Ktl-icon-tai-lieu

Phụ nữ mãn kinh

Được đăng lên bởi Tùng Sâu Đo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niêu đất sau khi luộc sạch được lót một lớp giềng nát ở bên
dưới để cá không bị cháy, rồi đến sườn lợn và cá. Cá trắm sau
khi làm sạch, bỏ đầu và đuôi, chỉ lấy khúc giữa, cắt thành từng
khúc vừa ăn. Trên cùng là lớp giềng, gừng, hành khô giã nhỏ.
Sau đó cho thêm mắm muối gia vị cho vừa ăn, có thể thêm vào
nước cốt dừa và chút thịt mỡ nếu bạn muốn có món cá kho béo
ngậy. Đặc biệt là phải có nước chua, bạn có thể sử dụng nước
chanh cho thơm, và nếu muốn có món cá kho đúng vị của
làng Vũ Đại, hãy đến đây tham khảo cách làm gia vị truyền
thống của người dân nơi đây nhé.
Trong quá trình kho cá bạn nên thường xuyên chú ý, vì thời gian
kho kéo dài trong khoảng 14 – 16 tiếng, chính vì vậy mà bạn nên
hòa nước cùng nước dùng (kẹo đắng) , nước cốt chua ( nếu có
được gia vị cổ truyền hòa cùng là ngon nhất) sau đó dưới liên
tục vào niêu cá để đảm bảo miếng cá luôn được sấp nước cùng
gia vị. Như vậy cá khi kho xong vừa săn chắc lại vừa không bị
khô và ngấm đều gia vị ăn sẽ rất đậm đà.

Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖchµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 -11
KÝnh tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o!
Tha c¸c b¹n häc sinh!
Ngay tõ khi cßn n»m trong n«i, mçi chóng ta ®· thÊm ®îm bao bµi
häc nghÜa t×nh vÒ truyÒn thèng “t«n s träng ®¹o” qua lêi ru Çu ¬i
cña bµ, cña mÑ.
Råi khi c¾p s¸ch tíi trêng,qua tõng lêi gi¶ng cña thÇy c« ®· gióp
chóng em hiÓu ®îc ý nghÜa lín lao cña c©u tôcng÷:“nhÊt tù vi s, b¸n
tù vi s”, “kh«ng thÇy ®è mµy lµm lªn”…
Mçi n¨m häc lµ mét nÊc thangtrªn hµnh tr×nh ®i t×m tri thøc,
bªn chóng em, thÇy c« lµ ®iÓm tùa, lµ tÊm g¬ng s¸ng, lµ ngän löa cña
t×nh yªu th¬ng Êm ¸p, tiÕp thªm cho chóng em niÒm tin vµ nghÞ
lùc ®Õn víi t¬ng lai.
Khã cã thÓ nãi thµnh lêi
nh÷ng suy nghÜ, nh÷ng c¶m xóc d¹t dµo cña chóng em trong ngµy
vui h«m nay. C«ng ¬n cña thÇy c« kh«ng g× kÓ xiÕt. ChØ biÕt r»ng sù
trëng thµnh cña mçi thÕ hÖ häc sinh h«m nay sÏ lµ nh÷ng chïm qu¶
ngät, nh÷ng mïa vµng béi thu d©ng lªn ®Òn ®¸p nghÜa t×nh s©u nÆng
®èi víi c¸c thÇy c«- nh÷ng ngêi cha, ngêi mÑ thø hai ®¸ng kÝnh cña
cña chóng em
H«m nay, chóng em – nh÷ng häc sinh líp 3B trêng tiÓu häc Vò Vinh
xin ®îc göi tíi c¸c thÇyc« gi¸o lêi kÝnh chóc søc khoÎ, lßng biÕt ¬n
s©u s¾c qua lêi ca tiÕng h¸t cña m×nh.
Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ chµo mõng gåm cã 2 tiÕt môc:
1 .Móa “M¸i trêng mÕn yªu”
2.Tèp ca “C« gi¸o em”

Xin kÝnh mêi c¸cthÇy c« gi¸o, c¸c b¹n cïng thëng thøc

“nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu
Việt Nam”Phụ nữ ở tuổi 40 có nhiều chuyển biến về tình hình sức khoẻ

cũng như sinh l...
Niêu đất sau khi luộc sạch được lót một lớp giềng nát bên
dưới để không bị cháy, rồi đến sườn lợn cá. trắm sau
khi làm sạch, bỏ đầu đuôi, chỉ lấy khúc giữa, cắt thành từng
khúc vừa ăn. Trên cùng lớp giềng, gừng, hành khô giã nhỏ.
Sau đó cho thêm mắm muối gia vị cho vừa ăn, có thể thêm vào
nước cốt dừa chút thịt mỡ nếu bạn muốn có món kho béo
ngậy. Đặc biệt phải nước chua, bạn th sử dụng nước
chanh cho thơm, và nếu muốn món kho đúng v của
làng Vũ Đại, hãy đến đây tham khảo cách làm gia vị truyền
thống của người dân nơi đây nhé.
Trong quá trình kho cá bạn nên thường xuyên chú ý, vì thời gian
kho kéo dài trong khoảng 14 – 16 tiếng, chính vì vậy mà bạn nên
hòa nước cùng nước dùng (kẹo đắng) , nước cốt chua ( nếu
được gia vị cổ truyền hòa cùng ngon nhất) sau đó dưới liên
tục vào niêu để đảm bảo miếng cá luôn được sấp nước cùng
gia vị. Như vậy khi kho xong vừa săn chắc lại vừa không bị
khô và ngấm đều gia vị ăn sẽ rất đậm đà.
Phụ nữ mãn kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ nữ mãn kinh - Người đăng: Tùng Sâu Đo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phụ nữ mãn kinh 9 10 624