Ktl-icon-tai-lieu

Phôi thai hệ tiêu hóa

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph«I thai hÖ tiªu ho¸
ThS. Trịnh Sinh Tiên
Môc tiªu
1.

Nªu ®­îc nguån gèc biÓu m« vµ sù t¹o h×nh, t¹o m« c¸c ®o¹n èng
tiªu ho¸ chÝnh thøc, gan, tuþ, mËt.

2. Liªn quan vÒ vÞ trÝ gi÷a c¸c ®o¹n èng tiªu ho¸ vµ gi÷a chóng víi gan,
tuþ, mËt.
3. Nh÷ng ph¸t triÓn bÊt th­êng hay gÆp ë hÖ tiªu ho¸.
4. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c m¹c treo ruét.

§¹i c­¬ng
- Sù khÐp ph«i 3 l¸ d¹ng ®Üa thµnh d¹ng
èng. (TuÇn 3)
- èng ruét nguyªn thuû (néi b×) tõ mµng
häng miÖng ®Õn mµng nhíp: 3 ®o¹n.

■ Ruét tr­íc

(§M th©n t¹ng): vïng

mang, hÖ h« hÊp, thùc qu¶n, d¹ dµy, t¸
trµng (®o¹n trªn), gan, ®­êng mËt, tuþ.

■ Ruét gi÷a (§M m¹c treo ruét trªn):
Ruét tõ t¸ trµng (ngay d­íi miÖng èng
mËt chñ) ®Õn chç nèi 1\3 gi÷a vµ 1\3 xa
®¹i trµng ngang.

■ Ruét sau

(§M m¹c treo ruét d­íi):

1\3 xa ®¹i trµng ngang, ®¹i trµng xuèng,
trùc trµng, ®o¹n trªn èng hËu m«n.
(§o¹n d­íi èng hËu m«n: ngo¹i b×)

■ T¹o m« hÖ tiªu ho¸:
+ Néi b×: biÓu m« vµ tuyÕn
+ Trung b×: m« liªn kÕt, c¬

Thùc qu¶n
1. T¹o c¬ quan, m«.
- V¸ch khÝ-thùc qu¶n ng¨n ®«i ®o¹n sau
ruét tr­íc: khÝ qu¶n, thùc qu¶n.
- Thùc qu¶n dµi ra do lång ngùc h¹ thÊp.
- T¹o m«.

2. BÊt th­êng.
V¸ch khÝ-thùc qu¶n lïi ra sau → tÞt.
V¸ch t¹o ra kh«ng hoµn toµn → rß .

TÞt, kh«ng rß

TÞt d­íi, rß trªn

■ TÞt thùc qu¶n ®¬n thuÇn, kh«ng rß.
■ TÞt thùc qu¶n ®o¹n d­íi, rß khÝ-thùc
qu¶n ®o¹n trªn.
■ TÞt thùc qu¶n ®o¹n gi÷a, rß khÝ thùc
qu¶n ®o¹n d­íi.
■ TÞt thùc qu¶n ®o¹n gi÷a, rß phÕ-thùc
qu¶n
■ Rß khÝ-thùc qu¶n kÐp.

3. L©m sµng bÊt th­êng.
§a èi, n«n vät sím, sÆc.

TÞt gi÷a, rß d­íi

TÞt gi÷a, rß phÕ-TQ

Rß kÐp

D¹ dµy, t¸ trµng
1. T¹o d¹ dµy.
■ T¹o d¹ dµy: tuÇn 4, ë ruét tr­íc d­íi v¸ch
ngang.
■ T¹o bê cong lín (thµnh sau), bê cong nhá
(thµnh tr­íc).
■ §¸y vÞ, t©m vÞ: BiÖt ho¸ tõ bê cong lín.
■ D¹ dµy xoay theo trôc däc: 900 chiÒu kim
®ång hå. Bê cong lín sang tr¸i, bê cong nhá
sang ph¶i.
■ D¹ dµy xoay theo trôc tr­íc - sau: bê cong
lín h¹ xuèng, bê cong nhá nh« lªn.

D©y TK 10

KhuyÕt t©m vÞ
§¸y vÞ

2. T¹o t¸ trµng.
(Cuèi ruét tr­íc vµ ®Çu ruét gi÷a): U, cong vÒ
phÝa bªn ph¶i.

3. BÊt th­êng.

Bê cong nhá
Bê cong
lín

- HÑp m«n vÞ bÈm sinh: do ph× ®¹i c¬ vßng.
- Nh©n ®«i d¹ dµy… (hiÕm)

4. L©m sµng bÊt th­êng.
HÑp m«n vÞ: TrÎ bó no l¹i n«n ra.

Th©n vÞ

Gan vµ tói mËt
1. T¹o c¬ quan vµ m«:
■ Gi÷a tuÇn thø 3, néi b× ®Çu xa ruét
tr­íc xuÊt hiÖn mÇm gan nguyªn
thñy, c¸c d©y tÕ bµo gan ph¸t triÓn
trong v¸ch ngang xÎ TM no·n hoµng
vµ TM rèn thµnh c¸c xoang m¸u.
D©y tb gan vµ xoang m¸u t¹o m«
gan. M« LK cña gan ph¸t sinh tõ
trung m« v¸ch ngang.
■ C...
Ph«I thai hÖ tiªu ho¸
ThS. Trịnh Sinh Tiên
Môc tiªu
1. Nªu ®îc nguån gèc biÓu m« vµ sù t¹o h×nh, t¹o m« c¸c ®o¹n èng
tiªu ho¸ chÝnh thøc, gan, tuþ, mËt.
2. Liªn quan vÒ vÞ trÝ gi÷a c¸c ®o¹n èng tiªu ho¸ vµ gi÷a chóng víi gan,
tuþ, mËt.
3. Nh÷ng ph¸t triÓn bÊt thêng hay gÆp ë hÖ tiªu ho¸.
4. nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c m¹c treo ruét.
Phôi thai hệ tiêu hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phôi thai hệ tiêu hóa - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phôi thai hệ tiêu hóa 9 10 360