producing anti-bacterial substances
R

R

R

R

R

R

TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung phân lập vi khuẩn lactic từ các sản phẩm lên men và
sản phẩm men tiêu hóa đông khô, kiểm tra khả năng sản sinh các chất kháng khuẩn,
H 2 O 2 và bacteriocin từ các dòng phân lập bằng hai phương pháp nhỏ giọt và khuếch tán
trên giếng thạch kết hợp với vi khuẩn chỉ thị Bacillus subtilis, định danh cấp độ giống các
dòng phân lập có hoạt tính kháng khuẩn dựa trên khảo sát sự phát triển của vi khuẩn ở
các mức độ khác nhau của nhiệt độ, pH, NaCl, NaN 3 , manitol, khả năng sinh khí khi lên
men đường glucose và thử nghiệm indole. Kết quả phân lập được 46 dòng vi khuẩn lactic
và được kiểm tra tính kháng khuẩn. 23 dòng biểu hiện tính kháng khuẩn chỉ thị
B. subtilis, trong đó 10 dòng có khả năng tổng hợp bacteriocin. Dòng DC213A được ghi
nhận có tính kháng khuẩn mạnh nhất. Kết quả định danh cho thấy 10 dòng này thuộc các
giống Leuconostoc, Enterococcus, Lactobacillus và Streptococcus.
Từ khóa: Antibacterial substances, Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc,
Streptococcus
R

R

R

R

R

R
...
Tạp chí Khoa học 2011:19a 176-184 Trường Đại học Cần Thơ
176
PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC CÓ
KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG KHUẨN
Ngô Thị Phương DungP0F
1
P, Huỳnh Thị Yến Ly2TP
1
P2T Huỳnh Xuân PhongP
1
ABSTRACT
This research included the isolation of lactic acid bacteria from fermented foods and
lyophilized bacteria products, the examination of ability producing antibacterial
substances, HR
2
ROR
2
R and bacteriocin by agar spot test and well diffusion agar test using the
indicated Bacillus subtilis, the identification at genus level of the growth of bacterial
isolates having high antagonistic activity based on the study of the growth of bacteria in
different conditions of temperature, pH, NaCl, NaN
R
3
R, manitol, gas production in
fermentation from glucose and indole test. As the result, 46 strains of lactic acid bacteria
were isolated and examined for production of antibacterial substances. 23 strains
performed well the antibacterial activity against the indicator, of which, 10 strains were
able to produce antibacterial substances. Strain DC213A was noted with the significantly
highest antibacterial activity. 10 selected strains were classified belonging to the genera
of Leuconostoc, Enterococcus, Lactobacillus and Streptococcus.
Keywords: Antibacterial substances, Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc,
Streptococcus
Title: Isolation and selection of lactic acid bacteria producing anti-bacterial substances
TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung phân lập vi khuẩn lactic từ các sản phẩm lên men và
sản phẩm men tiêu hóa đông khô, kiểm tra khả năng sản sinh các chất kháng khuẩn,
HR
2
ROR
2
R bacteriocin từ các dòng phân lập bằng hai phương pháp nhỏ giọt và khuếch tán
trên giếng thạch kết hợp với vi khuẩn chỉ thị Bacillus subtilis, định danh cấp độ giống các
dòng phân lập hoạt tính kháng khuẩn dựa trên khảo sát sự phát triển của vi khuẩn
các mức độ khác nhau của nhiệt độ, pH, NaCl, NaNR
3
R, manitol, khả năng sinh khíR
Rkhi lên
men đường glucose và thử nghiệm indole. Kết quả phân lập được 46 dòng vi khuẩn lactic
được kiểm tra tính kháng khuẩn. 23 dòng biểu hiện tính kháng khuẩn chỉ th
B. subtilis, trong đó 10 dòng khả năng tổng hợp bacteriocin. Dòng DC213A được ghi
nhận có tính kháng khuẩn mạnh nhất. Kết quả định danh cho thấy 10 dòng này thuộc các
giống Leuconostoc, Enterococcus, Lactobacillus và Streptococcus.
Từ khóa: Antibacterial substances, Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc,
Streptococcus
1 0BGIỚI THIỆU
Ngày nay, ngộ độc thực phẩm đã trở thành một trong những vấn đề cấp thiết cần
được giải quyết để bảo vsức khỏe con người. Bên cạnh đó, việc dùng chất bảo
quản thực phẩm hóa học đang bị hạn chế sdụng những tác dụng phụ không
lợi của nó. Vì vậy, việc tìm ra những chất bảo quản vừa an toàn, vừa hiệu quả đang
là vấn đề thách thức cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
1
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC - Người đăng: sadecnhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC 9 10 402