Ktl-icon-tai-lieu

Phôi thai học

Được đăng lên bởi long10cd11
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph«I thai hÖ tiªu ho¸
ThS. Trịnh Sinh Tiên

1.

Môc

tiªu

Nªu ®îc nguån gèc biÓu m« vµ qu¸ tr×nh t¹o h×nh, t¹o m« c¸c ®o¹n èng tiªu ho¸
chÝnh

thøc,

gan,

tuþ

vµ

c¸c

®êng

dÉn

mËt.

Gi¶i thÝch ®îc nh÷ng liªn quan vÒ vÞ trÝ gi÷a c¸c ®o¹n èng tiªu ho¸ vµ gi÷a chóng
víi

gan,

tuþ

vµ

c¸c

®êng

dÉn

mËt.

Gi¶i thÝch ®îc nh÷ng ph¸t triÓn bÊt thêng hay gÆp ë hÖ tiªu ho¸.
M« t¶ ®îc sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c m¹c treo ruét.

ThuËt ng÷ vµ ch÷ viÕt t¾t
§M: §éng m¹ch.
TM: TÜnh m¹ch
§M m¹c treo ruét trªn = §M m¹c treo trµng trªn
§M m¹c treo ruét díi = §M m¹c treo trµng díi
Nô tuþ bông = Nô tuþ tríc
Nô tuþ lng = Nô tuþ sau
Thµnh bông lng = Thµnh bông sau
M¹c treo ruét bông = M¹c treo trµng tríc
M¹c treo ruét lng = M¹c treo trµng sau
Trôc däc = Trôc ®Çu-®u«i

§¹i c¬ng

- Sù khÐp ph«i 3 l¸ d¹ng ®Üa thµnh d¹ng èng.
(TuÇn 3)
- èng ruét nguyªn thuû (néi b×) tõ mµng häng
miÖng ®Õn mµng nhíp: 3 ®o¹n.

- Ruét tríc

(§M th©n t¹ng): vïng mang, hÖ

h« hÊp, thùc qu¶n, d¹ dµy, t¸ trµng (®o¹n trªn),
gan, ®êng mËt, tuþ.

- Ruét gi÷a

(§M m¹c treo ruét trªn): Ruét

tõ t¸ trµng (ngay díi miÖng èng mËt chñ) ®Õn
chç nèi 1\3 gi÷a vµ 1\3 xa ®¹i trµng ngang.

- Ruét sau (§M m¹c treo ruét díi): 1\3 xa
®¹i trµng ngang, ®¹i trµng xuèng, trùc trµng,
®o¹n trªn èng hËu m«n.

(§o¹n díi èng hËu m«n: ngo¹i b×)

-T¹o m« hÖ tiªu ho¸:
-Néi b×: biÓu m« vµ tuyÕn
-Trung b×: m« liªn kÕt, c¬

Thùc qu¶n

1. T¹o c¬ quan, m«.
- V¸ch khÝ-thùc qu¶n ng¨n ®«i ®o¹n sau ruét tríc: khÝ qu¶n, thùc qu¶n.
- Thùc qu¶n dµi ra do lång ngùc h¹ thÊp.
- T¹o m«.

2. BÊt thêng.
TÞt do v¸ch khÝ-thùc qu¶n lïi ra sau, rß do v¸ch
t¹o ra kh«ng hoµn toµn.

TÞt, kh«ng
rß

- TÞt thùc qu¶n ®¬n thuÇn, kh«ng rß.

TÞt díi, rß trªn

- TÞt thùc qu¶n ®o¹n díi, rß khÝ-thùc qu¶n ®o¹n
trªn.
- TÞt thùc qu¶n ®o¹n gi÷a, rß khÝ thùc qu¶n ®o¹n
díi.
- TÞt thùc qu¶n ®o¹n gi÷a, rß phÕ-thùc qu¶n
- Rß khÝ-thùc qu¶n kÐp.

3. L©m sµng bÊt thêng.
§a èi, n«n vät sím, sÆc.

TÞt gi÷a, rß díi

TÞt gi÷a, rß phÕTQ

Rß
kÐp

D¹ dµy, t¸ trµng

1. T¹o d¹ dµy.
- T¹o d¹ dµy: tuÇn 4, ruét tríc díi v¸ch ngang.
- T¹o bê cong lín (thµnh sau), bê cong nhá (thµnh tríc):
tuÇn 5.
- §¸y vÞ, t©m vÞ: tuÇn 7, biÖt ho¸ tõ bê cong lín.
- D¹ dµy xoay theo trôc däc: 900 chiÒu kim ®ång hå. Bê
cong lín sang tr¸i, bê cong nhá sang ph¶i.
- D¹ dµy xoay theo trôc tríc - sau: bê cong lín h¹
xuèng, bê cong nhá nh« lªn.

2. T¹o t¸ trµng.
(cuèi ruét tríc vµ ®Çu ruét gi÷a): C, m¹c nèi lín (m¹c
treo d¹ dµy lng), tói m¹c nèi.

3. BÊt thêng.
- HÑp m«n vÞ bÈm sinh: do ph× ®¹i c¬...
Ph«I thai hÖ tiªu ho¸
ThS. Trịnh Sinh Tiên
1. Môc tiªu
Nªu ®îc nguån gèc biÓu qu¸ tr×nh t¹o nh, t¹o c¸c ®o¹n èng tiªu ho¸
chÝnh thøc, gan, tuþ c¸c ®êng dÉn mËt.
Gi¶i thÝch ®îc nh÷ng liªn quan trÝ gi÷a c¸c ®o¹n èng tiªu ho¸ gi÷a chóng
víi gan, tuþ c¸c ®êng dÉn mËt.
Gi¶i thÝch ®îc nh÷ng ph¸t triÓn bÊt thêng hay gÆp ë tiªu ho¸.
®îc nh thµnh ph¸t triÓn cña c¸c m¹c treo ruét.
Phôi thai học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phôi thai học - Người đăng: long10cd11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phôi thai học 9 10 823